Dostęp do uczelnianej sieci komputerowej i Internetu

Konta

Aby móc korzystać z komputerów UCI, zarówno na miejscu jak i zdalnie za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej, niezbędne jest posiadanie konta na jednym z ogólnodostępnych (dla studentów i pracowników AGH) serwerów. 

Zasady zakładania kont są następujące:

  • Konta dla studentów, doktorantów i pracowników zakładane są w p. 505 w UCI. Aby otrzymać konto, należy wypełnić odpowiedni formularz (dostępne w p. 505 oraz na WWW). Na formularzach dla pracowników wymagany jest podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej. Oprócz wypełnionego formularza konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości - studenci i doktoranci legitymacji studenckiej, pracownicy dowodu osobistego.
  • Konta zakładane są w ciągu kilku minut od wprowadzenia danych przez operatorów.
  • Konta studenckie i doktoranckie ważne są przez jeden jeden rok akademicki, do końca października. Pierwszego listopada konta są blokowane, a pierwszego stycznia kasowane.
    Konta pracownicze mają ważność zgodną z okresem zatrudnienia na AGH.
    W przypadku odejścia pracownika na emeryturę konto pozostaje czynne bez dodatkowych formalności.
  • Konto przy założeniu otrzymuje początkowe hasło. Hasło to należy możliwie szybko zmienić na inne, znane tylko właścicielowi konta.
  • Za konto całkowicie odpowiedzialny jest właściciel konta. Konta nie wolno udostępniać osobom trzecim. Za wszelkie operacje wykonane z danego konta odpowiedzialny jest jego właściciel.
  • Zarówno studenci jak i pracownicy mogą posiadać konta na kilku serwerach jednocześnie.

UWAGA! Każdy kto posiada konto na jednym z serwerów Uczelnianego Centrum Informatyki ma obowiązek przestrzegać regulaminu uczelnianej sieci komputerowej, którego fragmenty można znaleźć także w tym tekście.

Zgodnie z pkt. 10 regulaminu USK niedopuszczalne jest wykorzystywanie swojego konta jako adresu e-mail dla firmy komercyjnej, ani do żadnej innej działalności komercyjnej (sprzedaż oprogramowania, reklama, itp...). W przypadku wykrycia takich przypadków, do władz uczelni będą kierowane odpowiednie wnioski.    

Dostęp lokalny

Laboratoria Uczelnianego Centrum Informatyki są otwarte zwykle w godzinach od 800 do 2050 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Studenci mogą sprawdzić na wywieszonym w gablocie na korytarzu planie zajęć, kiedy dane laboratorium jest wolne.

Aby skorzystać z jakiegokolwiek komputera w UCI należy być studentem lub pracownikiem AGH i mieć przy sobie dokument to potwierdzający (np. ważną legitymację studencką - nie może to być dowód osobisty). Stosowny dokument należy oddać operatorowi przed rozpoczęciem pracy, a po zakończeniu pracy należy go odebrać. Ze względu na zdarzające się przypadki ginięcia dokumentów, prosimy aby dokument oddawać do rąk operatora (a nie np. zostawiać na stoliku gdy operatora chwilowo nie ma).

Studenci mogą w laboratorium pracować indywidualnie, lub grupowo w formie zajęć z prowadzącym. Prowadzący zajęcia może (ale nie musi!) wyrazić zgodę na przebywanie w laboratorium w czasie zajęć studentów nie odbywających z nim zajęć (oczywiście w razie wolnych miejsc). W przypadku braku takiej zgody, studenci nie odbywający zajęć muszą bezwzględnie opuścić laboratorium.

W czasie pracy w laboratorium należy stosować się do poleceń dyżurnego operatora, pod groźbą utraty konta.

Zasady korzystania z laboratoriów komputerowych w UCI są szczegółowo opisane w oddzielnym tekście, wywieszonym w gablocie na korytarzu w UCI    

Praca zdalna

Poza pracą w laboratoriach UCI, możliwa jest także praca za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej, lub Internetu. Pierwszy z tych przypadków dotyczy sytuacji, gdy dany student lub pracownik ma dostęp do komputera podłączonego do USK (np. w innym laboratorium, lub we własnym gabinecie), drugi - gdy ma się dostęp do dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet (w szczególności może być to komputer w domu).

Wszystkich korzystających z dostępu zdalnego także obowiązuje regulamin USK.