• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Tematy:

1 Analiza środków formalnych umożliwiających modelowanie i standaryzację cyfrowego zasobu informacji górniczej
2 Analiza zanieczyszczeń związkami fenolowymi górnego dorzecza Raby oraz ustalenie źródeł emisji związków.
3 Automatyzacja pomiarów pionowości i prostoliniowości prowadników szybowych z zastosowaniem inklinometru szybowego
4 Automatyzacja wyznaczania imperfekcji kształtu wysmukłych budowli oparta o komputerową analizę zdjęć cyfrowych o znanej orientacji przestrzennej
5 Badania nad możliwością zastosowania złóż hydrofitowych do wstępnej dezynfekcji wody
6 Badanie zmian przestrzennych struktury użytkowania i funkcji krajobrazu w oparciu o wieloczasowe obrazy teledetekcyjne jako wsparcie dla planowania krajobrazu
7 Innowacyjne technologie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, udostępniania informacji o środowisku i wykorzystanie biotechnologii środowiskowej dla zrównoważonego rozwoju
8 Modelowanie wpływu zmian użytkowania na wielkość ładunku osadów potencjalnie akumulowanych w zbiornikach retencyjnych z wykorzystaniem wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych i systemów informacji geograficznej
9 Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia. Etap III (2008)
10 Ocena wpływu oddziaływania środowiska przemysłowego i eksploatacji górniczej na bezpieczeństwo żelbetowych kominów przemysłowych
11 Określenie możliwości wykorzystania scalonych danych teledetekcyjnych do procedur klasyfikacyjnych dla potrzeb generowania map pokrycia terenu
12 Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych w wodnych próbkach środowiskowych
13 Wpływ geologicznych uwarunkowań na przebieg procesu deformacji eksploatowanego górotworu solnego
14 Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego.
15 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców
16 Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców.

Tematy zakończone:

1 Ocena wpływu instalacji spalania odpadów na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza