• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Tematy:

1 Badania geologiczne w Staruni (Karpaty Wschodnie) - identyfikacja możliwych miejsc odkrycia nosorożców włochatych w utworach czwartorzędowych
2 Badanie reżimu cieplnego w gruncie i w pokrywie śniegowej w piętrze alpejskim Tatr Wysokich w otoczeniu Hali Gąsienicowej
3 Badanie współzależności zjawisk: sorpcyjnych, dylatometrycznych i emisji akustycznej w układzie węgiel kamienny – gazy kopalniane w aspekcie możliwości pozyskiwania metanu z pokładów węgla i sekwestracji ditlenku węgla.
4 Badanie zmienności w czasie zagrożenia sejsmicznego dla sejsmiczności naturalnej i indukowanej w kopalniach, z wykorzystaniem metod nieparametrycznych
5 Długookresowa migracja metali ciężkich i jej wpływ na środowisko wodne w wybranych subsystemach silnie zanieczyszczonych dolin rzecznych
6 Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych
7 Geologia i mineralogia stanowisk archeologicznych
8 Geologiczne rozpoznanie ośrodka skalnego na podstawie profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu metod statystycznych.
9 Geologiczne warunki występowania wód mineralnych i swoistych karpat polskich oraz zapadliska przedkarpackiego z uwzględnieniem ich gospodarczego wykorzystania i ochrony.
10 Kompleksowa ocena parametrów na podstawie profilowań geofizyki otworowej oraz innych danych geofizycznych i geologicznych dla modelowania skał zbiornikowych
11 Kompleksowe badania geologiczne i środowiskowe orogenów alpejskich i sąsiednich platform
12 Kontrola jakości danych hydrogeochemicznych z uwzględnieniem procesu opróbowania i analityki dla potrzeb oceny stanu wód
13 Minerały wtórne w podkrakowskich skałach magmowych
14 Modelowanie interakcji między wodami podziemnymi i powierzchniowymi na wybranych przykładach
15 Nowa metodyka przetwarzania silnie zakłóconych danych magnetotellurycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
16 Ocena intensywności procesu denitryfikacji w wodach podziemnych
17 Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjalnymi pułapkami złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji kambru na Niżu Polskim
18 Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych
19 Opracowanie zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb likwidacji kopalń
20 Paleotektoniczne uwarunkowania powstawania skał macierzystych w jurze i wczesnej kredzie Karpat Zewnętrznych
21 Porównanie zanieczyszczenia Zn, Cu, Ni, Cr, Cd osadów systemu wodno-kanalizacyjnego miasta Krakowa do analogicznych z rejonów metalonośnych Górnego i Dolnego Śląska w aspekcie ochrony cieków zurbanizowanych
22 Rozwój modeli i metod informatycznych w naukach o Ziemi i środowisku
23 Rozwój sedymentologiczno-facjalny, potencjał węglowodorowy oraz analizy geologiczno-gospodarcze i środowiskowe formacji paleozoicznych, mezozoicznych i kenozoicznych.
24 Strukturalne wzmacnianie piaskowców impregnatami polimerowymi
25 System naftowy i ocena zasobów prognostycznych utworów dolomitu głównego w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej
26 Szacowanie niepewności danych hydrogeochemicznych wykorzystywanych do oceny stanu chemicznego GWB
27 Trasy geoturystyczne i waloryzacja geoturystyczna miast
28 Wielowariantowe modelowania sejsmiczne jako podstawa opracowania kryteriów identyfikacji rejestrowanego pola falowego
29 Wykorzystanie metod matematycznych w górnictwie
30 Zadanie proste i odwrotne w wybranych metodach geoelektrycznych z uwzględnieniem inwersji połączonej
31 Zapis zmian klimatycznych i wpływu antropopresji w osadach jeziornych jeziora Wigry

Tematy zakończone:

1 Atlas petrograficzny krajowego twardego węgla brunatnego
2 Doskonalenie metod akwizycji, przetwarzania i interpretacji w geofizyce
3 Geologiczna interpretacja zpisu sejsmicznego dla układów cienkowarstwowych
4 Geoparki w Polsce i na obszarach przyległych
5 Kamień w architekturze sakralnej Krakowa
6 Metodyka badań strukturalnych pokrywy fliszowej w Karpatach z wykorzystaniem ciągłych profilowań magnetotellurycznych
7 Modelowania procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku zachodniej części syneklizy bałtyckiej
8 Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
9 Monitoring wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince
10 Neogeńsko-czwartorzędowy rozwój strukturalny Kotliny Orawskiej w świetle badań geologicznych, geomorfologicznych oraz teledetekcyjnych.
11 Nowe aplikacje w polskim systemie GeoWin do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej.
12 Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji możliwości poszukiwania węglowodorów w Karpatach Zachodnich
13 Ocena stopnia rozluźnienia górotworu nad pustkami
14 Opracowanie i wdrożenie metodyki analiz anomalii sejsmicznych w miocenie zapadliska przedkarpackiego wiążących zależności zapisu sejsmicznego z występowaniem złóż węglowodorów.
15 Opracowanie obszaru arkuszy: Błażowa (1005) i Bircza (1025) SzMGP w skali 1:50 000
16 Opracowanie podstaw teoretyczno-metodycznych odwiertowych. Nowe modyfikacje metodyczno interpretacyjne.
17 Procesy diagenezy w wapieniach polskich Karpat fliszowych i na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej
18 Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść w nawiązaniu do rewaloryzacji zabytków i 750 rocznicy lokacji miasta
19 Sole niebieskie i ich znaczenie dla określenia geologiczno-górniczych warunków eksploatacji w wysadzie kłodawskim
20 Stratygrafia osadów kredy i trzeciorzędu jednostki śląskiej między Dobczycami a Wilkowiskiem na podstawie otwornic
21 System geochemiczno-generacyjny utworów dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego
22 Systemy naftowe i perspektywy poszukiwawcze utworów staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem Pomorskim
23 Transformacje metatrwałych minerałów ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w środowisku glebowym
24 Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Beskidu Sądeckiego
25 Wykształcenie facjalne i mikrofacjalne górnojurajskiego masywu Aj-Petrińskiej Jajły; Góry Krymskie; S Ukraina
26 Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego w Polsce
27 Zastosowanie geostatystyki nieliniowej w dokumentowaniu złóż
28 Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców“.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza