• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Tematy:

1 Aktywny, regeneracyjny układ redukcji drgań wykorzystujący elektromagnetyczne elementy wykonawcze.
2 Analiityczna i eksperymentalna analiza stanu naprężenia i odkształcenia.
3 Analiza energetyczna pracy niskosprężających maszyn promieniowych w oparciu o parametry przepływowe indukowane strugą powietrza.
4 Analiza teoretyczna, konstrukcja i doświadczalne badania uszczelnienia z cieczą magnetyczną w układach uszczelniania w środowisku cieczy w aspekcie granicznych parametrów pracy.
5 Analiza warunków i możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii
6 Analiza zjawisk wywołanych przepływem nieustalonego strumienia przez reaktor katalityczny silników spalinowych stosowanych do napędów górniczych.
7 Aspekty tribologiczne w teorii konstrukcji przenosników zgrzebłowych rurowych
8 Badania nad doskonaleniem urządzeń i procesów technologicznych oraz ochrony środowiska
9 Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń.
10 Doskonalenie metod badań własności dynamicznych konstrukcji
11 Dynamiczny model rurowego wymiennika ciepła do obliczeń projektowych i eksploatacyjnych.
12 Górniczy zespół urabiający do frezowania spągów
13 Głowica nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu, do urabiania skał zwięzłych i bardzo zwięzłych
14 Kryteria oceny wytrzymałościowej wirników wentylatorów głównego przewietrzania kopalni.
15 Mobilne samozaładowcze urządzenie do recyklingu
16 Nieliniowe regulatory optymalne w układach mechatronicznych z materiałami inteligentnymi
17 Nowe materiały i elementy oraz ich wykorzystanie w automatyce
18 Nowe metody badania w polu swobodnym przyrządów pomiarowych stosowanych w pomiarach procesów akustycznych
19 Nowe wysokosprawne rozwiązania konstrukcyjne maszyn wirnikowych do konwersji eneregii mechanicznej i energii kinetycznej strug płynu.
20 Nurnikowy agregat pompowy nowej generacji, o parametrach technicznych nie gorszych od określonych przez Zamawiającego
21 Obniżenie energochłonności wirowych pomp odwadniających poprzez hydrauliczne kształtowanie prerotacji zasysanej strugi.
22 Opracowanie koncepcji zmechanizowanego, modułowego kompleksu do urabiania, przeróbki mechanicznej i transportu surowców mineralnych
23 Opracowanie konstrukcji i badania prototypowego samojezdnego wozu odstawczego WKPL-30HS ze zmodyfikowanym układem napędu jazdy
24 Opracowanie konstrukcji, wykonanie i badania prototypowego górniczego urządzenia chłodniczego do klimatyzacji grupowej wyrobisk górniczych
25 Opracowanie kryteriów projektowania kół pędnych urządzeń wyciągowych.
26 Opracowanie pakietu programów dla doboru i projektowania zmechanizowanych
27 Opracowanie systemu diagnostycznego dla personelu badań nieniszczących pracującego w działach o wysokim poziomie ryzyka zawodowego.
28 Organ urabiający nowej generacji do zastosowania w technologii selektywnego urabiania skał zwięzłych
29 Problemy w modelowaniu oraz projektowaniu wybranych maszyn, linii technologicznych i systemów transportowych
30 Projekt nowych konstrukcji zębów noży czerpaków dla organów urabiających koparek kołowych do urabiania twardych kopalin w kopalniach węgla kamiennego
31 Regeneracja trwale odkształconych elementów nośnych suwnic skrzynkowych
32 Sterowanie w układach mechanicznych
33 Symulacyjne badanie własności dynamicznych konstrukcji z niepewnościami
34 System monitorowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi.
35 System rejestracji i analizy sygnałów dla diagnostyki stanu i zużycia naszyn.
36 Typoszereg ergonomicznych i bezpiecznych w obsłudze zamków typu KW dla stojaków ciernych typu SW
37 Układy redukcji drgań mechanicznych dla wielowymiarowych struktur dynamicznych.
38 Wpływ sprężania technologicznego na stateczność stalowych dźwigarów blachownicowych.
39 Wyznaczanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa dla dźwigarów i prowadników szybowych z wykorzystaniem
40 Wyznaczenie granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetoreologiczną
41 Zastosowanie heterogenicznych kompozycji elastomerowych na podłożu stalowym w rozwiązaniach konstrukcyjnych zabezpieczeń wibroakustycznych

Tematy zakończone:

1 Nowa metoda wyznaczania rzeczywistej szczelności odlewów w zależności od optymalnej struktury żeliwa oraz grubości ścianek odlewu
2 Opracowanie systemu diagnostycznego do badania stopnia zużycia lin stalowych w miejscu ich zamocowania.
3 Współczesne metody badań procesów wibroakustycznych w układach i obiektach technicznych -analiza porównawcza
4 Zagadnienia akustyczne w obiektach sakralnych.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza