• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Tematy:

1 Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zapadliska przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych oraz ciepłowniczych
2 Analiza stateczności skał, zboczy oraz nasypów dla potrzeb górnictwa odkrywkowego oraz budownictwa.
3 Badania ekonomiczne efektywności inwestycji przemysłowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
4 Badania MW, zastosowanie techniki strzelniczej w górnictwie, robotach wyburzeniowych oraz prowadzenie nadzoru sejsmicznego.
5 Badania nad rozdziałem składników determistycznych i losowych w przebiegu procesów oraz nowe techniki stochastycznego opisu procesów przeróbczych.
6 Badania podstawowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne) i technologiczne w procesach przeróbczych surowców i zagospodarowania odpadów.
7 Badania, modelowanie, projektowanie i wdrażanie oraz monitorowanie obudów kotwiowych i innych w górnictwie i tunelowaniu.
8 Badanie wpływu wód z odwadniania kopalń (wody zasolone) na system wód powierzchniowych.
9 Doskonalenie technologii podziemnych pozyskiwania kopalin stałych
10 Doskonalenie technologii podziemnych, odkrywkowych, otworowych pozyskiwania kopalin stałych.
11 Komputerowa analiza stanu naprężeń, odkształceń i wytężenia w masywie skalnym i gruntowym dla potrzeb górnictwa i budownictwa.
12 Komputerowe systemy wspomagania procesów przemysłowych i ekonomicznych.
13 Matematyczne modelowania i sterowanie procesami technologicznymi w kopalniach.
14 Metody oceny i zwalczania zagrożeń naturalnych i klimatycznych w podziemnych zakładach górniczych i tunelach – eksploatacja w warunkach zagrożeń skojarzonych
15 Metody wydzielania i koncentrowania składników cennych lub toksycznych (szkodliwych) z wód i ścieków.
16 Monitoring i ocena wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.
17 Nowoczesne metody uszczelniania i wzmacniania górotworu.
18 Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce
19 Ochrona wód, kształtowanie środowiska wodnego w procesach górniczych i budownictwie - odwadnianie i odbudowa stosunków wodnych, badania, ocena i automatyzacja systemów odwadniających, studnie odwadniające i ujęciowe.
20 Określenie wpływu eksploatacji górniczej na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu, szkody górnicze.
21 Problemy geotechniczne w górnictwie, budownictwie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.
22 Problemy górnicze magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów
23 Problemy górnicze podziemnego magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów.
24 Problemy zagospodarowania złóż surowców mineralnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w świetle rozwoju zrównoważonego i efektywności eksploatacji.
25 Przekształcenia własnościowe w przemyśle wydobywczym - komercjalizacja i prywatyzacja.
26 Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych.
27 Przyczyny występowania, lokalizacji, profilaktyka i prognozowanie zjawisk dynamicznych (tąpania, wstrząsy, strefy koncentracji naprężeń) w kopalniach podziemnych.
28 Rachunkowość, analiza finansowa, zarządzanie finansami i controlling w przedsiębiorstwach.
29 Rekonstrukcja i modernizacja kopalń istniejących oraz restrukturyzacja przemysłu wydobywczego.
30 Statyczne i dynamiczne badania właściwości skał, gruntów i materiałów budowlanych, zgodnie z normami ISO - laboratoria akredytowane.
31 Technologie pozyskiwania i zagospodarowania metanu z pokładów węgla i zaazotowanych otworów gazu ziemnego
32 Wentylacja i klimatyzacja obiektów naziemnych i podziemnych
33 Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarka wodno-ściekowa w inżynierii środowiska

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza