• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Opracowanie i wdrożenie metodyki analiz anomalii sejsmicznych w miocenie zapadliska przedkarpackiego wiążących zależności zapisu sejsmicznego z występowaniem złóż węglowodorów.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Maria Bała, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki (Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ), prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ), prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowski (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), prof. dr hab. Szczepan Porębski (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie)
Cele ogólne badań:
Opracowanie nowej metodyki interpretacyjnej, umożliwiającej eliminowanie z poszukiwań złóż węglowodorów w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego obiektów objawiających się na sekcjach sejsmicznych w postaci anomalii, a ze względu na zbyt małą wydajność przypływu gazu lub zbyt duży wykładnik wody nie mających znaczenia przemysłowego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Zamówienie - Ministerstwo Środowiska, finansowanie – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa 58/2005/Wn-06/FG-bp-tx/D) (umowa AGH: 25.9.140.361)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• kompleksowa interpretacja danych laboratoryjnych i danych geofizyki otworowej pod kątem opracowania parametrów petrofizycznych oraz ich zależności od stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem,
• opracowanie modeli sejsmogeologicznych, w których założono zmienność parametrów petrofizycznych w funkcji nasycenia gazem,
• konstrukcja teoretycznych pól falowych, które wykorzystano do testowania przydatności sejsmicznych procedur interpretacyjnych opartych na znajomości:
- prędkości rozchodzenia się fal podłużnych (Vp) oraz gęstości objętościowej () – atrybuty chwilowe zapisu sejsmicznego, przekroje impedancji akustycznej,
- prędkości rozchodzenia się fal poprzecznych (Vs), Vp oraz  - procedura AVO: przekroje AVO Product i Fluid Factor, oraz przekroje impedancji elastycznej, przekroje  oraz ,
- wielkości tłumienia energii sejsmicznej (współczynnik dobroci Q), Vp, Vs,  - analizy amplitudowe i częstotliwościowe (zadanie 4),
• opracowanie, na podstawie wyników modelowań sejsmicznych, kryteriów złożowej interpretacji zapisu sejsmicznego oraz wskaźników, które pozwoliłyby na ocenę stopnia nasycenia gazem przestrzeni porowej warstw zbiornikowych,
• interpretacja złożowej wytypowanych przekrojów sejsmicznych z rejonu złoża Księżpol i Łukowa,
• propozycje metodyczne w zakresie metod geofizyki otworowej jak i sejsmiki, których celem jest uzyskanie szerszego zakresu danych geofizycznych, co zapewni bardziej wiarygodną złożową interpretację danych sejsmicznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Kaja Pietsch, Anna Nawieśniak, Marcin Kobylarski, Artur Tatarata (2008) - Czy tłumienie fal sejsmicznych może być źródłem informacji o stopniu nasycenia skał zbiornikowych gazem ? – studium modelowe. Przegląd Geologiczny – przyjęte do druku
2. Kaja Pietsch, Artur Tatarata (2008) - Wykorzystanie atrybutów bazujących na danych sejsmicznych przed składaniem do oceny stopnia nasycenia gazem warstw złożowych, NE część zapadliska przedkarpackiego. Kwartalnik AGH GEOLOGIA, przyjęte do druku
3. Kaja Pietsch, Artur Tatarata, Marcin Kobylarski (2008) – Analiza związku sejsmicznego obrazu złoża z wielkością nasycenia. I Polski Kongres Geologiczny – Kraków 2008
Dane osoby kontaktowej:
Kaja Pietsch, 012 617 24 07; pietsch@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza