• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji możliwości poszukiwania węglowodorów w Karpatach Zachodnich

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. , prof. dr hab. inż. Maria Bała, Teresa Grabowska, Kaja Pietsch, dr hab. inż. prof. AGH, prof. AGH, dr hab. inż. prof. AGH Grzegorz Bojdys, Jan Golonka – Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Marek Lemberger, dr inż., dr inż. Wojciech Klityński, Roman Semyrka -Katedra Surowców Energetycznych, Michał Stefaniuk - Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Aleksander Wójcik, mgr inż. Edyta Puskarczyk
Cele ogólne badań:
Wykonano kompleksową reinterpretację wyników badań geofizycznych i geologicznych w wybranych obszarach Karpat Zachodnich pod kątem oceny struktur geologicznych mogących stanowić pułapki dla węglowodorów oraz własności zbiornikowych wybranych poziomów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
projekt badawczy MNiI nr 4 T12B 025 28 realizowany w latach 2005-2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Usystematyzowanie jednostek litostratygraficznych w obszarze między Bielskiem-Białą a Nowym Targiem oraz opracowanie modelu ewolucji tektonofizycznej Karpat Zachodnich.
2. Konfrontacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych z wynikami badań geologicznych i badań magnetotellurycznych oraz sejsmicznych dla rozpoznania budowy geologicznej. Zbieżność ujemnych anomalii grawimetrycznych ze śródgórskimi zapadliskami i strefami występowania okien tektonicznych oraz dodatnich anomalii grawimetrycznych z dodatnimi anomaliami magnetycznymi i elewacjami prekambryjskiego podłoża, rozpoznanego badaniami magnetotellurycznymi.
3. Unikatowa w skali polskiej interpretacja 3D na wybranym profilu magnetotellurycznym.
4. Wzorcowy schemat przetwarzania i interpretacji archiwalnych wyników sejsmiki refleksyjnej dla wyznaczenia granic litostratygraficznych.
5. Pomiary z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego oraz badania porozymetryczne na wybranych próbkach skał zbiornikowych oraz metodyka połączenia wyników dla opisu przestrzeni porowej skał.
6. Wykazanie przydatności sztucznych sieci neuronowych do uzupełniania brakujących danych w geofizyce otworowej.
Najważniejsze publikacje:
Najważniejsze publikacje: Wyniki projektu opublikowano w specjalnym zeszycie nr 4/1
33 tomu Kwartalnika AGH Geologia w roku 2007:
1. Golonka J. & Waśkowska-Oliwa A. - Stratygrafia polskich Karpat fliszowych pomiędzy Sołą a Rabą
2. Golonka J. - Tektonika polskich Karpat fliszowych pomiędzy Bielskiem-Białą a Nowym Targiem.
3. Jarzyna J. - Analiza gęstości i porowatości z badań laboratoryjnych oraz wyników pomiarów otworowych i obliczeń w programie estymacja w wybranych otworach w Karpatach Zachodnich
4. Bała M. & Witek K. - Model prędkościowy fal P i S oraz gęstości objętościowych dla wybranych otworów w rejonie Karpat Zachodnich
5. Jarzyna J., Opyrchał A. & Mozgowoj D. - Sztuczne sieci neuronowe dla uzupełnienia danych w geofizyce otworowej – wybrane przykłady
6. Grabowska T., Bojdys G., Lemberger M. & Medoń Z. - Geofizyczno-geologiczna interpretacja anomalii grawimetrycznych i magnetycznych w polskich Karpatach Zachodnich
7. Klityński W. & Stefaniuk M. - Próba trójwymiarowej analizy rozkładu oporności na podstawie interpretacji sondowań magnetotellurycznych w rejonie Lachowice - Zawoja w polskich Karpatach Zachodnich
8. Stefaniuk M., Klityński W., Jarzyna J. & Golonka J. - Struktura nasunięcia karpackiego i jego podłoża w polskich Karpatach Zachodnich w świetle reinterpretacji wybranych regionalnych profili magnetotellurycznych
9. Pietsch K., Kobylarski M. & Urban A. - Modelowania sejsmiczne – narzędzie wspomagające strukturalną interpretację danych sejsmicznych z rejonu Karpat Zewnętrznych pomiędzy Babią Górą a Wadowicami
10. Pietsch K. & Urban A. - Przetwarzanie danych sejsmicznych z zachodniej części Karpat fliszowych pod katem eliminacji zakłóceń koherentnych z wykorzystaniem procedury FXCNS (system Omega)
11. Pietsch K., Golonka J., & Marzec P. - Stosunek podłoża do fliszu Karpat Zewnętrznych pomiędzy Babią Górą a Wadowicami w świetle refleksyjnych badań sejsmicznych
12. Jarzyna J., Puskarczyk E., Wójcik A. & Semyrka R.- Pomiary MRJ oraz badania porozymetryczne na wybranych próbkach skał z Karpat Zachodnich
13. Wróblewska M. - Charakterystyka termiczna głębokiej litosfery w rejonie Karpat polskich
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Jadwiga Jarzyna, 012 617 24 21; jarzyna@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza