• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Nowe aplikacje w polskim systemie GeoWin do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Maria Bała, dr hab. Adam Cichy, prof. AGH – Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, dr inż. Tomasz Zorski, dr inż. Jerzy Karczewski, mgr inż. Wiktor Gądek i mgr inż. Marek Stadtműller – Geofizyka Kraków Sp. z o.o., mgr inż. Krzysztof Marzencki
Cele ogólne badań:
Uzupełnienie istniejącego systemu do przetwarzania i interpretacji o nowe programy: Satun, Interlog zmodyfikowany, FalaFWS, PA2PPS, Inklinometr – uzupełniony, Sonda LL3, ASCIIConverter, Geo2sys i Sys2geo.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
grant celowy MNiI, Spółki Geofizyka Kraków i AGH realizowany w latach 2006 -2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wzbogacenie systemu GeoWin o nowe aplikacje:
1. Satun – do wyznaczania współczynnika nasycenia wodą w cienko-warstwowych formacjach.
2. Połączenie metody Monte Carlo i metody gradientowej w procedurze optymalizacyj-nej stosowanej w aplikacji Interlog do kompleksowej interpretacji.
3. Analiza studialna i automatyczna interpretacja akustycznych obrazów falowych rejestrowanych sondą FWST (Halliburton) dla wyznaczenia dynamicznych paramet-rów sprężystych skał.
4. Połączenie wyników profilowania akustycznego i Pionowego Profilowania Sejsmicznego dla udokładnienia modelu prędkościowego dla sejsmiki.
5. Wyznaczanie kąta odchylenia osi otworu od pionu i azymutu tego odchylenia oraz rzeczywistej głębokości w otworze.
6. ASCIIConverter – operacje na plikach tekstowych w systemie GeoWin.
7. Geo2sys i Sys2geo – wejścia i wyjścia w systemie GeoWin dla plików zapisanych w standardzie systemu Geo.
Najważniejsze publikacje:
monografia pod redakcją J. Jarzyny pt. Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej – system GeoWin, część II, Arbor, Kraków, 87 str.
Dane osoby kontaktowej:
Jadwiga Jarzyna, 012 617 24 21; jarzyna@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza