• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Doskonalenie metod akwizycji, przetwarzania i interpretacji w geofizyce

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, prof. dr hab. inż. Henryk Marcak, dr inż. Tomisław Gołębiowski, dr inż. Sylwia Tomecka-Suchońdr hab. inż. Janusz Madej, prof. AGH, dr inż. Janusz Mirek, dr inż. Jerzy Dec, dr inż. Wojciech Klityński, dr inż. Kamila Wawrzyniak
Cele ogólne badań:
Doroczne badanie biegu wiekowego ziemskiego pola magnetycznego wzdłuż profili w Polsce, badanie zmian czasowych górotworu w rejonie kopalni soli Wieliczka oraz rozwój oraz doskonalenie wybranych metod geofizycznych w zastosowaniu do poszukiwania złóż i w ochronie środowiska.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
badania w ramach działalności statutowej realizowane w latach 2005-2008
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Wyniki z roku 2007 wzbogacające pomiary biegu wiekowego pola magnetycznego Ziemi na profilu Zgorzelec-Wiżajny prowadzone od ponad 50. lat oraz na profilu Parczew-Chełm, prowadzone od kilkunastu lat.
2. Analiza rozkładów czasowych zmian anomalii siły ciężkości w obrębie północnego przedpola OG KS Wieliczka dostarczyła informacji o dynamice zjawisk zachodzących w latach 1992 – 2007 w górotworze wielickim w tym rejonie. Te zjawiska są związane z migracją wód podziemnych w kierunku złoża soli, która jest źródłem procesu sufozji i erozji podziemnej w znacznych partiach ośrodka skalnego.
3. Atrybuty w analizie pola elektromagnetycznego w metodzie georadarowej –rozpoznanie struktury widmowej sygnałów georadarowych. Wykorzystanie georadarowego atrybutu energetycznego do rozpoznania pustki podziemnej w obszarze przeszłej eksploatacji górniczej.
4. Opracowanie kilkuletnich badań grawimetrycznych zmian górotworu w rejonie kopalni soli w Wieliczce w związku z eksploatacją i wypływem wody w poprzeczni Mina.
5. Opracowanie klastra ASGARD do zaawansowanych obliczeń numerycznych w zakresie modelowania zadania prostego i odwrotnego w metodach geofizycznych. Badania warunków propagacji drgań na obszarze LGOM na podstawie analizy rejestracji akcelerometrycznych przy użyciu sieci neuronowych.
6. Zmiany amplitudy sygnału sejsmicznego oraz ich związek z porowatością złoża siarki oraz z procesem eksploatacji
7. Modelowania 2D i 3D w metodzie magnetotellurycznej dla rozpoznania struktur geologicznych
8. Wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania akustycznych obrazów falowych dla pozyskania informacji o dynamicznych parametrach sprężystych skał.
Najważniejsze publikacje:
- Bojdys G., Grabowska T. – Space-time analysis of the relative local secular variations of the geomagnetic field (1996-2005) along the Zgorzelec-Wiżajny profile. Acta Geophysica, vol. 55, no.2, pp. 169-181,
- Mirek J. Mirek K. (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej) - Nieparametryczna estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa położenia źródła sejsmicznego. WARSZTATY 2007 pt. Zagrożenia naturalne w górnictwie, str. 331-337,
- Madej J., Porzucek S., Jakiel K. - Zagrożenia wodne północnej granicy OK. KS Wieliczka w obrazie czasowych zmian anomalii siły ciężkości, Kwartalnik AGH Geologia 2008 , vol. 34, zeszyt 2
- Marcak H., Gołębiowski T. – Changes of GPR spectra due to the presence of hydrocarbon contamination in the ground. Acta Geophysica, 2008 , vol.56, 2, 485-504
- Woznicka U. (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego, PAN, Kraków), Jarzyna J., Cichy A. - Forward modeling and inverse problem in the comprehensive interpretation of well logs. Geophysical Prospecting, 2008 (w druku)
Dane osoby kontaktowej:
Jadwiga Jarzyna, 012 617 24 21; jarzyna@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza