• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maria Bała
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Adam Cichy
prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch
dr inż. Tomasz Zorski
mgr inż. Andrzej Ossowski
prof. dr hab. inż. Urszula Woźnicka*
mgr Andrzej Drabina*
* Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańkiego PAN, 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
Cele ogólne badań:
Głównym celem projektu było wyjaśnienie zachowania się różnych parametrów fizycznych skał zbiornikowych mierzonych w otworach, w sytuacji zmiennego nasycenia gazem i wodami złożowymi.
Prace badawcze realizowano w trzech zasadniczych zagadnieniach:
1. Wpływ zmiennego nasycenia wodą i gazem skał na ich parametry sprężyste oraz na obraz sejsmicznych pól falowych,
2. Modelowanie „odpowiedzi” sondy neutronowej w różnych warunkach złożowych.
3. Modelowania odpowiedzi oraz charakterystyk pionowych i radialnych klasycznych sond elektrycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy: nr 4 T12B 05629 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Potwierdzono, że obecność gazu ziemnego w przestrzeni porowej skał zbiornikowych obniża w sposób istotny prędkość propagacji fali podłużnej, podczas gdy na falę S wpływa w znacznie mniejszym stopniu. Rzutuje to na stosunek VP/VS oraz współczynnik Poissona, których obniżanie można traktować jako wskaźniki obecności lotnych węglowodorów w złożu. Został przedstawiony uśredniony model parametrów sprężystych i gęstości objętościowych.
Wykonano modelowania sejsmicznych pól falowych dla złoża utworów miocenu.
Wykonano symulacje numeryczne odpowiedzi detektorów sondy NNTE w warunkach geometrii dwustrefowej odwiert-strefa niezmieniona czyli z pominięciem strefy przemytej. Różnica odpowiedzi sondy NNTE obliczonej dla układu dwustrefowego i odpowiedzi sondy dla różnych wariantów układów trój-stefowych obrazuje bezpośredni wpływ strefy przemytej na odpowiedź sondy neutronowej.
Przeprowadzono analizę symulacyjną odpowiedzi sond elektrycznych gradientowych i potencjałowych mającą głównie na celu ocenę możliwości odróżnienia warstw nasyconych gazem od wodonośnych, w warunkach utworów mioceńskich.
Najważniejsze publikacje:
M.Bała Analiza charakteru nasycenia wodą i gazem oraz zmian oporności w strefie przyotworowej i niezmienionej na przykładzie danych z otworu Jasionka-4,Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konf.s. 391–398., str. 7 — GEOPETROL 2006 : Zakopane, 18–21. 09. 2006, INiG. — Kraków, 2006,
M.Bała, Effects of Shale Content and Porosity on Elastic Parameters of Reservoir Rocks 68th EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wienna : extended abstracts (str. 5) P202 2006,
K.Witek, Wpływ filtracji płuczki wiertniczej na pomiary oporności pozornej na podstawie danych pochodzących z rejonu złoża Żołynia Leżajsk. Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konf. s. 445–450., str. 6 — GEOPETROL 2006 : Zakopane, 18–21. 09. 2006, INiG. — Kraków, 2006,
J.Krawiec, Ciepło radiogeniczne generowane przez mioceńskie utwory piaskowcowo-ilaste w rejonie złoża Husów. Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konf. s. 557–562., str. 6 — GEOPETROL 2006 : Zakopane, 18–21. 09. 2006, INiG. — Kraków, 2006,
J. Krawiec, Measured Radiogenic Heat Production Based on Borehole Logs in Sediments from Husów, Carpatian Foredeep. 68th EAGE conference & exhibition : incorporating SPE EUROPEC 2006 : 12–15 June 2006, Wienna : extended abstracts (str. 5) P205 2006,
M.Bała, A.Cichy, Comparison of P-wave and S-wave velocities estimated from Biot-Gassmann and Kuster-Toksöz models with results obtained from acoustic wavetrains interpretation. Acta Geophysica Polonica,2007, vol.55, no 2, 2007,
M. Bała, Wpływ obecności iłów, porowatości oraz nasycenia porów wodą i gazem na parametry sprężyste skał zbiornikowych określonych na podstawie teoretycznych modeli ośrodków porowatych i danych geofizyki wiertniczej. Przegląd Geologiczny,2007, vol 55,nr 1, p46 -53, 2007,
M.Bała, Application of Well Logging Data to Determine of Elastic Parameters for the Ksiezpol gas Reservoir in the Autochthonous Miocene Formations, Near Surface, 13th European meeting of environmental and engineering geophysics : 3-5 September 2007, Istanbul, Turkey, Extended Abstract, materiały konferencyjne,
A.Drabina, M.Bała, U.Woźnicka, T.Zorski, Neutron geophysical Tool Response in Complex Realistic borehole geometry – Monte Carlo calculations. NEMEA - 44th International workshop on Neutron Measurements, Evaluations and Applications Nuclear data needs for Generation IV and accelerator driven systems 16-18 October 2007 Prague, Czech Republic, poster,
K.Witek, J.Krawiec, Integrate interpretation of geophysical data at aspect of prospecting for reservoirs in thin beds horizons of Miocene Near Surface, 13th European meeting of environmental and engineering geophysics : 3-5 September 2007, Istanbul, Turkey, Extended Abstract, materiały konferencyjne,
J.Krawiec, Correlation Radiogenic Heat Production with Presence of Organic Matter – Qualitative Analysis. Near Surface 13th European meeting of environmental and engineering geophysics : 3-5 September 2007, Istanbul, Turkey, Extended Abstract, materiały konferencyjne,
M.Bała, Zastosowanie profilowań geofizyki otworowej do modelowania parametrów sprężystych w mioceńskich utworach wybranego złoża gazu. Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008. konf. str. 5 — GEOPETROL 2008 : Zakopane, INiG. — Kraków(w druku)
M.Bała, Ossowski A.,Zagadnienie modelu warstw nasyconych węglowodorami i wodą w świetle odpowiedzi sond gradientowych i potencjałowych w warunkach miocenu autochtonicznego Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008. konf. str. 5 — GEOPETROL 2008 : Zakopane, INiG. — Kraków (w druku),
A. Drabina, M. Bała, T. Zorski, U.Woźnicka , Wpływ strefy przyotorowej na wskazania sondy neutronowej. Symulacje Monte-Carlo. Prace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008. konf. str. 5 — GEOPETROL 2008 : Zakopane, 2008, INiG. — Kraków (w druku)
M.Bała, A.Cichy, K.Pietsch, U.Woźnicka, T.Zorski, A.Ossowski, A.Drabina, M.Kobylarski,
K.Witek, A.Rzemieniarz, T.Danek, J.Krawiec, M.Cicha, M.Gołębiowska, Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych.Monografia, str. 142 Wydawnictwo „Arbor” (w druku)
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Maria Bała
Tel: 12 617 45 56
bala@geolog.geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza