• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Transformacje metatrwałych minerałów ołowiu, cynku, kadmu i arsenu w środowisku glebowym

Kierownik: dr inż. Tomasz Bajda
Jednostka wiodąca: Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Maciej Manecki (KMPG), dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
Cele ogólne badań:
1. Stabilność termodynamiczna pierwotnych minerałów Pb, Zn, Cd i As oraz produktów ich transformacji. 2. Wpływ zmian warunków fizykochemicznych środowiska glebowego na przemiany minerałów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne, AGH, nr 10.10.140.443 (Transformacja metatrwałych form ołowiu, cynku i kadmu zanieczyszczających gleby w minerały fosforanowe)
Grant MNiSW, nr 2P04D01329 (Krystalochemia podstawień anionowych i ich wpływ na własności izostrukturalnych minerałów z szeregu piromorfit-mimetyt-vanadynit)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Pierwotne minerały Pb, Zn, Cd i As tworzą w glebie formy metatrwałe i względnie łatwo ulegają transformacji w formy stabilne. Największy wpływ na ich trwałość ma pH środowiska reakcji i jony fosforanowe, w obecności których tworzą się stabilne minerały fosforanowe. Związki fosforu mogą być wykorzystane w zabiegach rekultywacyjnych gleb zanieczyszczonych metalami i arsenem.
Najważniejsze publikacje:
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2008. Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. J. Haz. Mater., 152: 1332-1339.
Bajda T., Szmit E., Manecki M. 2007. Removal of As(V) from solutions by precipitations of mimetite Pb5(AsO4)3Cl. In: Pawłowski L., Dudzińska M. & Pawłowski A. (Eds.), „Environmental Engineering”, 119-124. Taylor & Francis, New York, Singapore 2007.
Bajda T., Manecki M., Szmit E., Flis J. 2006. Thermodynamic stability of mimetite Pb5(AsO4)3Cl at 5-35ºC. Miner. Polon. Spec. Paper., 28: 16-18.
Manecki M., 2006. Thermodynamic stability of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl at 6, 22, and 45oC. Geol. Soc. Amer. Annual Meeting, Philadelphia, October 22-25, 2006. In: Book of abstracts: Paper No. 62-4.
Manecki M., Bogucka A., Bajda T., Borkiewicz O. 2006. Decrease of Pb bioavailability in solis by addition of phosphate ions. Env. Chem. Lett., 3: 178-181.
Bogucka A., Manecki M., Bajda T., Borkiewicz O. 2005. Pyromorphite formation from goethite-adsorbed phosphate ions. Pol. Tow. Miner. Prace Spec., 25: 35-38.
Wojnar A., Manecki M., Bajda T. 2005. Bioaccessibility of As(V) and Pb(II) from mimetite. The 15th Annual Goldschmidt Conference. Moscow, Idaho, USA, 20 - 25 May 2005. In: Geoch. Cosmoch. Acta, 69(10), Suppl.: A628-A628.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Tomasz Bajda
tel. 617-23-74,
e-mail: bajda@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza