• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Ocena perspektyw poszukiwawczych i wytypowanie stref z potencjalnymi pułapkami złożowymi dla ropy naftowej i gazu ziemnego formacji kambru na Niżu Polskim

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
Jednostka wiodąca: Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
dr inż. Beata Reicher, dr inż. Tomasz Maćkowski, mgr inż. Artur Piotr Łapinkiewicz, dr inż. Bartosz Papiernik, dr Izabela Grotek, mgr Irena Gąsior, mgr inż. Marzena Gancarz i in.
Cele ogólne badań:
Celem projektu jest wytypowanie optymalnych stref dla akumulacji ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach kambru na obszarze platformy prekambryjskiej.
Zakres merytoryczny projektu realizowany jest w ramach 6 zadań obejmujących:
- regionalną charakterystykę strukturalną i miąższościową pokrywy osadowej i jej podłoża,
- charakterystykę geochemiczną utworów starszego paleozoiku w oparciu o archiwalne wyniki badań laboratoryjnych geochemii organicznej metodą Rock-Eval (TOC, HI, Tmax) i badań petrograficznych oraz ilościową ocenę zawartości węgla organicznego TOC na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG,
- charakterystykę wykształcenia i właściwości zbiornikowych utworów kambru w oparciu o archiwalne wyniki badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych i reinterpretację profilowań geofizyki otworowej,
- modelowania procesów naftowych obejmujące rekonstrukcję procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów,
- analizę potencjalnych struktur złożowych w wybranych strefach perspektywnych w oparciu o powtórne przetwarzanie i interpretację strukturalno-tektoniczną danych sejsmicznych,
- wytypowanie i hierarchizację stref poszukiwawczych w utworach kambru w oparciu o uwarunkowania strukturalno-tektoniczne, litofacjalne i petrofizyczne w relacji do czasowo-przestrzennej zmienności warunków migracji i akumulacji węglowodorów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt Rozwojowy nr N R09 0004 06 realizowany na zlecenie MNiSW, finansowany przez NCBiR (umowa AGH: 17.17.140.814)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Projekt w trakcie realizacji
Najważniejsze publikacje:
Projekt w trakcie realizacji
Dodatkowe informacje:
Temat realizowany we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu w Krakowie
Dane osoby kontaktowej:
Beata Reicher, tel. wewn. 38-44,
e-mail: reicher@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2012-01-16

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza