• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geodezja

Określenie możliwości wykorzystania scalonych danych teledetekcyjnych do procedur klasyfikacyjnych dla potrzeb generowania map pokrycia terenu

Kierownik: dr inż. Tomasz Pirowski
Jednostka wiodąca: Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekji Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Najważniejsze uzyskane wyniki:
W ramach tematu określono przydatność scalonych danych do klasyfikowania i wyznaczania granic obiektów na drodze interpretacji wizualnej. Metodykę badań oparto na wielokrotnej wektoryzacji wybranych obiektów - na oryginalnych obrazach spektralnych oraz na obrazach scalonych czterema różnymi metodami z obrazem panchromatycznym. Wektoryzacji poddano obiekty o charakterze powierzchniowym, na trzech kompozycjach barwnych. Wyniki zrasteryzowano i zgeneralizowano do rozdzielczości piksela 5m. Następnie porównano zgodność wyników z wzorcem, który został skonstruowany w oparciu o ortofotomapę ze zdjęć lotniczych o skali 1:26000. W testach miarami były: dokładność producenta, dokładność konsumenta oraz dokładność całkowita. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że ilość poprawnie sklasyfikowanych pikseli (dokładność całkowita) wzrasta z około 70% (dla danych oryginalnych TM o rozdzielczości 30m) do około 90% dla danych wzmocnionych przestrzennie do 5m.
Najważniejsze publikacje:
Wyniki wykonanych badań zostały opublikowane w Geomatics and Environmental Engineering 3/2009 (w druku): Pirowski T., Baran J., Dzień M., 2008. Initial evaluation of fused satellite images aplicability to vectorisation and classification (wstępna ocena przydatności obrazów scalonych z różnych sensorów dla potrzeb wektoryzacji i klasyfikacji ich treści)
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-04-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza