• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Znaczenie wybranych zbiorników wodnych w kształtowaniu środowiska na przykładzie Krakowa i regionu krakowskiego, z uwzględnieniem roli zbiorników powyrobiskowych i zrównoważonego rozwoju dla edukacji ekologicznej mieszkańców.

Kierownik: dr inż. Aleksandra Wagner
Jednostka wiodąca:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Cele ogólne badań:
W roku 2008 ukończyłam pisanie wersji roboczej rozprawy habilitacyjnej, której tezy przedstawiłam na seminarium dnia 15.05.2008 r. Pracę uzupełam o analizy zawartości azotu metodą Kjeldahla oraz zawartości fosforanów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 32, poz. 284, 2004 r.), odczyn pH mieścił się w granicach odpowiadających I klasie czystości, jedynie w Przylasku Rusieckim wynosił on 8,9 (w granicach klasy III). Silnie zasadowe pH zdarzało się w Przylasku również wcześniej, co odnotowałam w rozprawie habilitacyjnej. Jesienią 2008 r. żadna z próbek nie spełniała wymogów I klasy czystości w odniesieniu do przewodności (500 S/cm). Większość próbek zaliczyć można do klasy II (poniżej 1000 S/cm). Oprócz analiz przedstawiłam wyniki badań ankietowych oraz obserwacji terenowych dotyczących wykorzystania walorów przyrodniczych i zagospodarowania terenu.
Najważniejsze publikacje:
1. Wagner A.: Education for Sustainable Development in the Region of Reclaimed Abandoned borrow Pits in Cracow (Poland) and the Region of Cracow. Polish Journal of Environmental Studies 17, 3A: 579-584, 2008. (10 pkt.)
2. Wagner A., Mazur R., Mazur J.: Możliwości turystycznego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby w świetle pilotażowych badań ankietowych. W: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich [Infrastructure and Ecology of Rural Areas 5/2008, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, s. 117-127.
3. Wagner A., Mazur R., Tleubayeva S. Populacje płazów w pobliżu wybranych zbiorników wodnych Krakowa i okolicy. Ocena stopnia zagrożenia. W: Zamachowski W. (red.): Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny: 165-167, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków 2008.
4. Wagner A. The role of former ponds in environmental management. Focus on the commune (gmina) of Niepołomice, near Krakow (Poland). W: Kamler E., Dąbrowski K. (red.): Resource Management. Natural, human and material resources for the sustainable development of aquaculture: 679-680, European Aquaculture Society Special Publications 37, 2008.
Dokumenty elektroniczne:
5. Wagner A. The role of biodiversity in environmental education and ecotourism in historical localities. Focus on selected examples of southern Poland. Dokument elektroniczny: 12th International Conference on Sustainable Development of Historical Cities, based on Sound-Tourism and Education: http://www.fondazione-delbianco.org/seminari/progetti_prof/progview.asp?id=1326
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-01-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza