• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Oznaczenie wybranych związków farmaceutycznych w wodnych próbkach środowiskowych

Kierownik: dr inż. Katarzyna Styszko-Grochowiak
Jednostka wiodąca:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Cele ogólne badań:
Badania jakości wód pod kątem występowania zanieczyszczeń farmaceutycznych w obszarach Unii Europejskiej nie zostały dotychczas objęte rutynowymi programami monitorującymi. Jest to nowy problem w zakresie ochrony wód i zdrowia człowieka jednak zasługujący na uwagę tym bardziej, że zagrożenia wynikające z obecności farmaceutyków w środowisku wodnym nie zostały do końca poznane. Przeprowadzone dotychczas badania dowodzą, że farmaceutyki nie są całkowicie eliminowane w procesie oczyszczania ścieków i w konsekwencji są uwalniane do wód w postaci niezmienionej lub rozbitej na aktywne metabolity. Zakres wiedzy dotyczący losów pozostałości farmaceutyków w środowisku, toksyczności i możliwych interakcji mieszaniny zanieczyszczeń jest w dalszym ciągu bardzo wąski, co uniemożliwia przeprowadzenie oceny ryzyka środowiskowego. Toksyczność leków w środowisku wodnym jest badana zwykle w warunkach krótkiego czasu ekspozycji i w stężeniach znacznie przekraczających wielkości zaobserwowane w środowisku. Potrzebne są badania skutków ciągłej i wielopokoleniowej ekspozycji organizmów wodnych, szczególnie ryb, na śladowe ilości bioaktywnych zanieczyszczeń, które są w sposób ciągły wprowadzane do wód. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie metodyki oznaczania wybranych środków farmaceutycznych z grupy leków niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZ z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem masowym oraz chromatografii cieczowej z detektorem spektrofotometrycznym. Do separacji i zatężania próbek zastosowano ekstrakcje do fazy stałej SPE. Przeprowadzono również wstępne badania właściwości sorpcyjnych sedymentów ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach pod katem sorpcji ibuprofenu.
Najważniejsze publikacje:
1. K. Styszko-Grochowiak, A. Strzelecki, J. Gołaś, A. Iwanicha, J. Górecki "Determination of ibuprofen in environmental samples using HPLC-UV/VIS and GC/MS", konferencja "Organic Pollutants in the Environment: from Exposure Towards (Eco-) Toxicological Effects " 3rd and 4rd of March 2008 in Tübingen, Germany, AquaTerra, University of Tübingen, materiały konferencyjne, poster s.40
2. Katarzyna Styszko-Grochowiak, Janusz Gołaś, Jerzy Górecki, Agnieszka Iwanicha, Artur Strzelecki, "Preliminary studies of the sorptive capabilities of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir towards ibuprofen" // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22-26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. - Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. - ISBN 978-83-925754-4-3. - s. 83
Dane osoby kontaktowej:

data aktualizacji: 2010-01-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza