• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Stratygrafia osadów kredy i trzeciorzędu jednostki śląskiej między Dobczycami a Wilkowiskiem na podstawie otwornic

Kierownik: Anna Waśkowska-Oliwa
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Anna Waśkowska-Oliwa
Cele ogólne badań:
Ustalenie wieku osadów jednostki śląskiej na wskazanym terenie
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Oszacowanie charakterystycznych zespołów skamieniałości dla danych wydzieleń litostratygraficznych jednostki śląskiej od warstw godulskich do margli globigerinowych, porównanie ze stanadartowymi podziałami biostratygraficznymi Karpat fliszowych, szczegółowe rozpoziomowanie na bazie gatunków charakterystycznych osadów eocenu.
Najważniejsze publikacje:
Chodyń R., Waśkowska-Oliwa A., 2006. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the Paleocene-Early Oligocene flysch sediments in the western part of the Szczyrzyc Synklinorium, Silesian Nappe (Polish Outer Carpathians). In: Sudar, M., Ercegovac, M & Grubić, A (eds) Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian_Balkan Geological Association. September 3-6, 2006 Belgrade, Serbia. pp. 57-60.
Gryga J., Waśkowska-Oliwa a., Oliwa F., 2005. Zamkowa Hill – geotourist showpiece of Dobczyce (Southern Poland). In: Doktor M., Waśkowska-Oliwa A. 2 nd International Conference GEOTOUR 2005 - Geotourism – new dimensions in XXI century, tourism and chances for future development, Kraków, Poland, 22-24 wrzesień 2005, University of Science and Technology AGH, Faculty of Geology, Geophisics and Environmental Protection: 39-41.
Dane osoby kontaktowej:
Anna Waśkowska-Oliwa
tel. 12 617 23 87, e-mail: waskowsk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-29

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza