• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Doskonalenie technologii podziemnych pozyskiwania kopalin stałych

Kierownik: Dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska
Jednostka wiodąca:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota,
dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski,
dr inż. Wacław Andrusikiewicz,
dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska,
dr inż. Jacek Postawa,
dr inż. Zbigniew Rak,
dr inż. Jerzy Stasica
Cele ogólne badań:
1.Optymalizacja efektywności techniczno-ekonomicznej systemów podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli.
2.Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów złóż węgla kamiennego, rud i soli kamiennej.
3.Wdrożenie nowoczesnych metod monitoringu górotworu jako elementu technologii górniczej.
4.Efektywne metody monitorowania górotworu w kontekście zapewnienia stateczności wyrobisk.
5.Kontrola wybranych elementów technologii wydobycia węgla przy zastosowaniu termowizji.
6.Profilaktyka i metody lokalnego wzmacniania obudów górniczych: kotwiowych i podporowych w warunkach wzmożonego ciśnienia górotworu.
7.Poza-surowcowe wykorzystanie złóż soli kamiennej.
8.Wykorzystanie odpadów górniczych do podsadzania wyrobisk kopalń podziemnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze realizowane są: a) w pracach statutowych AGH, b) pracach dla przemysłu, c) Inicjatywy Technologicznej , d) współpracy w projekcie INTERREG Europejska Sieć Regionów Górniczych
Wybrane tematy projektów
Ad a)
- „Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż kopalin stałych” – DS 11.11.100.27,
- „Ocena możliwości efektywnej eksploatacji złoża soli różowej zalegającego poniżej 600 m w KS „Kłodawa”” – DS 11.11.100.27;
Ad b)
- „Opracowanie zasad i możliwości stosowania na skrzyżowaniach wyrobisk chodnikowych tzw. kotew kontrolnych lub innych metod i rozwiązań w celu badania i monitorowania rozwarstwień stropu” – praca dla przemysłu 5.5.100.153,
- „Opracowanie oceny skał stropowych oraz intensywności spękań masywu skalnego dla potrzeb kotwienia wyrobisk w ZG TRZEBIONKA“ – praca dla przemysłu 5.5.100.216,
- „Projekt i wykonanie urządzenia badawczego: kamera introskopowa do badań struktury skał w otworach wiertniczych dla KWK ZIEMOWIT“ – praca dla przemysłu 5.5.100.306,
- „Badania szczelinowatości i temperatury skał w otoczeniu wyrobisk“ - praca dla przemysłu 5.5.100.81,
- „Ocena wielkości zasad i możliwości stosowania na skrzyżowaniach wyrobisk chodnikowych tzw kotew kontrolnych lub innych metod i rozwiązań w celu badania monitorowania stropu“ – praca dla przemysłu 5.5.100.153,
- „Opracowanie projektu obudowy podporowo-kotwiowej przecinki rozruchowej śc.8/1 w pokł. 382 w polu Bogdanka opartej na odrzwiach łukowo-prostych typoszeregu ŁPrP z kształtownika“ - praca dla przemysłu 5.5.100.152.
Ad c)
- „Opracowanie metodyki badawczej oraz urządzenia do lokalizowania krytycznych powierzchni nieciągłości górotworu - lokalizatora rozwarstwień“ - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 17.17.100.327
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1.Podniesienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych poprzez monitoring górotworu w kontekście stateczności wyrobisk i profilaktyki pożarowej (stosowanie monitoringu rozwarstwień w skałach stropowych, szczelinowatości górotworu, stosowanie profilowania termicznego wyrobisk i otworów wiertniczych).
2.Opracowanie metodyki badawczej oraz urządzenia do lokalizacji krytycznych powierzchni nieciągłości w górotworze – lokalizatora rozwarstwień.
3.Podniesienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych poprzez opracowanie i wdrażanie specjalnych technik obudów górniczych: kotwiowych i podporowych w kopalniach węgla kamiennego i rud.
4.Określenie uwarunkowań i techniki podziemnej eksploatacji złoża węgla o dużych miąższościach.
5.Ocena możliwości stosowania mechanicznego urabiania soli w KS „Kłodawa”.
6.Opracowanie koncepcji wykorzystania wyrobisk kopalni soli w Kłodawie do składowania odpadów.
7.Zastosowanie odpadów górniczych do sporządzania podsadzki w kopalniach rud cynku i ołowiu.
Najważniejsze publikacje:
W. ANDRUSIKIEWICZ, 2005 - Altbergbau und Umweltschutz in Polen : dargestellt an ausgewählten Beispielen der stillzulegenden Bergwerke. W: 5. Altbergbau-Kolloquium : 03. bis 05. November 2005, Clausthal / Hrsg. W. Busch [et al.] ; Technische Universität Clausthal. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, S. 537–546.
W. ANDRUSIKIEWICZ, 2007 - Możliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli ,,Kłodawa”. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9 s. 5–16.
Z. BURTAN, Z. RAK, J. STASICA, 2008: „Priorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego”, publikacja została opracowana w ramach projektu nr WKP_1/1.4.5/2/2006/9/12/590/2006/U pt.: „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Materiały Konferencyjne Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008.
J. KICKI, E. Sobczyk , 2007 - Węgiel kamienny jako podstawowy nośnik energetyczny w Polsce z perspektywy bazy zasobowej. Polityka Energetyczna , t. 10 z. spec. 1 s. 147–161.
J. KICKI, E. Sobczyk, A. Sokołowski, 2007 - Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego . W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] , Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. S. 47–63.
W.KORZENIOWSKI, S. PIECHOTA, 2006 - Wpływ rozwarstwienia stropu wyrobiska podziemnego na dynamiczne obciążenie obudowy kotwiowej. Przegląd Górniczy ; t. 62 nr 1 s. 12–16.
W. KORZENIOWSKI, 2006 - Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy Monografie, s. 142.
W. KORZENIOWSKI, 2007 - Morfometryczna metoda oceny jakości górotworu na potrzeby doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud cynku i ołowiu ,,Pomorzany”. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków z. 3/1 s. 257–267.
A. Kunstman, J. Lepiarz, K. POBORSKA-MŁYNARSKA, K. Urbańczyk, 2007 – Wstępne koncepcje likwidacji Kopalni Soli „Kłodawa“: Likwidacja poprzez planowe zatopienie kopalni. Wstępna analiza możliwości wykorzystania wyrobisk kopalni do składowania odpadów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Przegląd Solny, t.23, z.1.
A. Kunstman, K. POBORSKA-MŁYNARSKA, K. Urbańczyk, 2007 - Solution mining in salt deposits : outline of recent development trends. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.S. PIECHOTA, 2007 - Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM. Biuletyn PIG 2007 nr 423 s.23-42.
S. PIECHOTA, W. KORZENIOWSKI, K. SKRZYPKOWSKI, 2008 - Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy nr 6.
K. POBORSKA-MŁYNARSKA, 2007 - Naturalne ograniczenia eksploatacji w geologiczno-górniczych warunkach złoża soli kamiennej Kopalni Soli Kłodawa. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 9 s. 101–108.
K. POBORSKA-MŁYNARSKA, 2007 - Wstępna ocena możliwości sekwestracji CO2 wługowniczych komorach solnych w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Przegląd Solny, t.24, zeszyt 3/2, s. 55-61.
J. POSTAWA, 2007 - Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki w kopalniach podziemnych węgla kamiennego. W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia , Akademia Górniczo-Hutnicza , S. 621–628.
Z. RAK, J. STASICA, 2006 - Kotew strunowa jako element obudowy wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego . Przegląd Górniczy , t. 62 nr 9 s. 21–29.
Z. RAK, J. STASICA, M. STOPYRA, 2006 - The use of pre-stressed tendons in the Polish coal mining industry. W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006, eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences), S. 49–61.
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska,
tel. 012 617 35 47,
e-mail: kpm@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-02-28

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza