• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze /

Nowe metody badania w polu swobodnym przyrządów pomiarowych stosowanych w pomiarach procesów akustycznych

Kierownik: Dr inż. Grażyna Wszołek
Jednostka wiodąca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Główni wykonawcy:
Prof.dr hab.Wojciech Batko,
dr inż. Wiesław Wszołek,
mgr inż. Adam Cup,
mgr.inż.Zenon Woźny
Cele ogólne badań:
Celem projektu było opracowanie nowych metodyk pomiarowych obejmujących kompleksowe badania akustyczne w polu swobodnym mikrofonów pomiarowych, mierników poziomu dźwięku i akcesoriów takich jak: siatki ochronne, osłony przeciwwietrzne i osłony przeciwdeszczowe. W ramach badań metodyka pomiarowa umożliwia również badania mikrofonów do pomiarów w środowisku tzw. wszechpogodowymi; „outdoor” i „environmental” . Badania przeprowadzane są sygnałami sinusoidalnym, w zakresie częstotliwości od 250 Hz do 20 kHz ( z możliwością rozszerzenia zakresu do 40 kHz), w odstępach od 1/1 oktawy do 1/24 oktawy.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1464/T07/2005/28
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• opracowano nowe, bardzo dokładne metody wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych skuteczności i charakterystyk kierunkowości. Metody te zapewniają spełnienie wymagań dotyczących niepewności pomiarów przy wzorcowaniu jakie stawiają aktualne normy dotyczące mierników poziomu dźwięku i mikrofonów pomiarowych,

• skonstruowano stanowisko badawcze umożliwiające stabilne mocowanie nowego typu mierników i mikrofonów (w tym wszechpogodowych), przy równocześnie minimalnym zakłócaniu pola akustycznego. Zostały wykonane nowe uchwyty do mocowania na stanowisku badawczym mikrofonów i mierników badanych oraz mikrofonu odniesienia. Wykonano nowy typ uchwytu na celownik laserowy wykorzystywany przy pozycjonowaniu. Stanowisko łącznie z wyposażeniem pomocniczym, umożliwia odpowiednio dokładne pozycjonowania przyrządów w stosunku do źródła dźwięku i mikrofonu wzorcowego (w co najmniej trzech punktach przestrzeni komory bezechowej),

• dokonano automatyzacji badań. Dotychczas stosowany w tych badaniach układ pomiarowy, zastąpiono zautomatyzowanym systemem, bazującym na komputerowym programie PomAk firmy Svantek. Program zapewnia sterowanie torami: nadawczym, odniesienia i pomiarowym oraz umożliwia przetwarzanie i archiwizację danych.

• opracowano modele obliczeniowe szacowania niepewności i wykonano szacowania dla wszystkich typów badań przeprowadzonych na wyżej opisywanym stanowisku badawczym,

• przeprowadzono walidację nowych metodyk pomiarowych oraz szereg pomiarów weryfikacyjnych i porównawczych. Uzyskano satysfakcjonujące wyniki tych porównań.

Obecny system pomiarowy - zautomatyzowany i w pełni dopracowany również pod kątem dokładności pomiarów - stanowi bardzo przydatne narzędzie, nie tylko na etapie wzorcowań, ale również na etapie projektowania przyrządów do pomiarów akustycznych.
Patenty, know how, wdrożenia:
Wykorzystując zautomatyzowane stanowisko pomiarowe wraz z programem komputerowym, procedury oraz instrukcje szacowania niepewności wykonano w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki szereg wzorcowań dla producentów polskich i zagranicznych. Wyniki tych badań zostały wykorzystane przy zatwierdzaniu typów nowych przyrządów do pomiarów akustycznych.
Najważniejsze publikacje:
1 Problemy wzorcowania przyrządów do pomiarów akustycznych w warunkach pola swobodnego G.Wszołek, Z.Engel Podstawowe Problemy Metrologii, Konferencja Naukowo-Techniczna, Ustroń 8-11 maj 2005, str.137-144.
2 Uncertainty Analysis in the Investigation of Sound Level Meters G.Wszołek, Z.Engel Inter-noise200507-10 August, 2005-Rio de Janerio-Brasil,
CD; in05_1927.pdf.
3 Wzorcowanie mikrofonów pomiarowych na stanowisku kalibracyjnym NOR-1504A G.Wszołek, W.Batko Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Ustroń 27.02 - 3.03.2006, str.225-230.

4 Automatyczny system pomiarowy do wzorcowania przyrządów akustycznych w warunkach pola swobodnego G.Wszołek, W.Barwicz, S.Duminov 53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków –Zakopane 11-15.09.2006, str.411-416.
5 AUTOMATIC MEASURING SYSTEM FOR ACOUSTICAL DEVICES CALIBRATION IN THE FREE-FIELD G.Wszołek, W.Barwicz, S.Duminov Archives of Acoustics, Vol.31, No 4, p.397-402.
6 Wzorcowanie filtrów pasmowych o szerokości oktawy i części oktawy J. Mężyk, G.Wszołek 53 Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków –Zakopane 11-15.09.2006, str.349–354.

7 Mikrofony wszechpogodowe G.Wszołek XII Konferencja Wibrotechniki i Wibroak. WIBROTECH 2006, Kraków 28-29.09.2006, Materiały str.150-156, CD;Wszolek_G.pdf.

8 Mikrofony wszechpogodowe w systemach monitoringu G.Wszołek, W.Wszołek Materiały XXXV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Ustroń 26.02 - 2.03.2007, str.195 -200.

9 Problems of All-Weather Microphones Calibrations in Real Free-Field Conditions G.Wszołek 14 th International Conference on Noise Control, 3-6 June, 2007, Elbląg, CD; pdf.

10 Porównawcze wzorcowania mikrofonów pomiarowych w warunkach pola swobodnego G.Wszołek, W.Barwicz 54 Otwarte Seminarium z Akustyki, Rzeszów – Przemyśl, 10-14.09.07, streszczenie str. 200-201, CD – pełny tekst (str.10).

11 Symulacja komputerowa metod prowadzenia pomiarów akustycznych w symulowanym polu swobodnym J. Mężyk 54 Otwarte Seminarium z Akustyki, Rzeszów – Przemyśl, 10-14.09.07, streszczenie str. 44, CD – pełny tekst (str.10).
12 Comparative Calibrations of Measuring Microphones Performed in a Free Field G.Wszołek, W.Barwicz Archives of Acoustics, Vol.32, No 4 (Supplement), p.305-312

13 Dwustronne wzorcowania miernia poziomu dźwięku w polu swobodnym G.Wszołek, W.Barwicz Materiały XXXVI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła 25.02-29.02.2008, str.177-181.

14 Wybrane czynniki wpływające na niepewność badań mikrofonów wszechpogodowych G.Wszołek Materiały XV Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej
Kraków-Zakopane,
14-18.04.2008, streszczenie - str.88-89.

Dane osoby kontaktowej:
Grażyna Wszołek

data aktualizacji: 2009-03-02

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza