• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Fizyka nadprzewodników i magnetyków

Kierownik: Prof.dr hab. A.Kołodziejczyk
Jednostka wiodąca: Katedra Fizyki Ciała Stałego, Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Andrzej Kozłowski, prof. AGH
dr hab. inż. Zbigniew Tarnawski, prof. AGH
dr Wiesław Woch, mgr Ryszard Zalecki
Cele ogólne badań:
1.Badania właściwości fizycznych nadprzewodników w aspekcie poznawczym i ich zastosowań w technice
2.Badania właściwości fizycznych tlenków magnetycznych magnetytowych i wykazujących kolosalny magnetoopór w aspekcie poznawczym i ich zastosowań w technice
3. Badania stanów elektronowych magnetyków i nadprzewodników przy użyciu
fotoemisji elektronowej i innych metod spektroskopowych
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1) Działalność statutowa Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, zadanie: Badania tlenków nadprzewodzących i magnetycznych, od 1992 r., kier. A.Kołodziejczyk.
2) Badania własne: J. Niewolski , „Absorpcja mikrofalowa w wysokotemperaturowych nadprzewodnikach”, (1998-1999, doktorat),
3) Badania własne: T. Zając, „Pomiary absorpcji mikrofal w manganitach (La,Ca)MnO3 (2002-2003,doktorat)
4) Badania własne: G. Król (2007-08)
5) Badania własne: A. Wiecheć (2006-07)
6) "Wysokotemperaturowe nadprzewodniki- badania przyczyn nadprzewodnictwa i magnetyzmu", projekt badawczy KBN nr 209269101, 1991-1994, kier. A. Kołodziejczyk
7) „Właściwości elektronowe i stan mieszany wysokotemperaturowych nadprzewodników”, projekt badawczy KBN nr 2P03B159/09, 1995- 1997, kier. A. Kołodziejczyk
8) „Anizotropia i właściwości elektronowe wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych i bizmutowych”, projekt badawczy KBN nr 2P03B147/17, 1999-2001, kier. A. Kołodziejczyk.
9) „Mikrofalowa magnetoabsorpcja wysokotemperaturowych nadprzewodników”, grant promotorski KBN nr 2 PO3B 105 13 (doktorat, J.Niewolski), 1997 –1999, kier. A.Kołodziejczyk
10) "Wysokotemperaturowe nadprzewodniki i związki międzymetaliczne; technologia i właściwości fizyczne", projekty badawcze w ramach współpracy polsko- austriackiej, 1997-1998 i " Fizyko- chemiczne właściwości wysokotemperaturowych nadprzewodników", nr 03/1999, 1999- 2000, koordynator ze strony polskiej A.Kołodziejczyk
11) "Fizykochemiczne właściwości tlenków o kolosalnym magnetooporze i wysokotemperaturowych nadprzewodników" i "Właściwości strukturalne, elektryczne i magnetyczne manganitów z kolosalnym magnetooporem", projekty badawcze w ramach współpracy polsko- austriackiej, nr 04/2000, , 2000- 2002, 2003-2004, koordynatorzy ze strony polskiej A.Kołodziejczyk, K.Krop
12) „Wpływ dynamiki sieci na przejścia fazowe w tytanomagnetytach Fe3 xTixO4 i cynkoferrytach Fe3 yZnyO4”; projekt badawczy KBN nr. P03B03614, 1998-2000; kier. Z. Kąkol
13) “Spin, charge and orbital ordering in complex transition metal oxides: an integrated synthesis and measurement approach (SCOOTMO)”. Projekt Uni Europejskiej: Research training network nr. HPRN-CT-2002-00293.
14) „Badanie przemiany Verveya w związkach magnetytu ”; grant KBN Nr 1P03 B015 30, 2005-2008, kier. A. Kozłowski.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1) W ramach badań tlenków nadprzewodzących i magnetycznych:
- wyjaśniono zjawisko niskopolowej absorpcji mikrofal dla szeregu wysokotemperaturowych nadprzewodników itrowych, talowych i bizmutowych oraz zmierzono pola krytyczne nowoodkrytego nadprzewodnika MgB2,
- uzyskano bardzo duże prądy krytyczne dla szeregu warstwowych wysokotemperaturowych nadprzewodników talowych o specjalnie dobranej stechiometrii, naniesionych na monokryształ LaAlO3 i na metaliczne srebro oraz wyjaśniono zależności temperaturowe i od pola magnetycznego pól krytycznych i prądów krytycznych tych nadprzewodników,
- stwierdzono, że właściwości magnetyczne, elektryczne i rezonans elektronowy tlenków manganowo-wapniowych podstawianych żelazem wykazujących t.zw. kolosalny magnetoopór w okolicy przejścia metal-izolator oraz temperatury Curie są zdeterminowane przez zachowanie się klastrów ferromagnetycznych (zjawisko separacji fazowej).
2) W zakresie badań magnetytu: (na podstawie wyników pomiarów ciepła właściwego, temperaturowej zależności stałych elastycznych, jądrowego nieelastycznego rozpraszania promieni gamma) wykazano związek przemiany Verweya z dynamiką sieci krystalicznej, (na podstawie pomiarów namagnesowania, struktury na monokryształach, rezonansu jądrowego- NMR) wykazano, że zewnętrzne pole magnetyczne może zmienić trwale strukturę niskotemperaturową magnetytu oraz wyznaczono energie korelacji kulombowskich dla żelaza dla tlenu oraz 2p–3d korelacji międzywęzłowych z pomiarów fotoemisji elektronowej.
3) W zakresie badań fotoemisyjnych struktury elektronowej: stwierdzano, istotny wpływ oddziaływań elektronowo-korelacyjnych na właściwości różnych materiałów tj tlenki o kolosalnym magnetooporze: manganity i kobaltyty typu Lax(Ca,Ce)01-x(Mn,Co)O3, epitaksjane warstwy magnetytu, związki międzymetaliczne Dy(Co1-xFex)2 i UNi2, magnetyczny nadprzewodnik Y9Co7 oraz stopy Fe-Cr, poprzez porównanie zmierzonych widm kątowo-rozdzielczej elektronowej fotoemisji ARUPS z obliczeniami struktury pasmowej.
Najważniejsze publikacje:
1) A.Kołodziejczyk, Coexistence of Superconductivity and Itinerant Ferromagnetism; Y9Co7 as an Example, IEEE/CSC&ESAS Superconductivity News Forum, 1 (2007) 1-9.
2) R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, J. Korecki, N.Spiridis, M. Zając, A. Kozłowski , Z. Kąkol, D.Antolak, Photoemission electronic states of epitaxially grown magnetite films, J.Alloy.Comp.442 (2007) 299
3) W.M. Woch, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, H. Sudra, G. Gritzner, Properties, magnetic susceptibility, critical currents and irreversibility fields of (Tl0.5Pb0.5)Sr2(Ca1-xGdx)Cu2Oz superconductors, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 085002.
4) J. Przewoźnik, J.Chmist, L. Kolwicz-Chodak, Z.Tarnawski, Cz. Kapusta, A.Kołodziejczyk ,Structural, magnetic and thermal properties of CaMn 0.9957Fe0.01O3-,
J.Alloy.Comp.442 (2007) 194-197.
5) W. M. Woch, R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, O. Heiml, G. Gritzner
Temperature and field dependence of critical currents, resistances and irreversibility fields of a (Tl0.6Pb0.24Bi0.16)(Ba0.1Sr0.9)2Ca2Cu3Oy film on single-crystalline lanthanum aluminate
Physica C 434(2006) 17-24,
6) G. Gritzner, M.Koppe, K.Kellner, J. Przewoźnik, J. Chmist, , A. Kołodziejczyk, K. Krop, Preparation and properties La0.67Pb0.33Mn1−xFexO3 compounds, Appl. Phys. A 81 (2005) 1491-1495
7) T. Zając, L. Folcik, A. Kołodziejczyk, H. Drulis, K. Krop, G. Gritzner, Electron spin resonance in iron-substituted manganites La0.67Ca0.33Mn1−xFexO3, J. Mag. Mag. Mater., 272-276, (2004) 120-121
8) R. Zalecki, A. Kołodziejczyk, W. Tokarz, A. Kozłowski, Z. Kąkol, Photoemission electronic states and correlation energies of magnetite based compounds
Acta Phys. Polon. B 34 (2003) 1527,
9) J. Niewolski, A. Kołodziejczyk, T. Zając, W. Woch, Z. Tarnawski, K. Przybylski, T. Brylewski, G. Gritzner, W. Koenig, O. Heiml, Microwave Josephson absorption of high- temperature superconductors, Physica C 388-389 (2003) 465
10) R.Zalecki, A.Kolodziejczyk, A., Koenig W., Gritzner G. Photoemission electronic states of Tl-1223 and Bi-2223 superconductors, Acta Phys. Polon. A 98(5) (2000) 513-524
11) Zalecki R., Kołodziejczyk A., Chmist J., W.Koenig, , G.Gritzner, Intergrain magnetic properties and critical currents of Tl-1223 bulk and tape superconductors, Physica C, 341- 348 (2000) 2049 - 2050.
12) R.Zalecki, A.Kolodziejczyk, C.Kapusta and K.Krop, „Electronic states of La1-xCaxMnO3 from photoemission spectroscopy”, J.Alloy. Comp., 328 (2001) 175-180
13) H.Schwenk, S.Bareiter, B.Luthi, Z.Kakol, A. Kozłowski and J.M. Honig
Charge ordering and elastic constants in Fe3-xZnxO4; Eur. Phys. J. B13, 491 (2000)
14) A. Salazar, A. Oleaga, A. Wiecheć, Z. Tarnawski, A. Kozłowski, Thermal diffusivity of Fe3-xZnxO4 at the Verwey transition; IEEE Transactions on Magnetics 40 (4), 2820-2822
15) Soszka W, Kim-Ngan N-TH, Kozłowski A. Quasi-single scattering of low-energy Ne+ ions from the Fe3O4 surfaces.Vacuum 74, 2004, 253-7
16) M. Bałanda, A. Wiecheć, D. Kim, Z. Kąkol, A. Kozłowski, P. Niedziela, J. Sabol , Z. Tarnawski J. M. Honig, Eur. Phys. J. B 43, 201-212 (2005)
17) B. Handke, A. Kozłowski, K. Parliński, J. Przewoźnik, T. Ślęzak, A. I. Chumakov, L. Niesen, Z. Kąkol, and J. Korecki, Phys. Rev. B 71, 144301 (2005)
18) D. Owoc, A. Kozłowski, Z. Kąkol, G. Król, J.M. Honig, Oxygen fugacity for stoichiometric magnetite Fe3O4-hercinite FeAl2O4 solid solutions, J. Solid State Chem. 178, 1644-1646 (2005).
19) Król, G.; Kusz, J.; Tarnawski, Z.; Kakol, Z.; Kozlowski, A.; Honig, J.M.
Studies of magnetic axis switching phenomenon in magnetite; J.Alloys Comp. 442, 2007, 83-85
20) Tabis, W.; Tarnawski, Z.; Kakol, Z.; Król, G.; Kolodziejczyk, A.; Kozlowski, A.; Fluerasu, A.; Honig, Magnetic and structural studies of magnetite at the Verwey transition; J. Alloys Comp. 442, 2007, 203-205
21) Zukrowski-J; Wiechec-A; Zach-R; Tabis-W; Tarnawski-Z; Krol-G; Kim-Ngan-N-TH; Kakol-Z; Kozlowski. A., AC magnetic susceptibility under pressure and Mossbauer effect studies of the isotropy point TIP in magnetite; J. Alloys Comp. ; 442, 2007, 219
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca naukowa z instytucjami krajowymi:
– Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków
– Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH, Kraków
– Instytut Fizyki UJ, Kraków
– Instytut Fizyki PAN, Warszawa,
– Instytut Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
– Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków,
– Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków,
– Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław,
– Instytut Fizyki Politechniki Krakowskiej
– Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski w Katowicach
Współpraca naukowa z instytucjami zagranicznymi:
– Institut für Chemische Technologie Anorganischer Stoffe, Uniwersytet Keplera, Linz, Austria
– Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle, Niemcy
– Institute of Physics, Charles University, Praga, Czechy,
– Purdue University, West Lafayette, USA
– ESRF Grenoble, Francja
– Department of Earth and Environmental Sciences, Ludwig Maximilian University Monachium, Niemcy
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof.dr hab. A.Kołodziejczyk
Tel. (48) 12 617 2589
akolo@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-27

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza