• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Synteza scawtytu i jej wykorzystanie w technologii wyrobów wapienno-piaskowych

Kierownik: dr inż. Zdzisław Pytel
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. Inż. Wiesław Kurdowski
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
Dr inż. Krystyna Wodnicka
Dr inż. Marek Gawlicki
Mgr inż. Barbara Trybalska
Cele ogólne badań:
1. Uzyskanie wyrobów wapienno-piaskowych o korzystniejszych cechach eksploatacyjnych w szczególności w zakresie cech wytrzymałosciowych.
2. Optymalizacja warunków otrzymywania syntetycznego scawtytu w zmiennych warunkach syntezy oraz okreśłenie wpływu wybranych dodatków mineralnych na jego strukturę i mikrostrukturę.
3. Otrzymywanie tworzyw wapienno-piaskowych z zestawów surowcowych modelujących mieszaniny przemysłowe, modyfikowanych zmienną ilością mielonego wapienia i chalcedonitu.
4. Optymalizacja składu w sensie ilościowym i jakościowym mieszaniny surowcowej zapewniającej uzyskiwanie wyrobów wapienno-piaskowych odznaczających się podwyższoną wytrzymaścią w stosunku do wyrobów otrzymywanych sposobem tradycyjnym.
5. Weryfikacja uzyskanych wyników badań w skali laboratoryjnej w ramach prób przemysłowych dotyczących produkcji wyrobów wapienno-piaskowych z udziałem mielonej skały wapiennej lub odpadowych mułków chalcedonitowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt badawczy własny nr 4 T07E 010 27 realizowany w okresie 28.10.2004 -27.07.2007
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Stwierdzono możliwość otrzymywania syntetycznego scawtytu z mieszanin surowcowych o określonym składzie oraz w zoptymalizowano warunki syntezy odnośnie czasu i temperatury obróbki hydrotermalnej.
2. Potwierdzono możliwość stosowania określonej ilości mączki wapiennej i/lub odpadowych mułków chalcedonitowych do otrzymywania autoklawizowanych materiałów budowlanych formowanych metodą prasowania, odznaczajacych się podwyższoną wytrzymałością.
3. Opracowano nową formułę składu spoiwa mieszanego w wersji dwu- lub trójskładnikowej, zapewniającego uzyskiwanie wyrobów wapienno-piaskowych wykazujących wyrażną poprawę podstawiowych cech użytkowych.
4. Wykazano, że stosowanie prefabrykowanego spoiwa mieszanego, może prowadzić do obniżenia jednostkowego zużycia wapna palonego, bez pogorszenia jakości produkowanych z jego udziałem wayrobów wapienno-piaskowych.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Masa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości PL 198350 (decyzja o udzieleniu patentu z dnia 14.12.2007)
(ogłoszenie decyzji o udzieleniu patentu w dniu 29.02.2008)
Najważniejsze publikacje:
1. Z. Pytel - Wpływ mielonego wapienia na właściwości autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych, Materiały V Konferencji Ceramicznej, Zakopane 2005, Prace Komisji Nauk Ceramicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, PAN Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Ceramika, Vol. 91/2, s. 1215 -1221. 2005
2. Z. Pytel – Investigation and physical properties of sand-lime bricks produced with addition of ground limestone, Proceedings of the 6th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials Sience and Engineering of Recycling for Environmental Protection, Belgrade, Serbia & Montenegro, May 30 – June 2, 2006, Edited by: M. Ilic, J.J.J.M. Goumans, S. Miletic, J.J.M. Heynen, G.J. Senden, s. 497-505.
3. Z. Pytel – Formation of scawtite and its influance on the properties of sand-lime bricks, Conference Proceedings of the 16th International Conference on Buildind Materials „IBAUSIL 2006, 20-23 September 2006, Weimar, Volume 2, pp. 2-0849 - 2-0858.
4. Z. Pytel - Badanie wpływu zawartości i uziarnienia mułków chalcedonitowych na jakość tworzyw wapienno-piaskowych, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD 2007”, Politechnika Krakowska, Kraków, 20-22 czerwca 2007, s. 439-446.
5. Z. Pytel – Properties of sand-lime bricks containing ground limestone and/or chalcedonite, Streszczenie referatu zamieszczone w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna) 12th International Congress on the Chemistry of Cement, Montreal, Canada, 8 – 13 July 2007, Poster PST6.084 prezentowany podczas obrad tej konferencji.
6. Z. Pytel - Otrzymywanie syntetycznego scawtytu C7S6CO2H2 w warunkach hydrotermalnych, VI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane 13-16 września 2007, Ceramika/Ceramics, vol. 103, 2008, s. 1043-1050.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca:
Zakład Produkcyjny Lhoist-Bukowa Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Silikatów „Ludynia” Sp. z o.o.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Zdzisław Pytel
Tel. (012) 6172393
pytel@uci.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza