• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Modyfikowanie mikrostruktury i tekstury autoklawizowanych materiałów budowlanych domieszkami mineralnymi wykazującymi właściwości pucolanowe

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Jednostka wiodąca: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
dr inż. Zdzisław Pytel
Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik
Mgr inż. Andrzej Stok
Mgr inż. Grażyna Jaśkiewicz
Mgr inż. Barbara Trybalska
Dr hab. inż. Marek Nocuń
Cele ogólne badań:
1. Dobór optymalnych warunków syntezy z mieszanin surowcowych o składach modelowych podstawowych faz z układu CaO-SiO2-H2O, będących zazwyczaj produktami końcowymi obecnymi w wyrobach wapienno-piaskowych otrzymywanych w warunkach przemysłowych.
2. Badanie produktów hydratacji mieszanin metakaolinitu i wapna w warunkach zmieniającego się składu wyjściowego mieszanin surowcowych, obecności różnych aktywatorów chemicznych oraz różnych warunkach dojrzewania.
3. Określenie wpływu różnych, ze względu na źródło pochodzenia, dodatków mineralnych, wykazujących właściwości pucolanowe i/lub hydrauliczne na strukturę i mikrostrukturę tworzących się faz z mieszanin wapienno-piaskowych.
4. Wyjaśnienie roli i znaczenia aktywacji chemicznej (siarczanowej i alkalicznej) na rodzaj i charakter tworzących się produktów syntezy przebiegającej w warunkach hydrotermalnych z mieszanin wapienno-piaskowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt badawczy własny nr 7 T08D 028 15 realizowany w okresie 01.08.1998 – 30.11.2000 roku
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Potwierdziono w sposób jednoznaczny, że cechy wytrzymałościowe tworzyw autoklawizowanych formowanych metodą prasowania, zależą wyraźnie od ich mikrostruktury, tj. składu mineralnego i morfologii końcowych produktów syntezy tworzących się w badanych mieszaninach wapienno-piaskowych o stosunku molowym C/S=0,8 oraz porowatości.
2. Rodzaj powstających produktów hydratacji mieszanin metakaolinitu i wapna zależy zarówno od wielkości stosunku molowego metakaolinitu do wapna (MK/C), jak również od warunków syntezy oraz rodzaju zastosowanego aktywatora.
3. Wprowadzenie do zestwu surowcowego o tradycyjnym składzie wybranych dodatków mineralnych wykazujących właściwości pucolanowe i/lub hydrauliczne, powoduje korzystną zmiane mikrostruktury otrzymywanych tworzyw wapienno-piaskowych, prowadzącą do porawy ich cech wytrzymałościowych.
4. Stosowanie dodatków mineralnych o właściwościach pucolanowych lub hydraulicznych, umożliwia produkcję wyrobów wpienno-piaskowych o podwyższonej, w stosunku do wyrobów otrzymywanych sposobem tradycyjnym, wytrzymałości na ściskanie lub przy obniżonej zawartości wapna palonego, o właściwościach porównywalnych w tym zakresie.
Najważniejsze publikacje:
1. Z. Pytel, J. Małolepszy – DTA sudies of pfases synthesized in the system CaO-MgO-SiO2-H2O, Silicates Industriels, Vol. 65, No 7 –8, pp. 81 – 85, 2000
2. Z. Pytel, J. Małolepszy – Effect of mineral admixture on some properties of sand-lime bricks, Waste Materials in Construction , The Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection, Proceedings International Conference WASCON 2000, Leeds, UK, 31.05 – 02.06. 2000, Edited by G.R. Woolley, J. J. J. M. Goumans, P. J. Wainwright, Pergamon, Volume I, pp. 371 – 382.
3. Z. Pytel, J. Małolepszy – Wpływ odpadów z odsiarczania spalin na właściwości wyrobów wapienno-piaskowych, III Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej”, Politechnika Krakowska, Kraków - Mogilany, 28 – 30. 06. 2000, Materiały Konferencyjne MATBUD 2000, s. 279 – 288.
4. W. Nocuń-Wczelik – Microstructure of C-S-H, Tobermorite and Xonotlite Synthesized in the Presence of some Admixtures, Proceedings 22th International Conference on Cement Microscopy, Montreal, Canada, 29.04 04.05. 2000.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Tel. (012) 6172452
jmalo@uci.agh.eu.pl

data aktualizacji: 2008-07-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza