• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Projektowanie i wytwarzanie materiałów i powłok funkcjonalnych, Badania degradacji materiałów w środowiskach symulujących rzeczywiste warunki pracy

Kierownik: Dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Jednostka wiodąca: Katedra Chemii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Dr Ryszard Mania, Dr inż. Krzysztof Mars, Dr inż. Krzysztof Wojciechowski, Dr inż. Ryszard Gajerski, Dr Stanisław Koziński, mgr inż. Marzena Mitoraj, dr hab. inż. Jerzy Morgiel, IMIM PAN w Krakowie, Dr inż. Marek Dąbrowski (Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska), Dr inż. Sławomir Zimowski (WIMiR AGH)
Cele ogólne badań:
1. Badanie procesów degradacji materiałów pod wpływem czynników chemicznych i fizycznych.
2. Projektowanie i wytwarzanie powłok ochronnych, zabezpieczających materiały konstrukcyjne przed chemicznym oddziaływaniem ze środowiskiem gazowym, ciekłym lub z osadami mineralnymi.
3. Projektowanie i wytwarzanie warstw funkcjonalnych polepszających istotne właściwości użytkowe, np. twardość, adhezję, biozgodność, odporność na korozję, odporność na działanie promieniowania podczerwonego, itp.
3. Ocena właściwości chemicznych, fizycznych, biologicznych i mechanicznych materiałów funkcjonalnych, powłok i cienkich warstw na różnorodnych podłożach.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1) Projekt badawczy KBN Nr 3 P407 050 06, “Badania własności elektrycznych i optycznych amorficznych cienkich warstw azotku tytanu” termin zakończenia: 30.04.96
2) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08C 068 09, „Cienkie warstwy azotku tytanu, otrzymywanie, własności i zastosowanie”, termin zakończenia 30.06.96
3) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08A 030 12, „Związki międzymetaliczne z układów: Ti-Al, Fe-Al. oraz Mo-Al - otrzymywanie i przetwórstwo”, termin zakończenia: 30.06.98
4) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08D 010 10, „Otrzymywanie gęstych tworzyw azotku glinu dla zastosowań jako materiały podłożowe i konstrukcyjne”, termin zakończenia: 30.06.98
5) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08C 043 12, “Pokrycia ochronne na bazie związków międzymetalicznych Mo-A i Ti-Al. otrzymywane metodą natryskiwania cieplnego” termin zakończenia: 31.12.99
6) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08D 038 17, „Kompozyty termoelektryczne – otrzymywanie i badanie właściwości”, termin zakończenia: 01.08.2001
7) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08A 028 18, „Kształtowanie właściwości faz międzymetalicznych z układu Fe-Al otrzymywanych metodą SHS w procesach przeróbki plastycznej na gorąco”, termin zakończenia 30.06.2002
8) Projekt badawczy KBN Nr 7 T08D 030 24 „Otrzymywanie i charakterystyka związków z grupy skuterudytów jako materiałów do generatorów termoelektrycznych”, termin zakończenia 30.03.2005
9) Projekt badawczy zamawiany, PW-004/ITE/04/2004 zadanie badawcze pn. „Opracowanie ultr-twardych krystaliczno-amorficznych powłok typu TiN/Si3N4 na narzędzia skrawające”, termin zakończenia 31.01.2007
10) Projekt badawczy KBN Nr 4 T12D 025 30 „Poprawa ekologicznych właściwości spalinowych zespołów napędowych z zastosowaniem generatorów termoelektrycznych” , termin zakończenia, 30.06.2008
11) Projekt zintegrowany IMPRESS Contract number 500635 (NMP3-CT-2004-500635), “Intermetallic Materials Processing in Relation to Earth and Space Solidification”, termin zakończenia 30.10. 2009
12) Projekt badawczy zamawiany PW-004/ITE/04/2006 pn. „Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni”. „Opracowanie technologii nanoszenia ultra-twardych powłok dwuwarstwowych (CrN/Si3N4)/TiN na narzędzia skrawające z węglików spiekanych” termin zakończenia 30.12.2008
13) Projekt badawczy promotorski, „Wpływ modyfikacji składu chemicznego na utlenianie stopów Ti-Al“, termin zakończenia 06.2009 r.
14) Projekt badawczy finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy: „Nowe materiały kompozytowe o wysokiej efektywności do generatorów termoelektrycznych przeznaczonych do konwersji ciepła odnawialnego”, rozpoczęcie połowa 2007 r.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowanie technologii nanoszenia warstw o podwyższonej odporności na korozję gazową i płomieniową dla nadstopów na osnowie niklu, nanoszenia warstw o podwyższonej twardości na narzędzia skrawające z węglików spiekanych, nanoszenia warstw o działaniu przeciwzakrzepowm i bakteriobójczym do zastosowań w medycynie, nanoszenia warstw odbijających promieniowanie podczerwone na podłoża polimerowe oraz tkaniny typu kevlar, wytwarzania powłok i materiałów z fazami międzymetalicznymi z układów Ni-Al, Ti-Al, Fe-Al, Mo-Al, Ti-Si, Cr-Si
Najważniejsze publikacje:
1. R.Mania, D.Obłąkowska, „Warstwy diamentopodobne nanoszone techniką magnetronową”, Ceramics, 66, 2 (2001) 981-986
2. R.Mania, A.Tarniowy, „Przemiany w amorficznych warstwach azotku tytanu domieszkowanych miedzią poddanych obróbce cieplnej”, Ceramics, 66, 2 (2001) 995-1000
3. R.Mania, D.Obłąkowska, St.Błażewicz, „Powłoki węglowe dla kardiochirurgii – badania wstępne”, „ Carbon Coatings for Cardiosurgery – Preliminary Results”, Inżynieria Biomateriałów, Engineering of Biomaterials, Nr. 17,18,19, Rok IV, październik (2001), 42-45
4. R.Mania, K.Wojciechowski, P.Mars, K.Mars, „Thin Films of Bi2Te3 and Sb2Te3 Obtained by Pulsed Magnetron Sputtering”, 7th European Workshop on Thermoelectrics, October 3-4th ,2002, Pamplona , SPAIN, Proc. rep. 1-4
5. E.Godlewska, R.Mania, S.Koziński, S.Szczepanik, J.Krawiarz, „Microstructure – Property Relationship for Iron Aluminides”, Annales de Chimie, Science des Materiaux,(Ann.Chim.Sci.Mat.28 (Suppl. 1), (2003), S187 – S195
6. E.Godlewska, S.Szczepanik, R.Mania, J.Krawiarz, S.Koziński, „FeAl materials from intermetallic powders”, Intrmetallics, 11 (2003) 307-312
7. M.Dąbrowski, R.Mania, A.Rutkowska., „Wielowarstwowe powłoki na płytkach wieloostrzowych z węglików spiekanych”, Inżynieria Materiałowa, rok XXIV, 6 (2003) 442-444
8. R.Mania, M.Dąbrowski, E.Godlewska, S.Koziński, A.Rutkowska, B.Trybalska, K.Wojciechowski, “ Some applications of TiAl micropowders produced by SHS”, Intern. J. SHS, 12 (2003)
9. R.Mania, L.Stobierski, E.Godlewska, S.Koziński, K.Mars, „Composite from Mo – Al. Intermetallic Compounds and Aluminum Nitride”, Intern. J. SHS, 13 (2004) 49-52
10. R.Mania, M.Dąbrowski, A.Rutkowska, „Ceramiczne powłoki na narzędziach skrawających” , Mat.Ceramiczne rok LVI nr2 (2004) 71-75
11. E. Godlewska, Effect of molybdenum on high-temperature corrosion of {Fe-Al} intermetallics, Intermetallics : ISSN 0966-9795. — 2006 vol. 14 s. 280–286.
12. E. Godlewska, S. Szczepanik, R. Mania, J. Krawiarz, S. Koziński, FeAl materials from intermetallic powders, Intermetallics : ISSN 0966-9795. — 2003 vol. 11 s. 307–312.
13. Elżbieta Godlewska, Microstructural effects in oxidation of nickel and iron aluminides, High temperature corrosion and materials chemistry IV : proceedings of the international symposium / eds. E. Opila [et al.] ; The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, 2003. — (Electrochemical Society Proceedings ; vol. 2003-16). — S. 51–61.
14. Elżbieta Godlewska, M. Mitoraj, F. Devred, B. E. Nieuwenhuys, Reactivity of a {Ti-45.9Al-8Nb} alloy in air at 700-900oC, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — 2007 vol. 88 no. 1 s. 225–230.
15. Ryszard Mania, Elżbieta Godlewska, Krzysztof Mars, Krzysztof Wojciechowski, Gabriele Karpinski, Paweł Ziolkowski, Christian Stiewe, Eckhard Müller, Thermoelectric properties of Bi2Te3-Sb2Te3 layers obtained by pulsed magnetron sputtering, ECT 2007 : the 5th European Conference on Thermoelectrics : Odessa, Ukraine, September 10–12, 2007 : proceedings / The European Thermoelectric Society. — [Odessa : ETS, 2007]. — S. 216–218.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca naukowa z następującymi jednostkami badawczymi:
1) Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny – przeciwzużyciowe powłoki wielowarstwowe na narzędzia skrawające.
2) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – ultratwarde krystaliczno-amorficzne powłoki.
3) Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu - nowe technologie warstw użytkowych
4) Politechnika Warszawska, Wydz. Inż. Materiałowej – technologia warstw typu „duplex”.
5) Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – materiały stosowane do ochrony termicznej (w tym pokrycia tkanin typu kevlar oraz osłon z poliwęglanu).
6) Katedra Biomateriałów WIMiC – nanoszenie warstw DLC na podłoża węglowe, nanoszenie warstw Ti-Si oraz TiO2-SiO2 na podłoża ze stopów tytanu
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
tel. 012 617 25 36
godlewsk@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza