• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Biomateriały dla inżynierii tkankowej

Kierownik: Dr inż. Elżbieta Pamuła
Jednostka wiodąca: Katedra Biomateriałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Dr med. Lucie Bačakova – Akademia Nauk Republiki Czeskiej w Pradze
Dr Magdalena Chadzińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr inż. Piotr Dobrzyński – CMPiW, PAN w Zabrzu
Mgr Elżbieta Menaszek – Collegium Medicum UJ w Krakowie
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie podstaw technologii otrzymywania rusztowań – nośników komórek z polimerów resorbowalnych.
2. Modyfikacja topografii i budowy chemicznej powierzchni polimerów resorbowalnych w celu poprawy ich biozgodności.
3. Ocena właściwości biologicznych opracowanych biomateriałów in vitro i in vivo.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Projekt badawczy 3 T08D 019 28
Badanie wpływu budowy chemicznej i topografii powierzchni biomateriałów na ich zachowanie się w środowisku biologicznym in vitro
2. Prace własne WIMiC 2005-2008
Badania nad otrzymywaniem podłoży dla inżynierii tkankowej z biodegradowalnych kopolimerów glikolidu, laktydu i kaprolaktonu
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowano metodę otrzymywania resorbowalnych przestrzennych rusztowań polimerowych przeznaczonych do hodowli komórek in vitro a także do rekonstrukcji tkanki kostnej i chrzęstnej in vivo. Wykazano, że właściwości biologiczne polimerów resorbowalnych można poprawiać poprzez odpowiednią obróbkę chemiczną w ciekłych utleniaczach, adsorpcję na powierzchni polimerów białek adhezyjnych i osadzanie hydroksyapatytu.
Najważniejsze publikacje:
1. E. Pamuła, P. Dobrzyński, B. Szot, M. Krętek, J. Krawciów, B. Płytycz, M. Chadzińska, Cytocomaptibility of aliphatic polyesters – in vitro study on fibroblasts and macrophages, Journal of Biomedical Materials Reserch A 2008 Jan 9. [Epub ahead of print]
2. E. Pamula, E. Filova, L. Bacakova, V. Lisa, D. Adamczyk, Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells. Journal of Biomedical Materials Reserch A 2008 Apr 22. [Epub ahead of print]
3. E. Pamuła, E. Menaszek, In vitro and in vivo degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) films and scaffolds, Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19(5), 2008 2063-70.
4. E. Pamuła, E. Dryzek, Structural changes in surface-modified polymers for medical applications, Acta Physica Polonica A 113 (5) 2008, 1485-1493.
5. E. Pamuła, L. Bacakova, E. Filova, J. Buczyńska, P. Dobrzyński, L, Noskowa, L. Grausova, The influence of pore size on colonization of poly(L-lactide-glycolide) scaffolds with human osteoblast-like MG 63 cells in vitro, Journal of Materials Science: Materials in Medicine19(1): 2008, 425-35.
6. E. Pamuła, E. Dryzek, P. Dobrzyński, Hydrolytic degradation of poly(L-lactide-co-glycolide) studied by positron annihilation spectroscopy and other techniques, Acta Physica Polonica A 110 (5) 2006, 631-640.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Dr inż. Elżbieta Pamuła
tel. 012 617 44 48
epamula@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-09

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza