• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Monitoring i ocena wpływu eksploatacji górniczej na środowisko.

Kierownik: dr inż. Wojciech Naworyta
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Pracownia Eksploatacji Złóż i Ochrony Terenów Górniczych, Pracownia Techniki Strzelniczej.
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, dr inz. Wojciech Naworyta, dr inż. Marcin Chodak, dr inż. Anna Ostręga, prof. dr hab.inż. Ryszard Uberman, prof dr hab. inż. Paweł Batko, dr inż. Jan Winzer, mgr inż. Roman Biessikirski, mgr inż. Anna Sołtys, mgr inż. Jacek Sieradzki, mgr inż. Józef Pyra.
Cele ogólne badań:
1. Prezentacja polskich osiągnięć w rekultywacji i rewitalizacji terenów górniczych.
2. Opracowanie jednolitej metodyki klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów z przemysłu wydobywczego w celu wdrożenia do systemu prawnego państw UE dyrektywy dotyczącej postępowania z tymi odpadami.
3. Zbadanie możliwości zastosowania spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oznaczania szeregu właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb.
4. Zbadanie zmian właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleb poprzemysłowych w zależności od zastosowania metod rekultywacji, początkowych właściwości gruntu oraz czasu jaki upłynął od rekultywacji.
5. Utworzenie systemu monitoringu oddziaływań dynamicznych, pochodzących głównie od robót strzałowych, prac budowlanych i ruchu komunikacyjnego, umożliwiającego automatyczny pomiar i rejestrowanie drgań oraz przesyłanie zarejestrowanych przebiegów do stacji centralnej, celem bieżącego analizowania i opiniowania.
6. Kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji oraz objęcie koncepcją terenów wymagających nowych funkcji, przy wykorzystaniu środków z UE. Realizacja innowacyjnych pomysłów na terenach zdegradowanych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1.Praca statutowa nr 11.11.100.046
Projekt „ReRegions” (Rekultywacja i zagospodarowanie rejonów wydobycia węgla brunatnego w Europie) w ramach programu INTERREG IIIC

2.Projekt nr: 13.13.100.182
Mining Waste Facility Classification Study

3.Zastosowanie metod spektralnych w badaniach gleb i węgla brunatnego
Praca własna nr 10.10.100.204

4. Praca statutowa nr: 11.11.100.952 zadanie III

5. Tematyka projektu pt. „Opracowanie i uruchomienie ogólnopolskiego systemu monitoringu oddziaływań dynamicznych, wywoływanych robotami strzałowymi i innymi pracami” realizowana jest w ramach pracy statutowej AGH pt. „Rozwiązywanie aktualnych problemów z zakresu techniki strzelniczej w różnych działach gospodarki”, corocznej pracy własnej członków grupy oraz umów zawieranych z podmiotami zainteresowanymi problematyką monitorowania i dokumentowania oddziaływań dynamicznych wywołanych ich działalnością.

6. Badania własne nr: 10.10.100.206
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Ad. 1. Opublikowanie monografii „Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego”.
Ad. 2. Wypracowanie metodyki klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów z przemysłu wydobywczego.
Ad. 3. Wykazanie przydatności spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oznaczania kaloryczności węgla brunatnego oraz zawartości w węglu popiołu.Wykazanie przydatności spektroskopii w bliskiej podczerwieni do oznaczania w glebie zawartości C, N, aktywności respiracyjnej i biomasy mikrobiologicznej.
Ad. 4. Wykazanie potencjalnej przydatności pomiarów właściwości mikrobiologicznych gleb poprzemysłowych do oceny stopnia rozwoju gleby.Wykazanie przydatności włączenia pomiarów różnorodności mikrobiologicznej do systemu oceny rozwoju gleb poprzemysłowych.
Ad. 5. Opracowano założenia systemu monitoringu i poszczególnych jego elementów, zakupiono i uruchomiono stację centralną oraz kilka stacji pomiarowych, które od kilku miesięcy pracują w uzgodnionych miejscach zlokalizowanych na terenie kilku województw. Prowadzone są działania dla udoskonalenia i szybkiego rozwoju systemu.
Ad. 6. Wynikiem przeprowadzonych prac są programy rewitalizacji, które w sposób kompleksowy ujmują zagadnienia rewitalizacji poszczególnych miast lub obszarów wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną. Programy te stanowią podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacji z funduszy strukturalnych UE.
Patenty, know how, wdrożenia:
ad.2 Efekt pracy znajdzie zastosowanie w systemach prawnych państw członkowskich UE przy okazji Dyrektywy dotyczącej postępowania z odpadami z przemysłu wydobywczego.
Najważniejsze publikacje:
1. Ostręga A.: Doświadczenia Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w rewitalizacji regionów pogórniczych. Kopaliny 3/2005. Drekop, Wrocław, 2005, (str. 44-45).
2. Uberman R., Mikołajczak J.: Open-pit mines can solve the problem of asbestos. Minerals&Energy vol.000 no 000/2005. , Norwegia, 2005.
3. Chodak M.: Application of near infrared spectroscopy for determination of chemical and microbiological properties of soil organic matter (poster). 3rd Central European Conferrence Chemistry Toward Biology. Unwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków, 2006, (str. 55).
4. Chodak M.: Zmiany widm w bliskiej podczerwieni (NIR) w poziomach organicznych pod drzewostanami bukowymi i świerkowymi. Inżynieria Środowiska T 11 z.1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, (str. 79-86).
5. Chodak M., Niklińska M.: Possibilities of near infrared spectroscopy application in landscape-scaled soil monitoring programs. International Conference "Soil protection strategy-needs and approaches for policy support". IUNG, Puławy, 2006, (str. 70).
6. Niklińska M., Chodak M.: Ecological methods in environmental effects assessment. International Conference "Soil protection strategy-needs and approaches for policy support". IUNG, Puławy, 2006, (str. 19-20).
7. Niklińska M., Chodak M., Laskowski R.: Pollution-induced community tolerance of microorganisms from forest soil organic layers polluted with Zn or Cu. Applied Soil Ecology 32 (2006). Elsevier, , 2006, (str. 265-272).
8. Ostręga A., Uberman R.: Design method and practical solutions in the revitalisation of areas after opencast rock raw materials extraction. EIECE 2006 - The extractive Industry and the Environment in Central Europe. Tezebni Unie, Brno, 2006, CD.
9. Uberman R., Naworyta W.: Próba oceny stanu i potrzeb w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w regionie małopolskim. Górnictwo i Geoinżynieria. Zeszyt 4/2005 (wydany w 2006 r.). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, (str. 207-218).
10. Chodak M.: Creation of an artificial lake - filling the opencast "Pątnów". Regions. Usti Region, Usti nad Łabą Czech Republic, 2007, (str. 29).
11. Chodak M.: Reclamation of the outer dumping site of the pit "Lubstów" for forestry. Regions. Usti Region, Usti nad Łabą Czech Republic, 2007,.
12. Chodak M.: Środowiskowe skutki odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego - przekształcenia i oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska - r. 3. Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego - Interreg IIIC. Art.-Tekst, Kraków, 2007, (str. 33-38).
13. Chodak M., Naworyta W.: Doświadczenia i dobre przykłady rekultywacji realizowanej w KWB "Konin" - r. 6. Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego - Interreg IIIC. Art.-Tekst, Kraków, 2007, (str. 71-83).
14. Winzer J.: Dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław 2006, (str. 159-167).
15. Winzer J., Sieradzki J.: Monitorowanie oddziaływania robót strzałowych na obiekty w otoczeniu. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 113-115).
Dodatkowe informacje:
Ad.2 Pracę wykonano na zlecenie Komisji Europejskiej. Głównym zleceniobiorcą była firma z Danii DHI Water and Environment. Wśród podzleceniobiorców obok AGH w pracy brała udział firma szwedzka Swedish Geotechnical Institute z Malmo.
Ad.4. Temat realizowany we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ.
Dane osoby kontaktowej:
Wojciech Naworyta, e-mail: naworyta@agh.edu.pl tel: 012 6173546

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza