• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Gospodarka surowcami i odpadami

Metody wydzielania i koncentrowania składników cennych lub toksycznych (szkodliwych) z wód i ścieków.

Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
Jednostka wiodąca: Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska, dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. AGH, dr Anna Hołda, dr inż. Ewa Kisielowska, dr Elżbieta Konopka, dr inż. Alicja Nowak, mgr Agnieszka Gala.
Cele ogólne badań:
Oczyszczanie wód i ścieków z substancji o charakterze mineralnym i organicznym, wykorzystanie odpadów organicznych do eliminacji związków toksycznych ze ścieków, zastosowanie mikroorganizmów w procesie bioasymilacji pierwiastków toksycznych lub cennych z odpadów przeróbki rud metali kolorowych oraz z surowców chemicznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu są realizowane w ramach 6 zadań zarejestrowanych w pracy statutowej AGH pod numerem 11.11.100.196. Poniżej podano tematy poszczególnych zadań:
1. Badanie wpływu wybranych emulgowanych związków chemicznych na proces adsorpcji - na przemianę faz ciało stałe - ciecz – gaz.
2. Wykorzystanie odpadów organicznych do usuwania substancji toksycznych.
3. Wykorzystanie metod mikrobiologicznych w przeróbce kopalin i w ochronie środowiska.
4. Wykorzystanie procesów chemicznych w zagospodarowaniu różnorodnych surowców i dla celów ochrony środowiska.
5. Analiza skuteczności odsiarczania wąskich klas ziarnowych węgla w separatorach zwojowych.
6. Wykorzystanie mikroorganizmów do usuwania metali ciężkich z odpadów i ścieków przemysłowych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Badania właściwości flotacyjnych odczynników umożliwiły dobór ich optymalnej dawki we flotacji węgli w warunkach przemysłowych.
Natomiast niektóre odpady organiczne można wykorzystać do usuwania jonów metali toksycznych z wód i ze ścieków.
Z odpadów po flotacji rud miedzi można odzyskać np. srebro za pomocą mikroorganizmów, takich jak: grzyby Aspergillus niger i Aspergillus flavus. Podobnie grzyby z rodzaju Rizopus sp. i Penicillus sp. umożliwiają eliminację toksycznych np. jonów Cr(VI) z odpadów stałych.
W ramach przedłożonego tematu opracowano także sposób usuwania siarki za pomocą metod przeróbki mechanicznej (separatora Humprey`a).
Najważniejsze publikacje:
Prace opublikowane w roku 2005:
1. E. Pieczaba, S. Sanak-Rydlewska, D. Zięba, Removal of Arsenic from Aqueous Solutions by the Method of Precipitate Flotation. Archiwum Górnictwa PAN, Vol. 50, Issue 1, 2005, pp. 131-142, ISSN 0860-7001.
2. H. Linder, U. Reinsdorf, S. Sanak-Rydlewska, D. Staśto, The Modification of Diesel Fuel Use of Selected Chemical Substances, International Conference „Oils and Environment”, AUZO 2005, 20-23 czerwiec, Gdańsk 2005, pp. 289-295, ISBN 83-914495-1-3.
3. S. Sanak-Rydlewska, D. Zięba, Comparison of Ions Copper and Lead Precipitation from Model Solutions and Wastewater, International Conference „Oils and Environment”, AUZO 2005, 20-23 czerwiec, Gdańsk 2005, pp. 481-488, ISBN 83-914495-1-3.
4. S. Sanak-Rydlewska, D. Staśto, Wykorzystanie wybranych odpadów organicznych do modyfikacji oleju napędowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Górnictwo, z. 270, nr kol. 2005,1698, s. 485-495, ISSN 0372-9508.
5. S. Sanak-Rydlewska, Metody permeacyjne oczyszczania ścieków, część I, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Kraków 2005, ISBN 83-7464-001-4.
6. Marciniak-Kowalska J., Łyś P.: Local waste management - the case of „BESKID” Company, Acta Montanistica Slovaca 2005/1 rocznik 10, 186-189.
7. Marciniak-Kowalska J., Bielska E., Mitura A: Hesewage Sludge Usage for Arbiricultire, Mat. 9th Conference on Environment and Mineral Processing, part I, Ostrava 2005, 267-272.
8. E. Kisielowska, E. Kasińska-Pilut, Copper bioleaching from after-flotation waste using microfungi - Biolúhovanie medi z odpadu po flotácii pouzitím mikrohúb, W: Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. - Košice: BERG Faculty of Technical University, 2005. - (Acta Montanistica Slovaca ; R. 10 mimoriadne č. 1). - S. 156–160
9. Konopka E., Lewkiewicz-Małysa A, Condition of mine water and its treatment before storing in the exploited rock formation, 9th Conference on Environment and Mineral Processing, VSB-TU, 35–39, Ostrava, Czech Republic, 2005.

Prace opublikowane w roku 2006:
1. Marciniak-Kowalska J., Balaweider M.: Initial Research n Ozone solutions Influence on Copper solubility in Nitric Acid (V), Mat 10th Conference on Environment and Mineral Processing, part II, Ostrava 2006, 161-164.
2. Marciniak-Kowalska J, Kurdziel E.: Research on heavy metal content in used oils, Mat 10th Conference on Environment and Mineral Processing, part II, Ostrava 2006, 143-148.
3. Marciniak-Kowalska J.: Mitura A.: Badania nad wykorzystaniem przepracowanych olejów, osadu ściekowego i mułu węglowego jako perspektywicznych paliw alter-natywnych. Mat. Międzynarodowej Konferencji Nauk.-Techn. nt. „Recyklace odpadu X”, Ostrava, Czechy, 2006, 251-256.
4. Marciniak-Kowalska J., Wójcik-Osip E.: Wstępne badania nad możliwością zastosowania wkładów wielostrumieniowych do intensyfikacji procesu flotacji. Górnictwo i Geoinżynieria z.3/1, 2006, ISSN 1732-6702.
5. Konopka E., Lewkiewicz-Małysa A.: Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym, Górnictwo i Geoinżynieria, 3, 137–145, 2006, ISSN 1732-6702.
6. Konopka E., Lewkiewicz-Małysa A.: Practical aspects of asbestos elimination in the Poland's condition, 10th Conference on Environment and Mineral Processing, VSB-TU, 85–89, Ostrava, Czech Republic, 2006.
7. Konopka E., Małysa E.: Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metoda hydrometalurgiczną, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 3, 95-110, 2006, ISSN 0860-0953.

Prace opublikowane w roku 2007:
1. S. Sanak-Rydlewska, Removal of Lead Ions from Acetate Solutions using Xanthates. Polish Journal of Environmental Studies, 2007, Vol. 16, no.3B, pp. 440-443(LF), ISSN 1230-1485.
2. S. Sanak-Rydlewska, Eliminacja jonów ołowiu za pomocą sorbentów naturalnych, Materiały Konferencji Międzynarodowej pt.: ”Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych”, 20-22.03. 2007, Szczyrk, str. 115-125, ISBN 978-83-60708-03-3.
3. J. Marciniak-Kowalska, Preliminary Testing of Lamella Packets Applications to Flotation of Coal Suspension, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 16 no 3B (2007) 326-329, ISSN 1230-1485.
4. J. Marciniak-Kowalska, E. Wójcik-Osip, Lamella Packed Applications to Flotation of Coal Suspension, Polish Journal of Environmental Studies,, vol. 16, no 3B (2007) 322-325, ISSN 1230-1485.
5. E. Kisielowska, Badania nad wpływem wybranych czynników fizykochemicznych na efektywność procesu bioługowania odpadów poflotacyjnych przy wykorzystaniu grzybów pleśniowych z gatunku Aspergillus Niger, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, 2007, zeszyt 3/1 w Materiałach Konferencji Polskiego Kongresu Górniczego, Kraków 19-21 września 2007 roku, ISSN 1732-6702.
6. A. Lewkiewicz-Małysa, E. Konopka, J. Macuda, Waste Reservoir Water Management by the Injection to the Rock Mass Method, Conference RECYKLACE ODPADU XI. Kosice, Slovak Republic, 2007, pp. 37 – 43, ISBN 978-80-248-1597-8.
7. A. Lewkiewicz-Małysa, E. Konopka, Chemical Aspects of Petroleum Substances Deactivation in Contaminated Ground Environment. 10-th Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, Czech Republic, 2007, pp. 353-357, ISBN 978-80-248-1431-5.


Prace opublikowane w roku 2008:
1. S. Sanak-Rydlewska, Use of the Ion Exchange in the Wastewater Treatment, Przemysł Chemiczny, 2008, 87/5, str. 563 – 565(LF), ISSN 0033-2496.
2. Z. Ociepa, S. Sanak-Rydlewska, Zastosowanie depresorów do flotacji minerałów siarczkowych w rudach miedzi. Międzynarodowe Forum „Wschód – Zachód” 2001 – 2008r. na temat najnowszych technologii w górnictwie, przeróbce rud oraz ekologii. Wieliczka 23–26.04 2008, str. 85-93.
3. S. Sanak-Rydlewska, Z. Ociepa, Ispolzowanije podawitielej do flotacji sulfidnych minierałow wystupajuszczich w miednych rudach. Obogaszczenie Rud, Sankt - Petersburg 2008, praca przyjęta do druku.
4. S. Sanak-Rydlewska, Metody oczyszczania ścieków miejskich, Monografia złożona do druku w Wydawnictwach AGH, Kraków, 2008.
5. J. Marciniak-Kowalska, Improving the flotation efficiency of coal suspensions, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 17, no 3A (2008) 406-408 (LF), ISSN 1230-1485.
6. A. Nowak, A. Surowiak, E. Bierońska, Analiza dwustopniowego procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów węglowych w separatorach zwojowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2008, seria: Górnictwo, z. 284, nr kol. 1795 s. 107–118, ISSN 0372-9508.
7. E. Kisielowska, E. Kasińska-Pilut, The bioleaching of from the “Gilów” disposal after-flotation wastes in Lubin with application of microfungi from genus Aspergillus flavus, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008 – praca oddana do druku, ISSN 0860-0953.
8. E. Kisielowska, E. Kasińska-Pilut, The influence of chosen physicochemical factors on efficiency of copper bioleaching process from “Gilów” disposal after-flotation wastes with application of microfungal biomass Aspergillus Niger, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008 – praca oddana do druku, ISSN 0860-0953.
9. Lewkiewicz-Małysa A, Konopka E.: Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych. Wiertnictwo Nafta Gaz, 2, 441-446, 2008, ISSN 1507-0042.
10. Lewkiewicz-Małysa A, Konopka E.: Evaluation of waters environment hazard by pulp-mill liquors (2008 - zgłoszone do druku).
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska, e-mail: ssanak@agh.edu.pl
mgr Agnieszka Gala, e-mail: gala@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza