• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Badanie wpływu wód z odwadniania kopalń (wody zasolone) na system wód powierzchniowych.

Kierownik: dr hab. inż. Jacek Motyka, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. AGH, dr inż. Stanisław Hajdo, dr inż. Mariusz Czop, dr inż. Krzysztof Polak, dr inż. Kazimierz Różkowski, mgr inż. Barbara Wojnicka-Put, mgr inż. Grzegorz Galiniak.
Cele ogólne badań:
Ochrona środowiska wodnego, zmniejszanie wpływu wód kopalnianych na wody powierzchniowe.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Rozwiązywanie aktualnych problemów eksploatacji otworowej i odwadniania Kopalń . Finansowanie: badania statutowe nr 11.11.100.270, Nr UKB:III
2. Badania zmian jakości wód podziemnych w otoczeniu kopalń rud metali nieżelaznychFinansowanie: badania własne nr: 10.10.100.958. Nr UKB I/S
3. Wpływ górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim na skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych Finansowanie: projekt badawczy nr 18.25.100.989.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Identyfikacja zagrożeń dla środowiska wodnego ze strony odwadnianych i likwidowanych , opracowanie metod ochrony środowiska wodnego, prognozowanie wpływu zatopienia kopalń na gospodarkę wodną, ocena możliwości zaopatrzenia w wodę terenów zurbanizowanych.
Najważniejsze publikacje:
1. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski M., Szuwarzyński M.: Zagrożenie środowiska wodnego przez ekstremalnie zasadowe odcieki zgromadzone w kamieniołomie "Górka" w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, Tom II, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersystetu Śląskiego Nr 37. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2005.
2. Czop M., Motyka J.: Origin of sulphates in the water inflows to Zn-Pb "Pomorzany" mine (Olkusz Zn-Pb ore district, S Poland). 9th International Mine Water Congress - Mine Water 2005 - Mining Clossure. Universidad de Oviedo, Hiszpania, 2005, (str. 189-194).
3. Czop M., Motyka J., Różkowski K., Borczak S., Rossa M.R.: Wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych z sieci monitoringowej w rejonie kopalni wapienia "Tarnów Opolski". Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 771-776).
4. Czop M., Motyka J., Szuwarzyński M.: Groundwater pollution resulting from the flooding of the Trzebionka Zn-Pb mine (Chrzanow ore a district's Poland). Water, mining and environment. IGME, Madryt, 2005, (str. 637-649).
5. Czop M., Motyka J., Szuwarzyński M.: Wstępne wyniki badań odbudowy stosunków wodnych w rejonie zlikwidowanej kopalni KWK Siersza. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 127-132).
6. M. Czop, J. Motyka, B. Syposz-Łuczak Metodyka i wstępne wyniki dynamicznego testu wymywalności dla odwodnionych skał triasowych z kopalni “Olkusz”. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom XII, 2005, (s.777-779).
7. Czop M., Motyka J., Syposz – Łuczak B. Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków z rudonośnych skał triasowych z kopalni “Olkusz”. Mat. X Międz. konf. nauk. Hydrogeochemia 2006. 23 – 24 czerwca 2006, Sosnowiec – Złoty Potok. UŚ, Wydz. Nauk o Ziemi. (pp. 12 – 15).
8. Motyka J., Adamczyk Z., Czop M., d'Obryn K.: Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie koło Olkusza na jakość wód podziemnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T21, z1/2005. IGSMiE PAN, Kraków, 2005, (str. 131-153).
9. Motyka J., Czop M: Wyniki wieloletnich badań monitoringowych stężenia jonu chlorkowego w wodach rzeki Wisły w Krakowie. II Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, (str. 321-326).
10. Motyka J., Różkowski K.: Origin of nitrates in water inflows in Pb-Zn ore mines. Ch. 3. Nitrates in groundwater. Selected papers from European International Association of Hydrogeologists, Wisła, Poland, 4-7 June 2002. A.A. Balkema Publishers, London, 2005, (str. 27-35).
11. Różkowski J. Motyka J., Różkowski K.: Nitrates in water of the vadose and pheratic zones, Cracow Jurrasic - Poland. Ch. 18. Nitrates in groundwater. Selected papers from European International Association of Hydrogeologists, Wisla, Poland, 4-7 June 2002. A.A. Balkema Publishers, London, 2005, (str. 177-185).
12. Zawierucha L., Czop M., Motyka J.: Zmiana składu chemicznego wód opadowych w strefach aeracji i saturacji skał fliszowych Beskidu Śląskiego i Małego. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 737-742).
13. Zawierucha L., Czop M., Motyka J.: Znaczenie miąższości strefy aeracji w formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych w Beskidzie Śląskim i Małym. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 863-866).
14. Czop M., Motyka J., Syposz – Łuczak B. Evaluation of the long-term sulphate release from dewatered Zn-Pb ore bearing Triassic rocks in the Olkusz district (S Poland). Geochemica et Cosmochimica Acta. vol. 70, issue 18 (suppl.),2006, (pp. 123).
15. Motyka J., Czop M. Geochemical evolution of the groundwater from Permian molasses in ”Pomorzany” Zn-Pb mine (Olkusz ore district, S Poland). Geochemica et Cosmochimica Acta. vol. 70, issue 18 (suppl.),2006, (pp. 432).
16. Chwastek J., Motyka J., Mikołajczak J.: Zagospodarowanie kamieniołomu „Zakrzówek” do rekreacji. Aura nr 2/06. SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa, 2006, (str. 14-18).
17. Chwastek J., Motyka J., Mikołajczak J.: Zagospodarowanie kamieniołomu „Zakrzówek” do rekreacji. Kopaliny, nr 2-3/2006. Drekop, Wrocław, 2006, (str. 67-71).
18. Haviarova D., Czop M., Gradziński M., Motyka J.: Chemizmus podzemnych vod vybranych jaskyn Demanovskey doliny – predbezne vysledky. Vyskum, vyuzivanie a ochrana jaskyn 5. Sprawa sovenskych jaskyn. Liptovski Mikulas.. , , 2006, (str. 144-150).
19. Motyka J., Adamczyk Z., Czop M.: Wpływ odwadniania olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu na stosunki wodne w piętrze jurajskim. Prądnik. Prace Naukowe Muzeum im. Prof. M. Szafera. Ojców.. , , 2006, (str. 9-19).
20. Motyka J., Niewdana J., Tyc A.: Współczesne górnictwo i hutnictwo cynku i ołowiu. Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek.. Stowarzyszenie "Szansa Białej Przemszy", Olkusz, 2006, (str. ).
21. Motyka J., Niewdana J., Włodarz B.: Górnictwo i hutnictwo ołowiu i srebra. Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek.. Stowarzyszenie "Szansa Białej Przemszy", Olkusz, 2006, (str. ).
22. J. Motyka, M. Czop, B. Syposz-Łuczak, 2007 – Zagrożenia środowiska wodnego związane z likwidacją górnictwa rud cynku i ołowiu w Małopolsce. Przegląd Górniczy, Nr 1 (2007), pp. 45-53.
23. M. Czop, J. Motyka, M. Szuwarzyński, 2007 – Environmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland). In: Proc. of the IMWA Symposium 2007, 21-31 May 2007, Cagliari – Italy, pp. 59-65.
24. Kowalczyk. H. Rubin, A. Witkowski, J. Motyka, 2007 – Hydrogeologiczne skutki eksploatacji oraz likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu na przykładzie olkuskiego rejonu rudnego. Górnictwo i Środowisko. Prace Naukowe GIG, nr III/2007, pp. 27-39.
25. M. Czop, J. Motyka, B. Syposz-Łuczak, 2007 – Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków rudonośnych skał triasowych z kopalni „Trzebionka”. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 43-51.
26. M. Czop, J. Motyka, M. Szuwarzyński, 2007 – Skład chemiczny wód w zatopionym wyrobisku poeksploatacyjnym „Cegielnia-Górka” w Trzebini. Górnictwo i Środowisko. Prace Naukowe GIG, nr III/2007, pp. 181-188.
27. J. Motyka, M. Czop, W. Jończyk, Z. Stachowicz, I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Wpływ głębokiej eksploatacji węgla brunatnego na zmiany środowiska wodnego w rejonie kopalni „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria. Z. 2, pp. 477-487.
28. J. Motyka, M. Czop, W. Jończyk, , I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Model hydrogeologiczny rejonu wysadu solnego „Dębina” (kopalnia Bełchatów). W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 821-830.
29. M. Czop, J. Motyka, W. Jończyk, , I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Skład chemiczny wód podziemnych w rejonie wysadu solnego „Dębina” (kopalnia Bełchatów). W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 779-787.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, tel: (12) 617-44-94, e-mail: motyka@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza