• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Inżynieria środowiska

Ochrona wód, kształtowanie środowiska wodnego w procesach górniczych i budownictwie - odwadnianie i odbudowa stosunków wodnych, badania, ocena i automatyzacja systemów odwadniających, studnie odwadniające i ujęciowe.

Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, dr inż. Stanisław Hajdo, dr inż. Mariusz Czop, dr inż. Krzysztof Polak, dr inż. Kazimierz Różkowski, mgr inż. Barbara Wojnicka-Put, mgr inż. Grzegorz Galiniak.
Cele ogólne badań:
Doskonalenie technologii górniczych z uwzględnieniem kryteriów sozologii, ochrona środowiska wodnego, racjonalizacja systemów pompowych w odwodnieniu, zwiększanie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zagrożeniom.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Rozwiązywanie aktualnych problemów eksploatacji otworowej i odwadniania Kopalń. Finansowanie: badania statutowe nr 11.11.100.270, Nr UKB: III.
Wpływ zaprzestania eksploatacji i rekultywacji na odbudowę stosunków wodnych w obszarze i otoczeniu kopalń siarki. Finansowanie: prace własne: 10.10.100.73 Nr UKB, V/20.
Badania zmian jakości wód podziemnych w otoczeniu kopalń rud metali nieżelaznych. Finansowanie: badania własne nr: 10.10.100.958. Nr UKB I/S.
Wpływ górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim na skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych. Finansowanie: projekt badawczy nr 18.25.100.989.
Badanie występowania zagrożeń wodnych dla kopalń węgla brunatnego przy wzroście gwałtowności ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych. Finansowanie: badania własne 10.10.100.205.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zamykanie obiegów wodnych, zmniejszenie energochłonności procesu wydobywczego siarki, wskazanie skutecznych kierunków rekultywacji środowiska wodnego, określenie zagrożeń dla środowiska wodnego i gospodarki wodnej rejonów pogórniczych.
Najważniejsze publikacje:
1. Czabaj W., Klich J.: Badanie związku eksploatacji i likwidacji wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego z mineralizacją wód leczniczych Szczawna Zdroju. Przegląd Geologiczny, Vol. 53, nr 3/2005. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 2005, (str. 230-236).
2. Czop M., Hjelmar O., Motyka J., Różkowski M., Szuwarzyński M.: Zagrożenie środowiska wodnego przez ekstremalnie zasadowe odcieki zgromadzone w kamieniołomie "Górka" w Trzebini. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, Tom II, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersystetu Śląskiego Nr 37. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2005,.
3. Czop M., Motyka J.: Origin of sulphates in the water inflows to Zn-Pb "Pomorzany" mine (Olkusz Zn-Pb ore district, S Poland). 9th International Mine Water Congress - Mine Water 2005 - Mining Clossure. Universidad de Oviedo, Hiszpania, 2005, (str. 189-194).
4. Czop M., Motyka J., Różkowski K., Borczak S., Rossa M.R.: Wyniki badań składu chemicznego wód podziemnych z sieci monitoringowej w rejonie kopalni wapienia "Tarnów Opolski". Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 771-776).
5. Czop M., Motyka J., Szuwarzyński M.: Groundwater pollution resulting from the flooding of the Trzebionka Zn-Pb mine (Chrzanow ore a district's Poland). Water, mining and environment. IGME, Madryt, 2005, (str. 637-649).
6. Czop M., Motyka J., Szuwarzyński M.: Wstępne wyniki badań odbudowy stosunków wodnych w rejonie zlikwidowanej kopalni KWK Siersza. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 127-132).
7. M. Czop, J. Motyka, B. Syposz-Łuczak Metodyka i wstępne wyniki dynamicznego testu wymywalności dla odwodnionych skał triasowych z kopalni “Olkusz”. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom XII, 2005, (s.777-779).
8. Czop M., Motyka J., Syposz – Łuczak B. Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków z rudonośnych skał triasowych z kopalni “Olkusz”. Mat. X Międz. konf. nauk. Hydrogeochemia 2006. 23 – 24 czerwca 2006, Sosnowiec – Złoty Potok. UŚ, Wydz. Nauk o Ziemi. (pp. 12 – 15).
9. Klich J., Galiniak G.: Skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie tarnobrzeskim wynikajace z oceny odbudowy stosunków wodnych. II Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, (str. 299-309).
10. Motyka J., Adamczyk Z., Czop M., d'Obryn K.: Wpływ składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie koło Olkusza na jakość wód podziemnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T21, z1/2005. IGSMiE PAN, Kraków, 2005, (str. 131-153).
11. Motyka J., Czop M: Wyniki wieloletnich badań monitoringowych stężenia jonu chlorkowego w wodach rzeki Wisły w Krakowie. II Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska nt. Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2005, (str. 321-326).
12. Motyka J., Różkowski K.: Origin of nitrates in water inflows in Pb-Zn ore mines. Ch. 3. Nitrates in groundwater. Selected papers from European International Association of Hydrogeologists, Wisla, Poland, 4-7 June 2002. A.A. Balkema Publishers, London, 2005, (str. 27-35).
13. Różkowski J. Motyka J., Różkowski K.: Nitrates in water of the vadose and pheratic zones, Cracow Jurrasic - Poland. Ch. 18. Nitrates in groundwater. Selected papers from European International Association of Hydrogeologists, Wisla, Poland, 4-7 June 2002. A.A. Balkema Publishers, London, 2005, (str. 177-185).
14. Zawierucha L., Czop M., Motyka J.: Zmiana składu chemicznego wód opadowych w strefach aeracji i saturacji skał fliszowych Beskidu Śląskiego i Małego. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 737-742).
15. Zawierucha L., Czop M., Motyka J.: Znaczenie miąższości strefy aeracji w formowaniu się składu chemicznego wód podziemnych w Beskidzie Śląskim i Małym. Współczesne Problemy Hydrogeologii tom XII/2005. Wydawnictwo Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, (str. 863-866).
16. Czop M., Motyka J., Syposz – Łuczak B. Evaluation of the long-term sulphate release from dewatered Zn-Pb ore bearing Triassic rocks in the Olkusz district (S Poland). Geochemica et Cosmochimica Acta. vol. 70, issue 18 (suppl.),2006, (pp. 123).
17. Motyka J., Czop M. Geochemical evolution of the groundwater from Permian molasses in ”Pomorzany” Zn-Pb mine (Olkusz ore district, S Poland). Geochemica et Cosmochimica Acta. vol. 70, issue 18 (suppl.),2006, (pp. 432).
18. Chwastek J., Motyka J., Mikołajczak J.: Zagospodarowanie kamieniołomu „Zakrzówek” do rekreacji. Aura nr 2/06. SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa, 2006, (str. 14-18).
19. Chwastek J., Motyka J., Mikołajczak J.: Zagospodarowanie kamieniołomu „Zakrzówek” do rekreacji. Kopaliny, nr 2-3/2006. Drekop, Wrocław, 2006, (str. 67-71).
20. Haviarova D., Czop M., Gradziński M., Motyka J.: Chemizmus podzemnych vod vybranych jaskyn Demanovskey doliny – predbezne vysledky. Vyskum, vyuzivanie a ochrana jaskyn 5. Sprawa sovenskych jaskyn. Liptovski Mikulas.. , , 2006, (str. 144-150).
21. Klich J., Hajdo S., Galiniak G.: Wpływ eksploatacji siarki metodą podziemnego wytapiania na środowisko naturalne. VI Konferencja naukowo-technniczna: Ochrona środowiska na terenach górniczych.. ZG SITG, Katowice, 2006, (str. 223-240).
22. Klich J., Polak K.: Zastosowanie szeregów czasowych przy rozwiązywaniu aktualnych problemów w kształtowaniu środowiska wodnego w górnictwie odkrywkowym. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, 2006, (str. 91-96).
23. Motyka J., Adamczyk Z., Czop M.: Wpływ odwadniania olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu na stosunki wodne w piętrze jurajskim. Prądnik. Prace Naukowe Muzeum im. Prof. M. Szafera. Ojców.. , 2006, (str. 9-19).
24. Motyka J., Niewdana J., Tyc A.: Współczesne górnictwo i hutnictwo cynku i ołowiu. Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek. Stowarzyszenie "Szansa Białej Przemszy", Olkusz, 2006, (str. ).
25. Motyka J., Niewdana J., Włodarz B.: Górnictwo i hutnictwo ołowiu i srebra. Kraina Białej Przemszy. Przyroda i człowiek. Stowarzyszenie "Szansa Białej Przemszy", Olkusz, 2006, (str. ).
26. Polak K., Klich J.: The statistical-balance method of predicting open-pit mine flooding processes. Archiwum Górnictwa T51/2/2006. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Kraków, 2006, (str. 181-196).
27. Hajdo S., Klich J., Galiniak G. - Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, Rok 31, Zeszyt 3/1, 2007.
28. J. Motyka, M. Czop, B. Syposz-Łuczak, 2007 – Zagrożenia środowiska wodnego związane z likwidacją górnictwa rud cynku i ołowiu w Małopolsce. Przegląd Górniczy, Nr 1 (2007), pp. 45-53.
29. M. Czop, J. Motyka, M. Szuwarzyński, 2007 – Environmental impact of the AMD buffering process on the groundwater quality in the Trzebionka zinc-lead mine vicinity (South Poland). Im: Proc. of the IMWA Symposium 2007, 21-31 May 2007, Cagliari – Italy, pp. 59-65.
30. Kowalczyk. H. Rubin, A. Witkowski, J. Motyka, 2007 – Hydrogeologiczne skutki eksploatacji oraz likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu na przykładzie olkuskiego rejonu rudnego. Górnictwo i Środowisko. Prace Naukowe GIG, nr III/2007, pp. 27-39.
31. M. Czop, J. Motyka, B. Syposz-Łuczak, 2007 – Wymywalność siarczanów i wybranych pierwiastków rudonośnych skał triasowych z kopalni „Trzebionka”. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 43-51.
32. M. Czop, J. Motyka, M. Szuwarzyński, 2007 – Skład chemiczny wód w zatopionym wyrobisku poeksploatacyjnym „Cegielnia-Górka” w Trzebini. Górnictwo i Środowisko. Prace Naukowe GIG, nr III/2007, pp. 181-188.
33. K. Polak, G. Galiniak, 2007 – Wstępna ocena podatności zbiornika poeksploatacyjnego Pątnów na degradację. Górnictwo Odkrywkowe nr. 3, pp. 181-185.
34. J. Motyka, M. Czop, W. Jończyk, Z. Stachowicz, I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Wpływ głębokiej eksploatacji węgla brunatnego na zmiany środowiska wodnego w rejonie kopalni „Bełchatów”. Górnictwo i Geoinżynieria. Z. 2, pp. 477-487.
35. J. Motyka, M. Czop, W. Jończyk, I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Model hydrogeologiczny rejonu wysadu solnego „Dębina” (kopalnia Bełchatów). W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 821-830.
36. M. Czop, J. Motyka, W. Jończyk, , I. Jończyk, R. Martyniak, 2007 – Skład chemiczny wód podziemnych w rejonie wysadu solnego „Dębina” (kopalnia Bełchatów). W: Współczesne Problemy Hydrogeologii, tom XIII, Kraków-Krynica 2007, pp. 779-787.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. AGH, tel: (12)617 44 93, e-mail: jklich@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza