• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Rachunkowość, analiza finansowa, zarządzanie finansami i controlling w przedsiębiorstwach.

Kierownik: dr inż. Arkadiusz Kustra
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. Arkadiusz Kustra
Cele ogólne badań:
Celem głównym badań było potwierdzenie że controlling może efektywnie wspomagać proces zarządzania kopalnią przekładając się na zapewnienie zadawalających wyników finansowych oraz trwałej rentowności w dłuższym horyzoncie czasu
Cząstkowe cele badań zidentyfikowano w obszarach teoretycznym i praktycznym. Badania teoretyczne zostały oparte na analizie literatury i miały za zadanie przedstawienie systemu controllingu, jego istoty i ogólnej charakterystyki oraz wad i zalet jego wdrożenia w przedsiębiorstwach. Ponadto przedstawione zostały wymagane warunki jego efektywnego wykorzystania w przedsiębiorstwach oparte na decentralizacji zarządzania związanej z wydzieleniem ośrodków odpowiedzialności oraz realizacji w nich podstawowych funkcji zarządzania identyfikowanych z planowaniem, organizowaniem, kontrolą oraz motywacją.
Jednocześnie w obszarze badań praktycznych przedstawiono dotychczasowe rozwiązania controllingu stosowane w górnictwie węgla kamiennego. Scharakteryzowano podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej wspierającej controlling w kopalniach oraz zaprezentowane specyficzne i charakterystyczne rozwiązania występujące w praktyce controllingu stosowanego w górnictwie.
Na bazie przeprowadzonych analiz zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym zaproponowano model controllingu bazujący na określonych narzędziach rachunkowości zarządczej dotychczas nie wykorzystywanych w kopalniach oraz nowe rozwiązania w obszarze realizowanych funkcji planowania, kontroli oraz motywacji.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt realizowany był w ramach pracy własnej dr Arkadiusza Kustry pt. „Controlling jako system wspierający proces decyzyjny w kopalniach węgla kamiennego”.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Najważniejsze efekty pracy to propozycja zastosowania controllingu w kopalniach węgla kamiennego zapewniającego realizację celów krótkookresowych i długookresowych.
W ramach zaproponowanej koncepcji uznano kopalnię jako quasi centrum wyników
w strukturze controllingu identyfikowanego z poziomu spółki węglowej. Przy wykorzystaniu odpowiednich rachunków kosztów oraz niesprawozdawczych formach prezentacji opartych na wielopoziomowych marżach pokrycia ustalono procedury planowania działalności. Jednocześnie efektywność planowania jest zdeterminowana właściwym systemem kontroli
i oceny rezultatów przez ośrodki działalności. W ramach realizacji procesu kontroli zidentyfikowano podstawowe mierniki które mogą być wykorzystane do oceny realizacji budżetów na kopalni oraz na poszczególnych szczeblach jej struktury organizacyjnej. Zasadność zaprezentowanych rozwiązań a zarazem wywołanie proefektywnościowych zachowań wśród pracowników może być wywołane jedynie sprzężeniem przedstawionych funkcji poprzez motywację Zaprezentowano potencjalny system motywacji dla kopalni oraz podmiotów wewnętrznych funkcjonujących na zasadach ośrodków odpowiedzialności.
Najważniejsze publikacje:
1. Analiza porównawcza rozwiązań kontrolingowych wdrożonych w zakładach górniczych - [Comparative analysis of controlling solutions implemented in mining enterprises] / Arkadiusz KUSTRA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o.
2. Kontrolingowy rozrachunek wewnętrzny pomiędzy zakładem wydobywczym i przeróbczym oparty na cenach transferowych - Internal controlling settlements between mining plant and dressing plant base on transfer pricing / Arkadiusz KUSTRA // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 10–12 września 2003 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. - Kraków : AGH WGiG.
3. Wykorzystanie rachunku kosztów w controllingu produkcji - Using a cost accounting in controlling of production / Arkadiusz KUSTRA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / pod red. Marii Sierpińskiej ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. — Warszawa.
4. Motywowanie w przedsiębiorstwach działających na zasadach kontrolingowej koncepcji zarządzania — Motivating in the enterprises which function on the rules of controlling system / Arkadiusz KUSTRA // W: Młodzież akademicka a współczesna nauka : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. - Siedlce.
5. Praktyczne rozwiązania systemu controllingu w kopalniach węgla kamiennego — [Practical solutions of controlling system in hard coal mines] / Arkadiusz KUSTRA // W: Controlling – koncepcje, wdrożenia / red. nauk. Jerzy Mońka, Danuta Sołtys. — Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Arkadiusz Kustra, tel: (12) 617 46 13, e-mail: kustra@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-15

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza