• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Gospodarka surowcami i odpadami

Badania podstawowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne) i technologiczne w procesach przeróbczych surowców i zagospodarowania odpadów.

Kierownik: prof. dr hab. Marian Brożek
Jednostka wiodąca: Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Prof. dr hab. Marian Brożek, dr hab. inż. Barbara Tora, dr Anna Młynarczykowska, dr Agnieszka Surowiak, dr inż. Zofia Ociepa, dr Ewa Małysa.
Cele ogólne badań:
1. Badania własności fizycznych i mechanicznych surowców.
2. Badania podstawowe jednostkowych procesów przeróbki surowców: rozdrabniania, przesiewania, klasyfikacji hydraulicznej, wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i elektrycznego, flotacji.
3. Badania z zakresu technologii i techniki odwadniania.
4. Opracowywanie technologii przeróbki surowców oraz projektowanie zakładów przeróbczych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Surfactans and Dispersed Systems in Theory and Practice - Grant Unii Europejskiej nr 27.27.100.44.
2. Sieć naukowa surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce - Grant MEiN nr 22.22.100.59.
3. Wpływ rozkładu właściwości fizycznych i geometrycznych ziaren na dokładność rozdziału w osadzarce na przykładzie węgla - Grant MEiN (promotorski) nr 18.25.100.66.
4. Modelowanie kinetyki flotacji na przykładzie węgla - Grant MEiN nr 18.18.100.108.
5. Analiza procesów rozdziału metodami fizycznymi – Badania własne nr 10.10.100.955.
6. Badania podstawowe w zakresie przeróbki i utylizacji surowców naturalnych i wtórnych - Badania statutowe nr 11.11.100.238.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Przy wzbogacaniu polimetalicznej rudy Cu-Mo-W na stole koncentracyjnym osiągnięto dla Cu i Mo stopień wzbogacania 12, natomiast po flotacji zawartość Cu w koncentracie była równa od 13 do 20%.
2. Wyznaczono rozkład stałej prędkości adhezji dla wybranej próbki węgla w powiązaniu z zawartością popiołu dla wąskich klaso-frakcji.
3. Związki powierzchniowo-czynne powodują obniżenie średniej wytrzymałości ziaren na rozciąganie oraz wzrost modułu Weibulla. Działanie ZPC na nowo odkrytej powierzchni jest znacznie mniejsze niż na powierzchni poddanej działaniu atmosfery.
4. Przy badaniu flotacji węgla stwierdzono, że zawartość cieczy w produktach pianowych zależy od zawartości części stałych w zawiesinie oraz ilość wody w produktach pianowych rośnie z objętością zawiesiny. Przy analizie kinetyki flotacji materiałów niejednorodnych pod względem własności flotacyjnych rząd kinetyki flotacji zmienia się z czasem.
5. Opracowano model wielokrotnego wzbogacania magnetycznego w procesie ciągłym uzyskując ogólne wyrażenie na uzysk ziaren magnetycznych w koncentracie. 6. Opracowano heurystyczny model funkcji rozdziału w osadzarce oraz algorytm wyznaczania rozkładu prędkości opadania ziaren kulistych i nieregularnych. Nieregularność ziaren powoduje obniżenie dokładności rozdziału w stosunku do dokładności rozdziału ziaren sferycznych.
7. Zweryfikowano stochastyczny model kinetyki flotacji wąskich klaso-frakcji węgla, w którym stała prędkości adhezji całkowitej jest niezależna od zawartości popiołu natomiast stała prędkości adhezji trwałej maleje ze wzrostem zawartości popiołu.
8. Opracowano heurystyczny model funkcji rozkładu wielkości pęcherzyków w maszynie flotacyjnej, w którym parametr rozkładu jest powiązany z czynnikami fizyko-chemicznymi i mechanicznymi w komorze flotacyjnej.
Najważniejsze publikacje:
1. Małysa E., The effect of hard coal density on its flotation performance. Acta Montanistica Slovaca, 10, 86-90 (2005).
2. Tora B., Grindability of coal – the new approach. Acta Montanistica Slovaca, 10, 56-59 (2005).
3. Brożek M., Analiza separacji magnetycznej w separatorach płytowych. Gosp. Sur. Mineralnymi, 21, 111-129 (2005).
4. Brożek M., Surowiak A., The dependence of distribution of settling velocity of non-spherical mineral particles. Acta Montanistica Slovaca, 10, 27-32 (2005).
5. Brożek M., Młynarczykowska A., Distribution of adhesion rate constant In the coal sample. Acta Montanistica Slovaca, 10, 127-135 (2005).
6.Tora B., Inffluence of petrographical composition on coal flotability. Fuel, 84, 1901-1904 (2005).
7. Brożek M., Turno A., The physical model of partition function of the enrichment process in a heavy liquid. Arch. Min. Sci., 50, 289-306 (2005).
8. Tora B., Kogut K., Węglowe mieszanki energetyczne. Właściwości, mielenie i spala-nie. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
9. Brożek M., Analiza procesu rozdziału w separatorach magnetycznych na podstawie heurystycznego modelu rozdziału. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
10. Mączka W., Ociepa Z., analiza porównawcza wyników flotacji wybranych krajo-wych rud miedzi. Gosp. Sur. Mineralnymi, 22, 461-471(2006).
11.Brożek M., Młynarczykowska A., 2006. Application of the stochastic model for analysis of flotation kinetics with coal as an example. Physicochemical Problems of Mi-neral Processing, 40, 31-44.
12. Brożek M., Surowiak A., 2006. Efektywność procesu rozdziału w osadzarce. Górnic-two i Geoinżynieria, 3/1, 29-40.
13. Brożek M., Mączka W., Jarosiński A., 2006. Separation of chromium waste in as-pect of its complex chemical processing. Proc. XXII IMPC, vol.I, pp.299-303.
14. Brożek M., Surowiak A., 2007. Effect of particle shape on jig separation efficiency. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41, 397-413.
15. Brożek M., Młynarczykowska A., 2007. Analysis of kinetics models of batch flota-tion. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 41, 51-65.
16. Tora B., Kurzac M., 2007. Możliwości utylizacji substancji odpadowych jako dodat-ku do procesu mielenia klinkieru. Gornictwo i Geoinżynieria, 31, 87-95.
17. Brożek M., Młynarczykowska A., 2008. Size distribution of air bubbles in the Pneumatic-mechanical Flotation Machine. Proc. XXIV IMPC, vol.2, pp.2488-2499.
18. Brożek M., Surowiak A., 2008. Distribution of terminal settling velocity of spherical particles for the conditio of turbulent motion. Proc. XXIV IMPC, vol.1, pp.310-315.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Marian Brożek, tel: 012 617 20 53, e-mail: brozek@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza