• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Komputerowa analiza stanu naprężeń, odkształceń i wytężenia w masywie skalnym i gruntowym dla potrzeb górnictwa i budownictwa.

Kierownik: prof. dr hab. inż. A. Tajduś, prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk, dr hab. inż. M. Cała
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. J. Flisiak, dr inż. J. Jakubowski, mgr inż. M. Kowalski, dr inż. P. Małkowski, dr inż. Z. Niedbalski, dr inż. D. Wiewiórka, mgr A. Barnat, mgr S. Hachaj.
Cele ogólne badań:
1. ocena stanu naprężenia i wytężenia górotworu wokół tuneli dla doboru ich obudowy.
2. ocena stanu naprężenia i wytężenia górotworu wokół wyrobisk korytarzowych i komorowych dla doboru obudowy.
3. ocena stateczności zwałowisk oraz skarp kopalń odkrywkowych.
4. ocena stanu naprężenia i wytężenia górotworu wokół wyrobisk w celu optymalnego rozcięcia złoża i ograniczenia wpływów eksploatacji dokonanej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Numeryczne modelowanie gwałtownego niszczenia struktur geologicznych i górniczych oraz analiza wpływu generowanych zjawisk dynamicznych na zachowanie się górotworu. Badania własne.
2. Dynamiczny model ugięcia belki stropu zasadniczego w komorowo-filarowym systemie eksploatacji złoża rud miedzi LGOM. Badania statutowe.
3. Matematyczne modelowanie skutków utraty stateczności górotworu w aspekcie występujących w górotworze nieciągłości. Badania statutowe.
4. Trójwymiarowa analiza stanu naprężenia i wytężenia w otoczeniu skrzyżowania dwóch tuneli. Badania statutowe.
5. Numeryczna analiza stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie zaburzeń tektonicznych. Grant nr N524 376 234 (2008 – 2010).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Analizy numeryczne wykonywane dla wyrobisk podziemnych pozwalają na właściwy dobór obudowy tych wyrobisk oraz unikanie stref, gdzie występuje koncentracja naprężeń. Wykorzystywane są także to analizy stanu zagrożenia tąpaniami i zjawiskami wyrzutowymi. Są one cały czas z powodzeniem stosowane w szeregu projektach i ekspertyzach dla podziemnych zakładów górniczych w GZW i KGHM.Analiza stateczności zwałowisk jest kluczowa w funkcjonowaniu zakładów odkrywkowych. Dotychczasowe prace badawcze i ekspertyzy odnosiły się przede wszystkim do kopalń węgla kamiennego, brunatnego i rud miedzi.
Najważniejsze publikacje:
1. A. TAJDUŚ, J. FLISIAK, M. CAŁA: Wpływ pierwotnego stanu naprężenia w górotworze na zagrożenie tąpaniami. TĄPANIA 2004: 8–10.11. Ustroń, Wydawnictwo GIG, Katowice 2004, s. 325–356.
2. J. CIEŚLIK, J. JAKUBOWSKI, A. TAJDUŚ: Highly jointed rock modelling applied to Swinna Poreba hydrotechnical power tunnel. EUROCK 2001, Espoo Finland 4–7 June 2001, wyd. A. A. Balkema, 2001, s. 671–675.
3. J. CIEŚLIK, A. TAJDUŚ: Modelowanie numeryczne stref odkształceń plastycznych w filarach technologicznych LGOM. Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 , XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002, Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002, s. 113–121.
4. J. FLISIAK, M. CAŁA, A. TAJDUŚ: Możliwości numerycznego modelowania filarowo-komorowego systemu eksploatacji. Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku, XXIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001, Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej nr 73, Seria: Konferencje nr 40, s. 173–182.
5. A. TAJDUŚ, J. CIEŚLIK: Numeryczna analiza nośności filarów międzykomorowych.: Budownictwo podziemne 2000: Kraków, 25–27 września 2000, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000, s. 571–579.
6. P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI, T. MAJCHERCZYK: Konwergencja wyrobisk chodnikowych na podstawie wyników obliczeń numerycznych i ich weryfikacja pomiarami in situ. Kwartalnik AGH „Górnictwo i Geoinżynieria”, R. 32 z. 1, 2008, s. 199–215.
7. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI: Wpływ sztywności ośrodka skalnego na zmiany stanu naprężeń w otoczeniu skrzyżowania wyrobisk korytarzowych. Przegląd Górniczy, nr 12, 2001, s. 34–42.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Marek Cała, (12) 617 21 72, e-mail: cala@agh.edu.pl
dr inż. Piotr Małkowski, (12) 617 21 04, e-mail: malkgeom@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza