• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Statyczne i dynamiczne badania właściwości skał, gruntów i materiałów budowlanych, zgodnie z normami ISO - laboratoria akredytowane.

Kierownik: dr inż. Jakub Mazurek
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. Jakub Mazurek, dr inż. Joanna Hydzik, mgr inż. Sebastian Olesiak
Cele ogólne badań:
Badanie właściwości skał zwięzłych niezbędnych do oceny ich jakości i przydatności do wyrobu elementów architektonicznych i wystroju zewnętrznego budowli oraz badanie właściwości fizykochemicznych kruszyw i materiałów odpadowych do oceny ich przydatności do celów budownictwa ogólnego i drogowego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe nr 11.11.100.197 pt. „Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie specjalnym i geotechnice”,

Prace badawcze dla przemysłu:
1. Wykonanie badań granitu Rosa Romano do oceny jego przydatności na płyty posadzkowe i okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne (2008)
2. Wykonanie badań laboratoryjnych naturalnych kruszyw żwirowych i piasków na próbkach ze złoża Luboszyce (2008)
3. Wykonanie badań własności mieszanki dolomitowej z dodatkiem żużla stalowniczego oraz określenie współczynnika filtracji (2008)
4. Wykonanie badań własności gabra z obszaru Grochowa jako surowca do produkcji kruszyw drogowych (2008)
5. Wykonanie zestawu badań kamienia – piaskowiec czerwony – do oceny jego przydatności na płyty okładzinowe pionowe i poziome zewnętrzne (2008)
6. Wykonanie badań uzgodnionych właściwości naturalnych żwirów i piasków na próbkach ze złoża w miejscowości Wał-Ruda (2008)
7. Wykonanie badań laboratoryjnych naturalnych żwirów i pasków na próbkach ze złoża Mały Głęboczek (2008)
8. Wykonanie oznaczeń odporności na ścieranie i rozdrabnianie piaskowca magurskiego wg norm PN-EN 1997-1,2:2000 oraz badań frakcji 5 – 63 mm zgodnie z normą PN-EN 13242:2004 (2008)
9. Wykonanie badań własności kruszywa z magnezytów z miejscowości Grochowa w celu wydania orzeczeń zgodności z pięcioma wybranymi normami (2008)
10. Wykonanie badań własności trzech rodzajów kruszyw dolomitowych z miejscowości Ołdrzychowice oraz wydanie orzeczeń o ich jakości i przydatności w budownictwie ogólnym i drogowym (2008)
11. Wykonanie badań własności niesortu zgodnie z normą PN-EN 13242:2004 oraz kamienia do robót hydrotechnicznych wg PN-EN 134383-1,2 i BN-76/8952 (2008)
12. Wykonanie badań klińca, tłucznia i mieszanek produkowanych w Kamieniołomie Lipowica k/Krosna (2008)
13. Wykonanie badań pięciu rodzajów kruszyw wapiennych produkowanych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w celu określenia ich przydatności do stosowania w budownictwie drogowym (wg PN-EN 13043 i PN-B-11112) (2008)
14. Wykonanie badań wilgotności optymalnej dwóch rodzajów gruntu z miejscowości Pałecznica (2008)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Kilkadziesiąt Orzeczeń o jakości i przydatności badanych kruszyw oraz materiałów odpadowych do celów budownictwa ogólnego i w drogownictwie.
Patenty, know how, wdrożenia:
Certyfikaty jakości wyrobów dla producentów materiałów budowlanych
Najważniejsze publikacje:
1. Mazurek J.: Wyniki badań laboratoryjnych i ocena przydatności przepalonego materiału odpadowego z hałdy kopalnianej. Konferencja N-T „Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych, Badania, Kryteria oceny, Rekultywacja”, Mrągowo, XI, 2002
2. Mazurek J.: Własności wytrzymałościowe iłów z kopalni Zesławice w świetle badań laboratoryjnych i analizy odwrotnej. XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu – Geotechnika i Budownictwo Specjalne 2004. Zakopane 2004. Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH.
3. Mazurek J.: Wyniki badania współczynnika filtracji materiałów o niewielkiej przepuszczalności w aparacie trójosiowego ściskania systemu GDS. XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie. Szklarska Poręba 13 – 18 marca 2005. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005.
4. Mazurek J.: Właściwości materiału z termicznie czynnej hałdy kopalnianej. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Kraków - Krynica 2006. Wydawnictwo Katedry GBiG AGH. Kraków 2006
5. Mazurek J.: Badania właściwości kruszyw i ich ocena; perspektywy wykorzystania kruszyw. I Sympozjum N-T „Kruszywa, właściwości i zastosowanie”, Górażdże Kruszywa Heidelberg Cement Group. 2007 Karpacz
6. Mazurek J.: Badania właściwości kruszyw i ocena ich jakości. Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2008 (392), BMP Sp. z o.o., 2008 Racibórz, str. 48-52
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca z innymi Laboratoriami akredytowanymi przez PCA: Zakład Betonu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – dr Joanna Babińska, Laboratorium Geomechaniki Górniczej GIG – prof. dr hab. inż. Mirosława Bukowska, Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych AGH – prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Jakub Mazurek, 012-617-21-69, 617-40-41, e-mail: mazurek@agh.edu.pl
dr inż. Joanna Hydzik, e-mail: hydzik@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza