• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Problemy geotechniczne w górnictwie, budownictwie i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż. P. Czaja
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, dr hab. inż. Marek Cała, dr hab. inż. Piotr Czaja, dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, dr inż. Jerzy Flisiak, dr inż. Andrzej Szumiński, dr inż. Jerzy Cieślik.
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie i zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w celu wykrywania, przeciwdziałania lub ograniczania zagrożeń wynikających z działalności górniczej.
2. Udostępnienie, rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych, w tym zabytkowych podziemi w aspekcie ich ratowania poprzez ich zagospodarowanie.
3. Bezpieczne zagospodarowywanie obiektów zabytkowych.
4. Badania i rozwiązywanie nietypowych dla górnictwa i budownictwa problemów geotechnicznych.
5. Opracowywanie zasad postępowania podczas ratowania obiektów zabytkowych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
I. Badania statutowe nr 11.11.100.197 pt. „Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie specjalnym i geotechnice”, obejmujące następujące zadania badawcze:
1. Trójwymiarowa analiza stanu naprężenia i wytężenia w otoczeniu skrzyżowania dwóch tuneli.
2. Trójwymiarowa i dwuwymiarowa analiza stateczności skarp i zboczy.
3. Geotechniczne kryteria budowy i użytkowania podziemnych magazynów gazu i paliw ciekłych4. Badania wpływu wykonywania żelbetowych pali fundamentowych na stan otaczającego je gruntu.
5. Symulacja numeryczna wyburzenia obiektu budowlanego metodą wybuchową6. Geomechaniczne problemy rewitalizacji i zabezpieczania zabytkowych kopalń oraz innych podziemi w aspekcie ich wtórnego zagospodarowania.

II. Badania statutowe nr 11.11.100.588 pt. „Badanie zjawisk fizykomechanicznych wywołanych działalnością górniczą” (2000 – 2007) oraz nr 11.11.100.277 pt. „Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w oparciu o badania geomechaniczne” (2008), obejmujące następujące zadania badawcze:
1. Matematyczne modelowanie skutków utraty stateczności górotworu w aspekcie występujących w górotworze nieciągłości.
2. Metody oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach rud miedzi.
3. Dynamiczny model ugięcia belki stropu zasadniczego w komorowo-filarowym systemie eksploatacji złoża rud miedzi LGOM.
4. Ocena stateczności obudowy wyrobisk udostępniających na dużej głębokości.
5. Badania własności pozniszczeniowych skał w aspekcie stateczności wyrobisk.
6. Analiza wyników badań próbek skalnych w sztywnej maszynie wytrzymałościowej dla określenia skłonności skał do tąpań 7. Geomechaniczne problemy rewitalizacji i zabezpieczania zabytkowych kopalń oraz innych podziemi".

III. Badania własne:
1. Metody kontroli nośności gruntów w posadowieniach bezpośrednich.
2. Kryteria zagrożeń osuwiskowych w kopalniach węgla brunatnego.
3. Numeryczne modelowanie gwałtownego niszczenia struktur geologicznych i górniczych oraz analiza wpływu generowanych zjawisk dynamicznych na zachowanie się górotworu.
4. Zachowanie dolomitu z LGOM w warunkach jednoosiowych quasi-statycznych obciążeń.
5. Badania stateczności budynków i budowli poddanych krytycznym obciążeniom klimatycznym.
6. Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy stateczności zboczy z gruntu zbrojonego.
8. Technologie górnicze podczas zagospodarowywania i rewaloryzacji zabytkowych kopalń. Złoty Stok – najstarszym ośrodkiem górniczo-hutniczym w Polsce.
9. Analiza porównawcza metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej.
10. Geomechaniczne aspekty powstawania i likwidacji zapadlisk powierzchni terenu wywołane płytkimi wyrobiskami podziemnymi.

IV. Projekty badawcze:
1. Zastosowanie betonu wysokowartościowego w obudowach wyrobisk podziemnych drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. Grant nr 4 T 12A 013 29 (2005 – 2007).
2. Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzenia obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. Grant nr 4 T12A 002 29 (2005 – 2008).
3. Badania procesów reologicznych zachodzących w górotworze solnym wywołanych użytkowaniem podziemnych magazynów gazu. Grant nr 5 T12A 017 22 (2003 – 2005).
4. Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu warstwowego z uwzględnieniem ciśnienia porowego metanu. Grant nr 4 T12A 055 30 (2006 – 2010).
5. Analiza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego w oparciu o metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie. Grant nr 3751/B/T02/2008/34 (2008 – 2010).
6. Numeryczna analiza stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie zaburzeń tektonicznych. Grant nr 3762/B/T02/2008/34 (2008 – 2010).
7. „Geomechaniczne kryteria odtwarzania wartości budowlanej terenów górniczych i ich geodezyjne i geofizyczna weryfikacja” projekt 8T 12A 03920 (2001-2004).
8. Górniczo-geotechniczne metody poszukiwania, zabezpieczania i rewaloryzacji podziemnych obiektów zabytkowych", projekt 5T 12A 02423 (2002-2005).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Wyniki badań, jako element poznawczy dla rozwoju dyscyplin naukowych związanych z górnictwem i budownictwem, dotyczą poprawy bezpiecznego i efektywnego wykorzystania zasobów przyrodniczych.
2. Opracowanie nowych technik fundamentowania i projektowania posadowień na terenach zdegradowanych.
3. Zastosowanie metod budownictwa górniczego do rewitalizacji zespołów staromiejskich i ochrony zabytków podziemnych.
5. Lokalizacja, inwentaryzacja i określenie stateczności zabytkowych podziemi w kopalniach soli „Wieliczka” i „Bochnia”, kopalni kredy w Chełmie, w podziemiach: Srebrnej Góry, Bystrzycy Kłodzkiej, Tomaszowie Maz., Frysztaku, Głuchołazach, Kłodzku, Puławach.
6. Adaptacje i modernizacje zabytkowych podziemi w: Kielcach (Kadzielnia), Kamiennej Górze, Dąbrowie Górniczej (Sztygarka), Tomaszowie (Groty Nagórzyckie), Będzinie, Złotym Stoku, Przemyślu, Olkuszu.
7. Współpraca z ekipami archeologicznymi z Uniwersyteu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie zabezpieczania zagrożonych stanowisk archeologicznych.
8. Projekty techniczne zabezpieczenia i adaptacji zabytkowych podziemi na obiekty użyteczności publicznej (obiekty turystyczno-dydaktyczne, wystawienniczo-ekspozycyjne, sanatoryjne, edukacyjne itp.).
Patenty, know how, wdrożenia:
Sposób podziemnej eksploatacji złoża jednopokładowego w filarze ochronnym szybu górniczego – zgłoszenie patentowe, Zdzisław Kłeczek (współautor), 2008
Najważniejsze publikacje:
1. Cała M., Flisiak J. i in. (2007): Przyczyny awarii nasypu autostrady A4 pomiędzy węzłami ,,Wirek” i ,,Batorego” w świetle obliczeń numerycznych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 1
2. Cała M., Kowalski M. (2008): Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
3. Cała M., Olesiak S. i in. (2007): Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.31, z. 1
4. Cieślik J., Flisiak D. i in. (2008): Przestrzenna analiza numeryczna wytężenia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otworowej kopalni soli Barycz. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
5. Flisiak D. (2008): Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 2/3
6. Jednacz P. (2007): Interpretacja i porównanie wyników sondowań CPTU oraz wybranych testów in situ w pyłach okolic Krakowa w odniesieniu do badań laboratoryjnych. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.31, z. 1
7. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z. (2008): Konwergencja wyrobisk chodnikowych na podstawie wyników obliczeń numerycznych i ich weryfikacja pomiarami. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
8. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z. (2008): Rock mass movements around development workings in various density of standing and roof bolting bolting support. Journal of Coal Science&Engineering. Vol. 14, No3
9. Mikoś T. (2008): Górnicze skarby przeszłości. Od kruszcu do wyrobu i zabytkowej kopalni. Monografia. Wydawnictwa AGH, Kraków
10. Mikoś T. (2008): Przykłady wspólpracy górnictwa i archeologii podczas zabezpieczania najstarszych śladów górniczych w Polsce. Mat. konf.: Górnictwo wczoraj i dziś. SITG, Katowice
11. Pająk M. (2007): Ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu na przykładzie realizacji dla budynków Edison w Krakowie. Górnictwo i Geoinżynieria, R.31, z.1
12. Sobotka A., Pająk M. (2008): Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnej. Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
13. Tajduś A., Paluch M. (2008): Analiza wytrzymałościowa stropu będącego w kontakcie dwuparametrowym z pokładem przy eksploatacji na zawał. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
14. Walaszczyk J., Hachaj S., Barnat A. (2008): Identyfikacja właściwości odkształceniowych górotworu w oparciu o numeryczną analizę wstrząsu związanego z wyburzaniem budowli. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
15. Walaszczyk J., Wiewiórka D. (2008): Modelowanie wpływu zaburzeń tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionym. Górnictwo i Geoinżynieria, R.32 z. 2
16. GAJKO G.I., MIKOŚ T., CHMURA J.: Pemcerni mista Krimu (Groty Krymu) - Naukovij Svit, No. 3, str. 6 – 9, Kijów, Ukraina 2006
17. MIKOŚ T., CHMURA .J: Idea współpracy polsko – chilijskiej w zakresie zagospodarowania reliktów górnictwa w Chile - Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 6, Katowice 2006
18. MIKOŚ T., CHMURA J.: Problemy archeologii górniczej w międzynarodowej współpracy naukowej – Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik AGH, rok 30, z. 4, str. 4 – 6, Kraków 2006
19. MIKOŚ T., CHMURA J.: Problemy techniczne odwodnienia, stabilizacji i modernizacji części zabytkowej twierdzy w Srebrnej Górze – Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Konferencja Naukowo – Techniczna „Budownictwo Podziemne 2007” R. 3, z. 3, str. 309 – 318, Kraków 2007 (udział 50%)
20. MIKOŚ T., CHMURA J.: Integracja badań górniczo – archeologicznych w zakresie lokalizacji, inwentaryzacji i udostępniania starych kopalń – III Konferencja : Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 4, str. 47 – 48, Lądek Zdrój 2007 (udział 60%)
21. TAJDUŚ A., MIKOŚ T., CHMURA J.: Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa – Forum Naukowe 2007 – Nawarstwienia Historyczne Krakowa, (w druku) Kraków 2007 (udział 40%)
22. TAJDUŚ A., MIKOŚ T., CHMURA J.: Fascynujący świat zabytkowych podziemi – Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń – luty, nr 1 (16), str. 66 – 70, Kraków 2008 (udział 40%)
23. MIKOŚ T.: Dzieje kopalnictwa i przeróbki cyny w Europie – w KS. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 227 – 234, 2008
24. MIKOŚ T.: Historia i rozwój kasztów drewnianych w Europie - w KS. Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, str. 235 – 240, 2008
25. MIKOŚ T., PAWLIKOWSKI M.: Egipt – początki budownictwa podziemnego na świecie. Rola górnictwa – Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3 (w druku) 2008 (udział 50%)
26. MIKOŚ T.: Przykłady współpracy górnictwa i archeologii podczas zabezpieczania najstarszych śladów górniczych w Polsce – X Jubileuszowa Konferencja SITG – Górnictwo Wczoraj i Dziś, str. 211 – 217, Mysłowice 2008
27. MIKOŚ T.: Roboty górnicze w starożytnym Egipcie – Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2/2008, Katowice 2008
28. MIKOŚ T., PAWLIKOWSKI M.: Techniki górnicze podczas wykonywania grobowców skalnych w starożytnym Egipcie - Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3/2008, Katowice 2008
29. PIEPRZYK K., PAWLIKOWSKI M., MIKOŚ T.: Mineralogical research of silification wood from the East Desert in Egypt – Geologia, (w druku), (udział 20%), Warszawa 2008
30. TAJDUŚ A., MIKOŚ T., CHMURA J, PAWLIKOWSKI M – Kamieniołomy z czasów faraonów w Kairze w aspekcie adaptacji i zabezpieczenia podziemnych obiektów zabytkowych - Górnictwo i Geoinżynieria, 1/2007 – Kraków 2007 (Udział 25%)
31. MIKOŚ T. – Praca habilitacyjna pt. Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczych, Kraków, 2005.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
współpraca krajowa: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Współpraca z wieloma ośrodkami międzynarodowymi w zakresie doradztwa dotyczącego rewitalizacji i modernizacji oraz przystosowania wyrobisk do nowych funkcji. Współpraca z ośrodkami w Rumunii (zabytkowe kopalnie soli), Chile (współpraca z Uniwersytetem La Serena), Egiptu (współpraca z ekipami archeologicznymi rekonstruującymi świątynie w Hatsepsuth), Ukrainy w zakresie inwentaryzacji i sposobów zabezpieczeń stanowisk archeologicznych.
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, tel 012-6172191, mail: tmajcher@agh.edu.pl
prof.dr hab. inż. Piotr Czaja, mail czajap@agh.edu.pl
dr hab. inż. Marek Cała, mail: cala@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza