• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Matematyczne modelowania i sterowanie procesami technologicznymi w kopalniach.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Roman Magda, dr hab. inż. Ryszard Snopkowski, dr inż. Jan Jasiewicz, dr inż. Tadeusz Franik, mgr inż. Aneta Napieraj, dr inż. Edyta Brzychczy, dr inż. Stanisław Głodzik, dr inż. Tadeusz Woźny.
Cele ogólne badań:
Opracowanie metody alokacji zasobu niejednorodnego w sieci czynność. Wykorzystanie symulacji stochastycznej w modelowaniu procesów górniczych. Opracowanie metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Cele badawcze tematu realizowane były w ramach następujących tematów prac statutowych AGH:
- 11.11.100.747 pt. „Metoda alokacji zasobu niejednorodnego w sieci czynności jako narzędzia optymalizacji organizacji produkcji w przodkach węgla kamiennego”,
- 11.11.100.32 pt. „Symulacja stochastyczna w modelowaniu procesów górniczych”,
- 11.11.100.120 pt „Modelowanie matematyczne technologii prowadzenia przodków eksploatacyjnych w KWK z wykorzystaniem metody siatek czynności”,
- 11.11.100.190 pt „Techniczno-ekonomiczne modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu wydobywczego”
- 11.11.100.190 pt „Modele stochastyczne jako narzędzie analizy procesów produkcyjnych”.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Określenie funkcji zmiennych losowych w redukcji modeli stochastycznych. Wykorzystanie sieci czynności cyklu produkcyjnego. Zastosowanie wybranych metod ekonometrycznych w modelowaniu robót górniczych. Budowa sieci stochastycznych.
Najważniejsze publikacje:
1. Funkcje zmiennych losowych - możliwości redukcji modeli stochastycznych, Cz. 1 - Functions of random variables - possibility of reduction of stochastic models, Pt. 1 / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2005 R. 29 z. 2 s. 75-86. - Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.
2. Funkcje zmiennych losowych - możliwości redukcji modeli stochastycznych, Cz. 2 - Functions of random variables - possibility of reduction of stochastic models, Pt. 2 / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2005 R. 29 z. 3 s. 51-61. - Bibliogr. s. 60-61, Streszcz., Summ.
3. Symulacja stochastyczna w zastosowaniu do identyfikacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa wydobycia - The stochastic simulation for identification of function of production probability density / Ryszard SNOPKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. - Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). - 2005 R. 29 z. 4 s. 151-156. - Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ.
4. The use of the stochastic simulation for identification of the function of output probability density - Wykorzystanie symulacji stochastycznej do identyfikacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa wydobycia / Ryszard SNOPKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa : quarterly ; ISSN 0860-7001. - 2005 vol. 50 iss. 4 s. 497-504. - Bibliogr. s. 504
5. Splot funkcji zmiennych losowych w redukcji modelu stochastycznego - Convolution of random variables in stochastic model reduction / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-26X. - 2006 t. 62 no. 2 s. 30-35. - Bibliogr. s. 35. Streszcz., Summ., Zsfassung., Rés., Rez.
6. Wykorzystanie WAP w modelowaniu produkcji górniczej - Application of WAP in mine works modelling / Edyta BRZYCHCZY // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW = PhD Students Scientific Conference : Szklarska Poręba, 30 marca - 1 kwietnia 2005. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. - (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 110. Konferencje ; nr 42). - Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. - S. 265-272. - Bibliogr. s. 272
7. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Cz. 1, Podstawowe definicje i założenia - Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Pt. 1, Basic definitions and assumptions / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2006 t. 22 z. 1 s. 35-49. - Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.
8. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Cz. 2, Teoria technik sieciowych i budowa sieci stochastycznej - Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Pt. 2, Theory of network techniques and stochastic network creation / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2006 t. 22 z. 2 s. 67-81. - Bibliogr. s. 79-80, Streszcz., Abstr.
9. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Cz. 3, Model matematyczny - Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Pt. 3, Mathematical model / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2006 t. 22 z. 3 s. 51-66. - Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.
10. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w modelowaniu produkcji górniczej - An application of evolutionary algorithms in mine production modeling / Edyta BRZYCHCZY // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1736. Górnictwo. - 2006 z. 273 s. 85-94. - Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. - Konferencja naukowa ,,Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006” : rozpoznawanie złóż, bezpieczeństwo a rozwój górnictwa, ochrona środowiska naturalnego i marketing, geoturystyka / PŚ. - Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006
11. Zastosowanie wybranych metod ekonometrycznych w modelowaniu robót górniczych - An application of econometric methods in mine works modelling / Edyta BRZYCHCZY // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13-15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. - Kraków : AGH WGiG, 2006. - S. 43-50. - Bibliogr. s. 49-50, Streszcz., Abstr.
12. Optymalne sterowanie produkcją KGHM przy zastosowaniu modelu matematycznego procesu wydobywczo-przetwórczego : abstrakt - Optimum control of KGHM production with an application of mathematical model of ore extracting and processing : abstract / Jan JASIEWICZ, Stanisław GŁODZIK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26-28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. - [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007]. - Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. - S. 459-461. - Pełny tekst w Biuletyn PIG 2007 nr 423
13. Budowa modeli ekonometrycznych wybranych parametrów techniczno-ekonomicznych kopalni węgla kamiennego - The construction of econometric models of chosen technical-economic parameters of a hard coal mine / Edyta BRZYCHCZY // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. - 2007 R. 58 nr 11 s. 619-625. - Bibliogr. s. 625
14. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Cz. 4, Procedura optymalizacji - Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Pt. 4, Optimization procedure / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. - 2007 t. 23 z. 1 s. 121-128. - Bibliogr. s. 128, Streszcz., Abstr.
15. Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Cz. 5, Przykład zastosowania opracowanej metody w wybranej kopalni - Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Pt. 5, Application of evolved method in hard coal mine / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. - 2007 t. 23 z. 2 s. 135-151. - Bibliogr. s. 150-151, Streszcz., Abstr.
16. Tradycyjne metody optymalizacji a nowoczesna heurystyka w wybranych zagadnieniach modelowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego - Traditional methods of optimization vs modern heuristic in mining works modeling issues in hard coal mines / Edyta BRZYCHCZY // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. - 2008 t. 24 z. 2/1 s. 43-58. - Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.
17. Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego - przykłady metod analizy procesu produkcyjnego w przodkach ścianowych - From deterministic to stochastic model - examples of the methods analyze of productions processes in longwalls / Ryszard SNOPKOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. - 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 239-254. - Bibliogr. s. 253, Streszcz., Abstr.. - Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : ,,efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19-21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. - Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. - toż. Na CD-ROM-ie. - CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych
18. Symulacja stochastyczna - [The stochastic simulation] / Ryszard SNOPKOWSKI. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - 205, [1] s. - (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0261). - Bibliogr. s. 201-204, Indeks. - ISBN 978-83-7464-130-2
19. Symulacja stochastyczna w wybranych algorytmach analizy modeli sieciowych - Stochastic simulation in selected algorithms of network models analysis / Ryszard SNOPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-26X. - 2007 t. 63 nr 3 s. 45-51. - Bibliogr. s. 51, Streszcz., Rez., Zsfassung, Rés., Summ.
20. The use of stochastic simulations in modelling and analysis of mining processes / Ryszard SNOPKOWSKI // W: Proceedings of the 16th international conference on Systems science. Vol. 3, Applications of systems analysis to technical systems ; Applications of systems analysis to non-technical systems ; Applications of systems analysis to biomedical systems : 4-6 September 2007, Wrocław, Poland / ed. Adam Grzech. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. - ISBN 978-83-7493-341-4. - S. 232-240. - Bibliogr. s. 240
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski, tel: (12) 617-36-51, email: snopkows@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza