• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Problemy górnicze podziemnego magazynowania paliw płynnych i składowanie odpadów.

Kierownik: dr inż. Danuta Flisiak
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr inż. Danuta Flisiak, dr inż. Ryszard Wosz
Cele ogólne badań:
1. Opracowanie metodyki oceniania masywów skalnych pod kątem przydatności do podziemnego magazynowania gazu i paliw płynnych oraz składowania odpadów.
2. Optymalizacja technologii budowy i eksploatacji magazynów i składowisk odpadów.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Geomechaniczne kryteria budowy i użytkowania podziemnych magazynów gazu i paliwciekłych. Zadanie badawcze w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.197 pt. „Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie specjalnym i geotechnice”(2008).
2. Badania procesów geomechanicznych zachodzących w górotworze solnym w otoczeniu podziemnych magazynów i składowisk. Badania własne (2006 – 2007).
3. Geomechaniczne modele górotworu solnego dla numerycznej analizy stateczności wyrobisk. Badania własne (1998 – 2000).
4. Geomechaniczne problemy projektowania podziemnych magazynów sprężonego powietrza dla energetyki. Grant nr 9 S601 042 074. Stan naprężenia, przemieszczenia i wytężenia górotworu solnego wokół podziemnych kawernowych magazynów gazu. Grant 9 T12B 007 10.
5. Badania procesów reologicznych w górotworze solnym wywołanych użytkowaniem podziemnych magazynów gazu. Grant nr 5 T12A 017 22 4.
6. Ruchy górotworu w rejonie wysadów solnych. Grant nr 4 T12A 029 29 (miejsce realizacji: Instytut Mechaniki Górotworu PAN).

Prace badawcze dla przemysłu:
1. Badanie cech reologicznych cechsztyńskich soli z wysadu Dębina.
2. Wykonanie obliczenia konwergencji komór magazynowych programem FLAC w ramach projektu badawczo-rozwojowego MNiSW nr R09 017 01 pn. „Sterowanie procesem eksploatacji komór magazynowych gazu ziemnego w wysadzie solnym dla minimalizacji strat pojemności wywołanych konwergencją.
3. Ocena możliwości wykorzystania komór eksploatacyjnych w kopalni Góra i Mogilno jako podziemnych magazynów do lokowania surowców lub odpadów.
4. Charakterystyka własności deformacyjno-naprężeniowych złoża soli ZG Sieroszowice.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Metodyka laboratoryjnych badań właściwości geomechanicznych soli kamiennej do projektowania podziemnych magazynów.
2. Badanie procesów zachodzących w górotworze solnym na modelach numerycznych i opracowanie geomechanicznych kryteriów bezpiecznego użytkowania podziemnych magazynów.
Najważniejsze publikacje:
1. Cała M., Flisiak D. i in.(2004): Zagrożenia wynikające z procesów reologicznych w wysadzie Debiny w świetle modelowania numerycznego. W: Warsztaty 2004 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
2. Flisiak D. (2002): Własności odkształceniowe soli kamiennej w próbach reologicznych. Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Wyd. KGBiG AGH, Kraków.
3. Flisiak D. (2007): Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynów. Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria z.3/2007.
4. Flisiak D. (2008): Laboratoryjne badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wybranych złóż cechsztyńskich. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 2/3.
5. Grzybowski L., Flisiak D., Wilkosz P. (2008): Właściwości mechaniczne cechsztyńskich skał solnych z wysadu Mogilno. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24 z. 2/3.
6. Kłeczek Z., Flisiak D. (1994): Geomechanical research of the rock salt in Aspect of it’s utiliasations for building underground storage. Rozprawy – Monografie, Wydawnictwa AGH, Kraków.
7. Kłeczek Z., Flisiak D. (1995): Geomechanical model of rock salt for stress and stability analysis of underground disposal caverns. W: IV International Symposium on Mine Planning and Equipmnet Selektion. Balkema, Rotterdam.
8. Kłeczek Z., Flisiak D., Radomski A. (1994): Koncepcja zagospodarowania złoża soli Lubińsko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Przegląd Górniczy nr 10.
9. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D. (2005): Podziemne magazynowanie. Prace naukowe CMG KOMAG, Gliwice.
10. Kłeczek Z., Radomski A., Zeljaś D.(2005): Podziemne składowanie. Prace naukowe CMG KOMAG, Gliwice.
11. Kłeczek Z., Zeljaś D. (2004): Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce . Przegląd Geologiczny nr 8/1.
12. Kortas G. (red.), Flisiak D. i in. (2008): Ruch górotworu w rejonie wysadów solnych. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
Dodatkowe informacje:
współpraca krajowa: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Danuta Flisiak, tel. 012-6172167, mail: danutafl@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza