• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Badania MW, zastosowanie techniki strzelniczej w górnictwie, robotach wyburzeniowych oraz prowadzenie nadzoru sejsmicznego.

Kierownik: dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Pracownia Techniki Strzelniczej
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw., dr inż. Józef Lewicki, dr inż. Ryszard Morawa, dr inż. Jan Winzer, dr inż. Paweł Krzyworączka, mgr inż. Roman Biessikirski, mgr inż. Jacek Sieradzki, mgr inż. Anna Sołtys, mgr inż. Józef Pyra
Cele ogólne badań:
1. Ustalanie optymalnych technologii prowadzenia robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym.
2. Określanie wpływu robót strzałowych prowadzonych w kopalniach, na budowle i środowisko otaczające.
3. Określanie warunków bezpiecznego dla otoczenia wykonywania robót strzałowych w budownictwie i inżynierii środowiska.
4. Ocena warunków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych używania MW przeznaczonych do użytku cywilnego.
5. Utworzenie systemu monitorowania oddziaływań dynamicznych, wywoływanych robotami górniczymi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Badania statutowe:
Rozwiązywanie aktualnych problemów z zakresu techniki strzelniczej w różnych działach gospodarki.

2. Granty:
a. Określenie ekologicznych uwarunkowań masowego urabiania skał materiałami wybuchowymi w górnictwie odkrywkowym; grant nr 4 T12A 010 29,
b. Metoda bezpiecznego wyburzania kominów z zastosowaniem techniki strzelniczej; grant nr 4 T12A 049 28, (grant promotorski).

3. Prace badawcze zlecane przez zainteresowane podmioty.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Umożliwienie prowadzenia eksploatacji złóż w sąsiedztwie obiektów podlegających ochronie. w kopalniach odkrywkowych – optymalizacja parametrów i sposobu prowadzenia robót strzałowych w danych warunkach złożowych i terenowych.
2. Opracowanie i weryfikacja technologii likwidacji istniejącej infrastruktury dla umożliwienia rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
3. Określenie wytycznych w kierunku zmian jakościowych stosowanych MW – badanie prędkości detonacji MW w otworach strzałowych, jako element umożliwiający właściwy dobór MW do urabianego ośrodka.
4. Opracowanie wytycznych zabezpieczających obiekty budowlane znajdujące się w otoczeniu kopalń odkrywkowych, zbudowanie i uruchomienie zdalnie obsługiwanego systemu monitorowania drgań.
Najważniejsze publikacje:
1. Winzer J., Pyra A.: Tłumienie drgań parasejsmicznych przy przejściu z podłoża do obiektów chronionych. Przegląd Górniczy Nr 6/2007. ZG SITG, Katowice 2007, (str. 35 - 41).
2. Onderka Z., Biessikirski R., Sieradzki J.: Rola spektrum odpowiedzi w procesie oceny drgań w budynkach przy robotach strzałowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 73-76).
3. Onderka Z., Biessikirski R., Sieradzki J.: Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 76-80).
4. Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R.: Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 56-60).
5. Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R.: Współdziałanie niskich budynków z podłożem w przypadku strzelań MW w kamieniołomach. Warsztaty Górnicze 2007, Ślesin k.Konina. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007.
6. Lewicki J.: Problematyka ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburzeniowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 45-51).
7. Krzyworączka P.: Metoda bezpiecznego wyburzania kominów żelbetowych z zastosowaniem techniki strzelniczej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 42-45).
8. Hałat W., Morawa R.: Metoda prognozowania zasięgu strefy rozrzutu przy prowadzeniu robót strzałowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 28-31).
9. Biessikirski R., Winzer J., Sieradzki J.: Strefa drgań parasejsmicznych wzbudzanych robotami strzałowymi w odkrywkowych zakładach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 3/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 11 - 16).
10. Bęben A., Batko P.: Rozważania o energetycznym w aspekcie rozdrabniania brył nadwymiarowych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 13-16).
11. Batko P., Sołtys A., Krzelowski J., Szulik A.: Problem doboru materiałów wybuchowych do wykonania strzelań a zmiany w wielkości i strukturze ich użycia w Polsce w latach 1999-2006. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 9-12).
12. Batko P., Sołtys A.: O sposobach określania składu ziarnowego urobku po strzelaniu. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 5-8).
13. Batko P., Sobala J., Badura E.: Propozycja kierunków zmian w przepisach dotyczących cywilnych zastosowań MW. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 9(157)/I/2007. WUG, Katowice 2007, (str. 3-5).
14. Winzer J., Biessikirski R., Sieradzki J.: Roboty strzałowe a ochrona otoczenia - uwagi krytyczne nie tylko o oddziaływaniu na obiekty. Prace Naukowe GIG "Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie" - "Górnictwo i środowisko", wyd. spec.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2006, (str. 181-198).
15. Winzer J., Biessikirski R.: Roboty strzałowe a ochrona otoczenia - dokumentowanie oddziaływania w kopalniach odkrywkowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie nr 6/2006. WUG, Katowice 2006.
16. Morawa R., Piżuk M.: Rozwój środków strzałowych dla poprawy bezpieczeństwa ich używania. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2006. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
17. Morawa R., Lewicki J., Krzyworączka P.: Metody likwidacji wysokich obiektów stalowych (The liquidation of high steel objects). Międzynarodowa Konferencja „Trhacia technika 2006” („Blasting techniques 2006”), Stara Lesna – Słowacja. Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, Slovak Republic 2006, (str. 25-31).
18. Morawa R., Lewicki J.: Możliwości wykorzystania parametrów energetycznych nowych materiałów wybuchowych. Prace Naukowe GIG "Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie" - "Górnictwo i środowisko", wyd. spec.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2006, (str. 65-76).
19. Kisiel S., Lewicki J., Krzyworączka P.: Metoda zwiększenia bezpieczeństwa przy kierunkowym obalaniu kominów metodą strzałową (The metod of enlarging the precision and certainty of industrial chimneys demolition with use of blasting technique). Międzynarodowa Konferencja „Trhacia technika 2006” („Blasting techniques 2006”), Stara Lesna – Słowacja. Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, Slovak Republic 2006, (str. 150-158).
20. Kisiel S., Lewicki J., Krzyworączka P.: Wybuchowe obalanie żelbetowej wieży węglowej, znajdującej się w trudnej sytuacji terenowej w koksowni "Radlin" (Problems of safetyness at the liguidation of a reinforced concrete tower in difficult terrain in "Radlin"). Międzynarodowa Konferencja „Trhacia technika 2006” („Blasting techniques 2006”), Stara Lesna – Słowacja. Slovakian Society for Blasting and Drilling Works, Slovak Republic 2006, (str. 159-171).
21. Batko P., Biessikirski R.: Uprawnienia i kwalifikacje w zakresie robót strzałowych. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław 2006, (str. 78-81).
22. Batko P.: Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym - osiągnięcia i zarys problematyki. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław 2006, (str. 133-142).
23. Batko P.: Dostęp, czy kwalifikacje zawodowe w zakresie używania materiałow wybuchowych. Prace Naukowe GIG "Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie" - "Górnictwo i środowisko", wyd. spec.. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2006, (str. 263-276).
24. Lewicki J., Krzyworączka P.: Technologia likwidacji budynków szkieletowych z zastosowaniem techniki strzelniczej. Symp. Trhacia Technika. Blasting Techniques. Stara Lesna 2005. Slovenska spolocnost pre trhacie a vrtacie prace, Słowacja 2005, (str. 135-144).
25. Batko P.: Niektóre problemy doboru średnicy otworów strzałowych dla strzelań w utworach trudnourabialnych Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" SA. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego - Bełchatów 6-8 czerwca 2005. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Konferencje Nr 44, Wrocław 2005, (str. 97-110).
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Jednostki współpracujące:
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor-Instytut”, Instytut Przemysłu Organicznego, Politechnika Krakowska, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnicze, producenci materiałów wybuchowych, Zakłady Górnicze, podmioty gospodarcze wykonujące roboty strzałowe.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.

data aktualizacji: 2008-11-10

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza