• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Geotechnika i budownictwo

Badania, modelowanie, projektowanie i wdrażanie oraz monitorowanie obudów kotwiowych i innych w górnictwie i tunelowaniu.

Kierownik: prof dr hab inż A. Tajduś, prof. dr hab. inż. T. Majcherczyk, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
Jednostka wiodąca: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
dr hab inż. M. Cała, dr inż. P. Małkowski, dr inż. Z. Niedbalski, prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr inż. Jerzy Stasica, dr inż. Zbigniew Rak.
Cele ogólne badań:
- Ocena współpracy obudowy z górotworem, opracowywanie schematów obudowy podporowo-kotwiowej optymalnych dla danych warunków górniczo-geologicznych, monitoring obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych, możliwość rozrzedzania obudowy podporowej.
- Optymalizowanie sposobów i metod zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych.
- Określenie optymalnych warunków obciążenia obudów górniczych.
- Monitorowanie stanu górotworu i obudowy wyrobisk górniczych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Analiza porównawcza metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej. Badania własne.
2. Ocena stateczności obudowy wyrobisk udostępniających na dużej głębokości. Badania statutowe.
3. Badania własności pozniszczeniowych skał w aspekcie stateczności wyrobisk. Badania statutowe.
4. Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzenia obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. Grant nr 4 T12A 002 29 (2005-2008).
5. Projekt Celowy Nr 6 T12 073 2001 C/5648 „Nowe rozwiązania konstrukcyjne i optymalizacja parametrów prostokątnej obudowy kotwowo-podporowej przecinek rozruchowych i przecinek likwidacyjnych ścian dla obniżenia kosztów ich zbrojenia i likwidacji w kopalniach węgla kamiennego”.
6. Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż kopalin stałych- DS 11.11.100.27.
7. Opracowanie projektu obudowy podporowo-kotwiowej przecinki rozruchowej sciany 8/I w pokładzie 382 w polu „Bogdanka” opartej na odrzwiach łukowo-prostych typoszeregu łr z kształtownika. Zlecenie z przemysłu: 5.5.100.152.
8. Opracowanie zasad i możliwości stosowania na skrzyżowaniach wyrobisk chodnikowych tzw. kotew kontrolnych lub innych metod rozpoznania w celu badania i monitorowania rozwarstwień stropu. Zlecenie z przemysłu: 5.5.100.153.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Zastosowanie z powodzeniem samodzielnej obudowy kotwiowej, kotwiowo-podporowej oraz podporowo-kotwiowej w kilkudziesięciu wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, w różnych warunkach górniczo-geologicznych, dla zapewnienia przede wszystkim stateczności wyrobisk przyścianowych.
- Kontrola stateczności wyrobisk korytarzowych za pomocą nowoczesnych metod monitoringu w kopaniach węgla.
- Zastosowanie nowych rozwiązań obudów podporowo-kotwiowych.
- Rozrzedzanie obudowy podporowej.
- Sklasyfikowanie jakości górotworu dla potrzeb stosowania obudowy kotwiowej.
- Określenie wpływu robót strzałowych na obudowę.
- Określenie wpływu obciążeń dynamicznych na obudowę kotwiową.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Dynamometr szeregowy – patent zgłoszony.
Najważniejsze publikacje:
1. M. CAŁA, J. FLISIAK, A. TAJDUŚ: Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą nr 8, Kraków 2001.
2. M. CAŁA: Możliwości określenia parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobisk umiejscowionych w górotworze spękanym. Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym: Kraków, 9–10 grudnia 1999, Wydawnictwo "SCRIPTUM", Kraków 1999, s. 29–47.
3. M. CAŁA, A. TAJDUŚ: The influence of roof bolts location on its interaction with the rock mass. GeoEng2000: an international conference on geotechnical & geological engineering, 19–24 November 2000, Melbourne. Vol. 2, Technomic Publishing, cop. 2000, s. 1–6.
4. Z. NIEDBALSKI, T. MAJCHERCZYK: Badania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowej. Przegląd Górniczy nr 11, 2005, s. 2–12.
5. T. MAJCHERCZYK: Determination of rock mass parameters and application of roof bolting. Journal of Xi'an University of Science and Technology, vol. 22 no. 3, 2002, s. 253–258.
6. T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI: Ocena obudowy podporowo-kotwiowej na podstawie wybranych badań in situ. Przegląd Górniczy nr 12, 2002, s. 1–7.
7. T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI, P. MAŁKOWSKI: Pomiary sił osiowych w kotwiach oprzyrządowanych w wyrobiskach w obudowie podporowo-kotwiowej —WUG nr 2, 2004, s. 8–12.
8. T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI, P. MAŁKOWSKI: Stateczność chodników równoległych wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej. Przegląd Górniczy ; nr 10, 1999, s. 16–25.
9. T. MAJCHERCZYK, Z. NIEDBALSKI: Stateczność wyrobisk w obudowie kotwowej na dużej głębokości. Geotechnika w budownictwie i górnictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 473–482.
10. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI: Zmiany rozwarstwień skał stropowych w wyrobiskach korytarzowych w samodzielnej obudowie kotwowej o długim okresie użytkowania. Warsztaty Górnicze: ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie”,. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Sympozja i Konferencje ; nr 65, Kraków 2005, s. 257–266.
11. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ'' . Monografia AGH WGiG, Kraków 2006.
12. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI: Monitoring stateczności wyrobisk korytarzowych w kopaniach węgla kamiennego. Materiały konferencyjne: Ukraińsko-polskie Forum Górnicze, Jałta, 13-19 września 2004.
13. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI: Obudowa wyrobisk korytarzowych – możliwości dalszego rozwoju. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, R. 29 z. 3/2 s. 61–76.
14. T. MAJCHERCZYK, P. MAŁKOWSKI, Z. NIEDBALSKI: Badania obciążeń obudowy w wybranych wyrobiskach korytarzowych — kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria, R. 29 z. 3/1 s. 289–298.


15. Butra J., Korzeniowski W., Mrozek K.: Rozwarstwienia stropu podziemnych wyrobisk wskutek eksploatacji złóż rud miedzi. Górnictwo i Geoinżynieria ; R. 28 z. 4/1-2004r.
16. Korzeniowski W., Krauze K.: Nowa metoda oceny jakości górotworu na podstawie parametrów wiercenia otworów. Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, t. 2 Wydawnictwo KGBiG AGH.
17. Dudzic T., Korzeniowski W., Piechota S.: Badanie wpływu robót strzałowych na zakotwiony strop wyrobiska komorowego. Górnictwo i Geoinżynieria : Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2004 R. 28 z. 1.
18. Zbigniew RAK, Edward STEWARSKI, Krzysztof Stewarski: Badania odkształceniowo-wytrzymałościowe stropnic podporowo-kotwowych, wykonanych jako połączenie wybranych kształtowników stalowych. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004, Kraków IGSMiE PAN, 2004, str. 235–243.
19. Zbigniew RAK, Jerzy STASICA, Michał STOPYRA Nowe rozwiązania elementów obudowy podporowo-kotwiowej na przykładzie przecinek ścianowych w KWK ,,Wieczorek'': Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23–27 lutego 2004, Kraków IGSMiE PAN, 2004, str. 221–234.
20. Zbigniew Rak, Jerzy Stasica, Michał Stopyra: Rozwój obudowy kotwiowej jako istotny element obniżenie kosztów w kopalniach węgla kamiennego - Materiały Konferencyjne Ukraińsko-Polskiego Forum Górniczego Przemysł Wydobywczy Ukrainy i Polski: Aktualne Problemy i Perspektywy, Jałta, Krym 13-19 września 2004, str 615-625.
21. S. Piechota, W. Korzeniowski: O możliwości zwiększenia zakresu stosowania obudowy kotwiowej o długości żerdzi 1,2 m w kopalniach rud miedzi LGOM. Przegląd Górniczy Nr 12/2005.
22. Zbigniew Rak, Jerzy Stasica, Michał Stopyra: The control of stability of mining workings at roof bolting and frame – roof bolting suport utilization, miesięcznik Ugol Ukrainy, nr 10/2005, str. 45-47.
23. Korzeniowski W.: Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006, nr 156; Seria: Rozprawy Monografie.
24. Piechota S., Cała M., Korzeniowski W.: Ocena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobów. Przegląd Górniczy nr 9/2006.
25. Korzeniowski W., Piechota S.: Wpływ rozwarstwienia stropu wyrobiska podziemnego na dynamiczne obciążenie obudowy kotwiowej. Przegląd Górniczy nr 1, 2006r.
26. Michał Stopyra, Zbigniew Rak, Jerzy Stasica: Kontrola stateczności wyrobisk korytarzowych wykonywanych w obudowie podporowo - kotwiowej i kotwiowej, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego Nr 4/2006, str. 7-14.
27. Michał Stopyra, Zbigniew Rak, Jerzy Stasica: Kotew strunowa jako element wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego, Przegląd Górniczy 9/2006, Katowice 2006, str. 21- 29.
28. Zbigniew Rak, Jerzy Stasica, Michał Stopyra: The Use of Pre-stressed Tendoms in the Polish Coal Mining Industry, materiały konferencyjne International Mining Forum 2006 – New Technological Solutions in Undeground Mining, Taylor & Francis/Balkema, Londyn, str. 49-61.
29. Rak Z., Siodłak Ł., Stasica J., Możliwości wzmacniania obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem torkretowania. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie, Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego, 2007r., 5 (153).
30. Korzeniowski W.: Morfometryczna metoda oceny jakości górotworu dla potrzeb doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany”. Kwartalnik AGH- Górnictwo i Geoinżynieria. Rok 31 z.3/1, Kraków 2007.
Dane osoby kontaktowej:
dr inż. Piotr Małkowski, tel: (12) 617 21 04, e-mail: mmalkgeom@agh.edu.pl
dr hab. inż. Marek Cała, tel: (12) 617 21 72, e-mail: cala@agh.edu.pl
dr inż. Zbigniew Rak, tel: (12) 617 21 51, e-mail: zrak@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-12-11

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza