• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Górnictwo / Technologie górnicze

Doskonalenie technologii podziemnych, odkrywkowych, otworowych pozyskiwania kopalin stałych.

Kierownik: Prof.dr hab.inż. Wiesław Kozioł, dr inż. Jakub Mazurek, dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska
Jednostka wiodąca: Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Pracownia Eksploatacji Złóż i Ochrony Terenów Górniczych; Katedra Górnictwa Podziemnego.
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Główni wykonawcy:
Prof.dr hab.inż.Wiesław Kozioł, dr inż. Paweł Kawalec, mgr inż. Łukasz Machniak, mgr inż. Andrzej Ciepliński, dr inż. Joanna Hydzik, prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota, dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr inż. Wacław Andrusikiewicz, dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inż. Jacek Postawa, dr inż. Zbigniew Rak, dr inż. Jerzy Stasica.
Cele ogólne badań:
1. Rozwój innowacyjnych technologii odkrywkowej eksploatacji i wzrost efektywności pozyskiwania kopalin. Badanie właściwości fizykochemicznych surowców skalnych, kruszyw mineralnych i materiałów odpadowych do oceny ich przydatności do celów budownictwa ogólnego i drogowego.
2. Podniesienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych poprzez stosowanie monitoringu rozwarstwień w skałach stropowych oraz specjalnych technik obudowy górniczej.
3. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów złóż węgla kamiennego i soli kamiennej.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekt badawczy: 18.25.100.15

Techniczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego zlokalizowanych w czynnych zagłębiach węglowych.

Badania statutowe nr: 11.11.100.192 - Foresight

Analiza możliwości wykorzystania zasobów bilansowanych z opracowaniem wielowariantowych scenariuszy rozwoju wydobycia z zagłębiu turoszowskim oraz wykonanie przedinwestycyjnych studiów wykonalności do złóż udostępnionych i perspektywicznych.
1. Wykonanie badań laboratoryjnych naturalnych kruszyw żwirowych i piasków na próbkach ze złoża Luboszyce (2008)
2. Wykonanie badań własności mieszanki dolomitowej z dodatkiem żużla stalowniczego oraz określenie współczynnika filtracji (2008)
3. Wykonanie badań własności gabra z obszaru Grochowa jako surowca do produkcji kruszyw drogowych (2008)
4. Wykonanie zestawu badań kamienia – piaskowiec czerwony – do oceny jego przydatności na płyty okładzinowe pionowe i poziome zewnętrzne (2008)
5. Wykonanie badań uzgodnionych właściwości naturalnych żwirów i piasków na próbkach ze złoża w miejscowości Wał-Ruda (2008)
6. Wykonanie badań laboratoryjnych naturalnych żwirów i pasków na próbkach ze złoża Mały Głęboczek (2008)
7. Wykonanie badań własności kruszywa z magnezytów z miejscowości Grochowa w celu wydania orzeczeń zgodności z pięcioma wybranymi normami (2008)
8. Wykonanie badań własności trzech rodzajów kruszyw dolomitowych z miejscowości Ołdrzychowice oraz wydanie orzeczeń o ich jakości i przydatności w budownictwie ogólnym i drogowym (2008)
9. Wykonanie badań własności niesortu zgodnie z normą PN-EN 13242:2004 oraz kamienia do robót hydrotechnicznych wg PN-EN 134383-1,2 i BN-76/8952 (2008)
10. Wykonanie badań klińca, tłucznia i mieszanek produkowanych w Kamieniołomie Lipowica k/Krosna (2008)
11. Wykonanie badań pięciu rodzajów kruszyw wapiennych produkowanych w Kopalni Wapienia „Czatkowice” w celu określenia ich przydatności do stosowania w budownictwie drogowym (wg PN-EN 13043 i PN-B-11112) (2008)
12. Wykonanie badań wilgotności optymalnej dwóch rodzajów gruntu z miejscowości Pałecznica (2008)

"Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż kopalin stałych" - DS 11.11.100.27,
"Ocena możliwości efektywnej eksploatacji złoża soli różowej zalegającego poniżej 600 m w KS Kłodawa" - DS 11.11.100.27;
"Opracowanie zasad i możliwości stosowania na skrzyżowaniach wyrobisk chodnikowych tzw. kotew kontrolnych lub innych metod i rozwiązań w celu badania i monitorowania rozwarstwień stropu" - zlecenia z przemysłu 5.5.100.153,
"Opracowanie projektu obudowy podporowo-kotwiowej przecinki rozruchowej w KWK Bogdanka opartej na odrzwiach łukowo-prostych".
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Ocena możliwości eksploatacji nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego.
2. Analiza możliwości zastosowania nietradycyjnych technik eksploatacji złóż węgla brunatnego.
3. Analiza możliwości wzrostu wydobycia węgla brunatnego w zagłębiu Turoszowskim.
4. Kilkadziesiąt Orzeczeń o jakości i przydatności badanych kruszyw oraz materiałów odpadowych do celów budownictwa ogólnego i w drogownictwie.
5. Podniesienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach podziemnych poprzez: - stosowanie monitoringu rozwarstwień w skałach stropowych,- specjalnych technik obudowy górniczej,- rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych w złożu.
6. Ocena możliwości stosowania mechanicznego urabiania soli w KS „Kłodawa”.
7. Określenie uwarunkowań podziemnej eksploatacji złoża węgla o dużych miąższościach.
Patenty, know how, wdrożenia:
Certyfikaty jakości wyrobów dla producentów materiałów budowlanych
Najważniejsze publikacje:
1. Kozioł W.: Eksploatacja głęboko zalegających nieprzemysłowych zasobów węgla brunatnego z rowu II rzędu w BOT KWB Bełchatów S.A.. Konf. "Miocen 2005" Podiebrady. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2005, (str. 63-73).
2. Kozioł W., Kawalec P.: Eksploatacja węgla brunatnego w rowie II rzędu, poniżej rzędnej -80 m n.p.m. Wyzwanie techniczne i konieczność technologiczna w KWB "Bełchatów" S.A.. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego - Bełchatów 6-8 czerwca 2005. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112, Konferencje Nr 44, Wrocław, 2005, (str. 375-388).
3. Kozioł W., Waroch M.: Metoda wyboru pomiędzy modernizacją obecnie użytkowanych a zakupem nowych koparek wielonaczyniowych w kopalniach węgla brunatnego. Górnictwo Odkrywkowe Nr 4-5/2005. Poltegor-Instytut, Wrocław, 2005, (str. 67-68).
4. Czyż J., Mazurek S., Naworyta W., Uberman R.: Analiza możliwości technicznych i ocena ekonomiczna różnych technologii urabiania i transportu w projektowanych odkrywkach węgla brunatnego KWB Konin. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, 2006, (str. 97-101).
5. Kozioł W., Kawalec P.: Stan i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w XXI wieku. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, 2006, (str. 8-15).
6. Tajduś A., Kozioł W., Czaja P., Kawalec P.: Present state and prospects of lignite extraction in Poland. 8th International Symposium "Continuous Surface Mining" ISCSM 2006 Aachen, september 24 - 27 2006. RW TH Aachen, Institut fur Bergbaukunde III, Aachen, 2006, (str. 51-59).
7. Uberman R.: Polskie górnictwo odkrywkowe w Unii Europejskiej. Referat programowy Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Górnictwo Odkrywkowe 3-4/2006. Poltegor Instytut, Wrocław, 2006, (str. 5-7).
8. Kasztelewicz Z.: Zasady programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Przegląd Górniczy 5/2007. SITG ZG, Katowice 2007, (str.1-25).
9. Uberman R., Ostręga A.: Uregulowania prawne w zakresie rekultywacji i rewitalizacji przedsiębiorstwa górniczego w odniesieniu do KWB "Konin" - r. 4. Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego - Interreg IIIC. Art.-Tekst, Kraków, 2007, (str. 39-51).
10. Mazurek J.: Wyniki badań laboratoryjnych i ocena przydatności przepalonego materiału odpadowego z hałdy kopalnianej. Konferencja N-T „Zagospodarowanie gruntów zdegradowanych, Badania, Kryteria oceny, Rekultywacja”, Mrągowo, XI, 2002.
11. Mazurek J.: Wyniki badania współczynnika filtracji materiałów o niewielkiej przepuszczalności w aparacie trójosiowego ściskania systemu GDS. XXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie. Szklarska Poręba 13 – 18 marca 2005. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2005.
12. Mazurek J.: Właściwości materiału z termicznie czynnej hałdy kopalnianej. XXIX Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii – Geotechnika i Budownictwo Specjalne. Kraków - Krynica 2006. Wydawnictwo Katedry GBiG AGH. Kraków 2006.
13. Mazurek J.: Badania właściwości kruszyw i ich ocena; perspektywy wykorzystania kruszyw. I Sympozjum N-T „Kruszywa, właściwości i zastosowanie”, Górażdże Kruszywa Heidelberg Cement Group. 2007 Karpacz.
14. Mazurek J.: Badania właściwości kruszyw i ocena ich jakości. Surowce i Maszyny Budowlane nr 5/2008 (392), BMP Sp. z o.o., 2008 Racibórz, str. 48-52.
15. W. ANDRUSIKIEWICZ, 2005 - Altbergbau und Umweltschutz in Polen: dargestellt an ausgewählten Beispielen der stillzulegenden Bergwerke. W: 5. Altbergbau-Kolloquium : 03. bis 05. November 2005, Clausthal / Hrsg. W. Busch [et al.] ; Technische Universität Clausthal. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, S. 537–546.
16. W. ANDRUSIKIEWICZ, 2007 - Możliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie kopalni soli "Kłodawa". Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 9 s. 5–16.
17. J. KICKI, E. Sobczyk , 2007 - Węgiel kamienny jako podstawowy nośnik energetyczny w Polsce z perspektywy bazy zasobowej. Polityka Energetyczna , t. 10 z. spec. 1 s. 147–161.
18. J. KICKI, E. Sobczyk, A. Sokołowski, 2007 - Syntetyczna ocena procesów restrukturyzacji w kopalniach węgla kamiennego . W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] , Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. S. 47–63.
19. W.KORZENIOWSKI, S. PIECHOTA, 2006 - Wpływ rozwarstwienia stropu wyrobiska podziemnego na dynamiczne obciążenie obudowy kotwiowej. Przegląd Górniczy ; t. 62 nr 1 s. 12–16.
20. W. KORZENIOWSKI, 2006 - Ocena stanu podziemnych wyrobisk chodnikowych i komorowych na podstawie empirycznych metod badawczych. Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy Monografie, s. 142.
21. W. KORZENIOWSKI, 2007 - Morfometryczna metoda oceny jakości górotworu na potrzeby doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud cynku i ołowiu ,,Pomorzany”. Górnictwo i Geoinżynieria, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków z. 3/1 s. 257–267.
22. A. Kunstman, K. POBORSKA-MŁYNARSKA, K. Urbańczyk, 2007 - Solution mining in salt deposits : outline of recent development trends. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
23. S. PIECHOTA, 2007 - Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM. Biuletyn PIG 2007 nr 423 s.23-42.
24. K. POBORSKA-MŁYNARSKA, 2007 - Naturalne ograniczenia eksploatacji w geologiczno-górniczych warunkach złoża soli kamiennej Kopalni Soli Kłodawa. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 9 s. 101–108.
25. J. POSTAWA, 2007 - Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki w kopalniach podziemnych węgla kamiennego. W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia , Akademia Górniczo-Hutnicza , S. 621–628.
26. Z. RAK, J. STASICA, 2006 - Kotew strunowa jako element obudowy wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego . Przegląd Górniczy , t. 62 nr 9 s. 21–29.
27. Z. RAK, J. STASICA, M. STOPYRA, 2006 - The use of pre-stressed tendons in the Polish coal mining industry. W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006, eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences), S. 49–61.
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Temat realizowany we współpracy z Instytut-Poltegor Wrocław
Współpraca z innymi Laboratoriami akredytowanymi przez PCA:
Zakład Betonu Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie – dr Joanna Babińska, Laboratorium Geomechaniki Górniczej GIG – prof. dr hab. inż. Mirosława Bukowska, Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych AGH – prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy.
Dane osoby kontaktowej:
Prof.dr hab.inż. Wiesław Kozioł, e-mail: wkozol@agh.pl tel: 012 6172105
dr inż. Jakub Mazurek, e-mail: mazurek@agh.edu.pl tel: 012-617-21-69, 617-40-41
dr inż. Joanna Hydzik, e-mail: hydzik@agh.edu.pl
dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska, e-mail: kpm@agh.edu.pl tel. 012 617 35 47

data aktualizacji: 2008-11-18

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza