• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Środowisko i zmiany klimatyczne / Ochrona środowiska

Wpływ przemysłu odlewniczego na środowisko naturalne

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Holtzer
Jednostka wiodąca: Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych
Wydział Odlewnictwa
Główni wykonawcy:
dr Beata Grabowska
mgr inż. Artur Bobrowski
Cele ogólne badań:
1. Określenie wpływu procesów odlewniczych na środowisko naturalne;
2. Ocena ekologiczna mas formierskich - badania wymywalności i wydzielalności substancji szkodliwych;
3. Zastosowanie Najlepszych Dostępnych Technik w przemyśle odlewniczym w aspekcie poprawy stanu środowiska.

Badania są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami. Zamierzone cele badań osiągane są dzięki wykorzystaniu najnowszych technik badawczych i aparatury.

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1. Charakterystyka mas formierskich i rdzeniowych pod względem szkodliwości wymywanych substancji, a szczególnie metali ciężkich. Projekt badawczy Nr 4 TO8B 045 22. Kierownik projektu (2002 - 2004).
2. Uruchomienie produkcji materiałów na osnowie pyłu krzemionkowego, pochodzącego z produkcji żelazokrzemu, dla potrzeb technologii wytwarzania form odlewniczych. Projekt celowy Nr 10 T08 083 2001 C/5447. Huta Łaziska. Kierownik projektu (2001 - 2004).
3. Zagospodarowanie odpadów pyłowych powstających w różnych etapach procesu wytwórczego w odlewni żeliwa. Projekt celowy 6 T08 2003 C/06234. Odlewnia Motoryzacyjna w Lublinie (2004 – 2006). Kierownik projektu
4. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania, optymalizowania i projektowania procesów produkcyjnych wytwarzania masywnych odlewów żeliwnych dla zastosowań przemysłowych. Projekt celowy 6 T08 2004 C/06384. (KRAKODLEW S.A. w Krakowie) (2004 – 2006). Kierownik projektu.
5. Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów poregeneracyjnych mas formierskich z żywicą furanową. Projekt celowy FSNT NOT ROW 379/2004. (2004-2005). Kierownik prac badawczych. Zleceniodawca: Zespół Odlewni ‘RAFAMET” Sp. z o. o. Kuźnia Raciborska. Wykonawca: FERRO-TERM Sp. z o.o. (2004 - 2005)
6. Opracowanie i wdrożenie technologii zagospodarowania pyłów z suchego odpylania stacji przerobu mas. Projekt celowy FSNT NOT ROW-II-089/2006. Kierownik prac badawczych. Wnioskodawca: Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. (2006 - 2007).
7. Opracowanie sposobów zmniejszenia ilości odpadów z procesów odlewniczych i metod zagospodarowania tych odpadów zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i Najlepszymi Dostępnymi Technikami. Projekt badawczy rozwojowy Nr R07 012 02. Kierownik projektu (2007 – 2009).
8. Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej. Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ MNiSW-03/I/2007. Kierownik zadania (2007-2010).
9. Określenie mechanizmów fizykochemicznych efektywnej aktywacji suspensji nanocząstek w nowoczesnych procesach odlewniczych. Projekt badawczy Nr N N507 2076 33. Wykonwaca (2007-2010).
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. Badaniom na wymywalność substancji szkodliwych poddano następujące próbki mas ze spoiwem akrylowym:
 masę wyjściową po utwardzeniu, która nie miała kontaktu z ciekłym metalem;
 masę rdzeniową po utwardzeniu, która miała kontakt z ciekłym metalem (masa zużyta).
Proces wymywalności prowadzono w układzie ciecz : ciało stałe = 10 : 1. W uzyskanych przesączach z próbek oznaczano spektrofotometrycznie następujące parametry: cyjanki, fosforany, siarczany, ogólny węgiel organiczny (OWO) , azotany, azot amonowy, ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen), fluorki, chlorki, Cr(VI), formaldehyd oraz fenole lotne (po uprzedniej destylacji z parą wodną). Dodatkowo oznaczano pH, przewodność elektrolityczną roztworu metodą konduktometryczną, BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) i straty prażenia metodą wagową.

2. Badanie wydzielalności gazów z procesu wykonywania odlewów. Badania te obejmuja ocenę szkodliwości mas formierskich w aspekcie wydzielania się szkodliwych gazów z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny). W tym celu na Wydziale Odlewnictwa została opracowana specjalna metodyka badawcza, która zyskała uznanie również za granicą. Prowadzone są badania dla odlewni krajowych oraz we współpracy z firmami niemieckimi.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. Opracowanie technologii wytwarzania mas formierskich na osnowie pyłu krzemionkowego (Huta Łaziska).
2. Opracowanie technologii wykonywania brykietów z pyłów pochodzących z procesów odlewniczych
3. Opracowanie technologii wprowadzania pyłów do żeliwiaka (Odlewnia Motoryzacyjna w Lublinie).
4. Opracowanie technologii zagospodarowania pyłów poregeneracyjnych z mas z żywicą furanową (Zespół Odlewni RAFAMET w Kuźni Raciborskiej).
5. Opracowanie metodyki oceny szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie wymywania się składników do środowiska.
6. Określenie technologii ograniczenia emisji dioksyn i furanów w przemyśle metalurgicznym.
7. Zgłoszenie patentowe „Sposób wytwarzania brykietów z pyłów odpadowych sytanowiących komponent wsadu do piecvów odlewniczych” P-381043 z mocą od 13.11.2006 (współautor)
8. Opracowanie technologii zagospodarowania pyłów z odpylania stacji przerobu mas z bentonitem (Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz).
Najważniejsze publikacje:
1. Dańko J., Holtzer M., Dańko R.: Reclamation of used foundry sands – study of scientific problems and development research. Research in Polish Metallurgy at the Beginning of XXI century. Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Science. ISBN 83-910159-3-9, Krakow 2006, s. 219 -237.
2. Grochowalski A., Lassen C., Holtzer M., Sadowski M., Hudyma T.: Determination of PCDDs, PCDFs, PCBs and HCB Emissions from the Metallurgical Sector in Poland. Environmental Science and Pollution Research v. 14, No 5, 2007, 326 – 332. (IF 1,980).
3. Grabowska B., Holtzer M.: Der Einfluss auf die Umwelt und die Möglichkeiten der Regenerierung von den Sand mit dem Acryl-Bindemittel. . Proc. Materials, Czechy, Milovy, 2005.
4. Grabowska B., Holtzer M., Dańko R., Bilska M.: Masa ze spoiwem akrylowym – ocena pod względem ekologicznym i zdolności do regeneracji, Przegląd Odlewnictwa 10-11/2006 t. 56, s. 578–583.
5. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Possibilities of formation of dioxins and furans in metallurgical processes as well as methods of their reduction. Metalurgija 46 (2007), 4, 285-290. (IF 0,208)
6. Holtzer M., Dańko J.: Waste Management from the Foundry Industry in Accordance with Sustainable Development. Polish Journal of Environmental Studia Vol. 16, No 3B (2007), 168-172.
7. Holtzer M,. Asłanowicz M., Jurczyk A.: Möglichkeiten der Verwertung von Stäuben aus der Regenerierung von Furanhartz-Formstoffen. Giesserei-Praxis 1-2/2006, 31- 37.
8. Holtzer M.: Implementation of IPPC Directive in Foundries. Metalurgija (Metallurgy) 44 (2005) 2, 141-146. (SIC IF 0,208).
9. Malinowska A., Holtzer M.: Ograniczenie szkodliwości metali ciężkich z pyłów z pieców łukowych. Hutnik-Wiadomości Hutnicze Nr 7-8, 2005, 416-420.
10. Holtzer M.: Możliwości tworzenia się dioksyn i furanów w procesach odlewniczych i sposoby ich redukcji. Przegląd Odlewnictwa Nr 7-8, 2005, 474-482.
11. Holtzer M.: Environment protection problems in the foundry industry – integrated evaluation. Mechanika (Kaunas). 2005, Nr 5(55), 65-68.
12. Lassen C., Hansen E., Astrup A., Olendrzyński K., Kołsut W., Żurek J., Kargulewicz I., Dębski B., Skośkiewicz J., Holtzer M., Grochowalski A., Brante E., Poltimae H., Kallaste T., Kapturauskas J.: Survey of Dioxin Sources in the Baltic Region. Environmental Science and Pollution Research International vol. 10, No. 1, 2003, 49-56 (SIC IF 0,833).
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Jednostki współpracujące:
1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii,
2. Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,
3. Instytut Odlewnictwa w Krakowie.
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. Mariusz Holtzer, 012 617 27 56, holtzer@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-07-07

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza