• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Marketingowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kierownik: dr hab. A. Podobiński, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr hab. A. Podobiński, prof. nadzw., dr inż. D. Kalukiewicz, dr inż. M. Maternowska, dr inż. A. Nowińska, dr inż. A. Proszowska, dr B. Tarczydło, dr inż. A. Ryś, mgr inż. D. Cichoń
Cele ogólne badań:
Sposoby kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa.
Sposoby oddziaływania przedsiębiorstw na rynkowe decyzje konsumentów.
Zarządzanie ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw.
Zarządzanie wiedzą i innowacjami w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa.
Marketingowe czynniki rozwoju nowego produktu.
Badania marketingowe jako podstawa podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
Tworzenie strategii marketingowych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wypracowano marketingową koncepcję budowania wizerunku przedsiębiorstwa, szczegółowej analizie poddano problem znaczenia wizerunku w procesie kształtowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, uwzględniając marketingową koncepcję tworzenia i utrzymywania odpowiedniego wizerunku szczegółową analizą objęto obszar działań public relations – media relations.
Wyodrębniono determinanty zachowań konsumentów (ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa form promocji).
Zajęto się zagadnieniem czynników determinujących zastosowanie takich narzędzi zarządzania ryzykiem jak odpowiedzialność w przypadku deliktu i regulacje
w kontekście maksymalizacji tzw. dobra społecznego.
Wykazano, że wiedza, sprawna organizacja, odpowiedni system motywacyjny oraz integracja pracowników z przełożonymi to czynniki, które wpływają na poprawny przebieg procesów innowacyjnych.
Przedstawiono rolę nowego produktu jako elementu marketingowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Dokonano analizy problematyki marketingowych strategii cen jako istotnego elementu w procesie tworzenia strategii marketingowych przedsiębiorstwa.
Najważniejsze publikacje:
Tarczydło B. Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
[w] „Public relations – narzędzia przyszłości” red. nauk. T. Soliński i D. Tworzydło, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 325-336
Tarczydło B. Wizerunek a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, [w] „Zarządzanie wartością organizacji”, red nauk. E. Orechwa-Maliszewsak, J. Paszkowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 253-261
Tarczydło B. Media relations w działaniach skutecznej organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Public relatios\ns – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce, red. nauk. H. Przybylski, Wydawnictwo akademii Ekonomicznej w Katowicach
Proszowska A. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy, Ekonomika Menedżerska 1/2007, s.31-42
Proszowska A. Marketing zaangażowany społecznie w działalności współczesnych przedsiębiorstw, rozdział w książce z serii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach pt. „Public relations. Teoria i praktyka komunikowania”, red. nauk. H. Przybylski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s.419-432
Proszowska A. Reklama jako źródło informacji w procesie zakupu klientów indywidualnych, rozdział w książce pt. „Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej”, red. nauk. W. Waszkielewicz, Wydawnictwa AGH, Kraków 2007,
s.141-148
Proszowska A. Wybrane aspekty polityki promocji współczesnych przedsiębiorstw – wyniki badań, Konferencja Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 25-27 maja 2008 Uniwersytet Zielonogórski
Proszowska A. Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów – wyniki badań, XXI Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
8 – 10 września 2008.
Maternowska M. Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem, Zeszyty Naukowe WAT, Katedra Logistyki WAT, Zeszyt nr 33, Systemy Logistyczne Wojsk, s.241-250
Maternowska M. Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem. Determinanty atrakcyjności stosowania, Materiały konferencyjne „Finacni a logisticke rizeni”, Malenowice, Czechy 2007, s. 509-513
Maternowska M. Ryzyko a niezawodność: odpowiedzialność i regulacje jako narzędzia zarządzania ryzykiem, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i Praktyka”, Kraków 22-23 listopada 2007, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków, 2007, s. 172
Maternowska M. Zagadnienie odpowiedzialności w łańcuchach dostaw, CD, materiały konferencyjne TLM, Zakopane 2007
Kalukiewicz D. Bezpośredni pomiar i analiza zadowolenia nabywców, „Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej” , red. nauk. W. Waszkielewicz, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007, rozdz. II s.149-156
Podobiński A. Podstawowe marketingowe strategie cen jako element współczesnego marketingu międzynarodowego rozdział w książce „Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata”, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej, Kraków 2007
Dodatkowe informacje:
Główne tezy i wyniki pracy zostały przedstawione na następujących konferencjach:
Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i Praktyka”, Kraków 22-23 listopada 2007,
Konferencja Naukowa „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”, 25-27 maja 2008 Uniwersytet Zielonogórski,
XXI Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji
8 – 10 września 2008.
Dane osoby kontaktowej:
mgr inż. Agnieszka Bańdo, abando@zarz.agh.edu.pl, tel.: 012617 42 22


data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza