• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Ekonometryczne metody badania rynków finansowych

Kierownik: prof. dr hab. Henryk Gurgul
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomii i Ekonometrii, Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
mgr Tomasz Wójtowicz, mgr Marcin Suder, dr Anna Czapkiewicz
Cele ogólne badań:
Analiza ekonometryczna rynków kapitałowych. Zbadanie stopnia zależności GPW w Warszawie od giełd światowych. Testowanie hipotez dotyczących EMH. Budowa optymalnych portfeli inwestycyjnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne AGH, wspołpraca międzynarodowa .
Na zaproszenie i koszt Uniwersytetu w Grazu we wrzesniu 2007 prof. H. Gurgul wział udzial w Miedzynarodowym Sympozjum obejmujacym tematykę wymienioną wyżej („Beinsen Symposion”) na ktorym na sesji plenarnej wyglosil referat „ Impact of profit warnings on stock prices”. Ponadto z tego zakresu wyglosil referaty na sesjach plenarnych 2 konferencji miedzynarodowych.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Z badań wynika, że stopień efektywności GPW w Warszawie jest porównywalny ze stopniem efektywności dojrzałych rynków kapitałowych. Ceny akcji na GPW reagują podobnie na rozmaite zdarzenia jak na rynkach rozwiniętych. Istnieją związki i to zarówno równoczesne jak i dynamiczne pomiędzy stopami zwrotu i wielkościami obrotów. Modele potwierdzają silną zależność GPW w Warszawie od giełd zachodnioeuropejskich, a przede wszystkim od giełdy nowojorskiej.
Najważniejsze publikacje:
“Stock Prices and Resignation of Members of the Board: The Case of the Warsaw Stock Exchange” (H. Gurgul, współautor: P. Majdosz), Managing Global Transition 5 (2007), 179-192.
“Archimedean Copulas for Price-Volume Dependencies of DAX Companies” (H. Gurgul, współautor: R. Syrek), Systems Science 32 (2007), 63-90.
“The informational content of insider trading disclosures: empirical results for the Polish stock market” (H. Gurgul, współautor: P. Majdosz), Central European Journal of Operations Research 15 (2007), (Springer-Verlag), 1-19.
„Długa pamięć wolumenu. Porównanie giełd w Warszawie i Frankfurcie” (H. Gurgul, współautor: T. Wójtowicz), Rynek Kapitałowy- Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467 (2007), 571-580.
„Distribution of Volume on the American Stock Market” (H. Gurgul, współautorzy: R. Mestel, T. Wójtowicz) Ekonomia Menedżerska-Zeszyty Naukowe AGH (2007), 143-163.
„Zur Verwendung von Regressionsmodellen im Rahmen von finzwirtschaftlichen Ereignisstudien” (H. Gurgul, współautorzy: P. Majdosz, R. Mestel), Ekonomia Menedżerska-Zeszyty Naukowe AGH (2007), 143-163.
„Wpływ zmian w składzie indeksów na ceny i wielkość obrotów: przykład GPW w Warszawie”, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych VI, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2006 (praca wydrukowana w 2007 z datą 2006), 33-45.
Dodatkowe informacje:
Prof. Henryk Gurgul utrzymuje wspolpracę naukowę między innymi w zakresie tematyki badań własnych z Uniwersytetami w Grazu (Austria) i Norymberdze (Niemcy). Posiada wspolne publikacje, w tym w czasopismach miedzynarodowych, z badaczami zagranicznymi, szczegolnie z prof. R. Mestelem, Prof. S. Schleicherem i Prof. L. Beinsenem.
Dane osoby kontaktowej:
prof. Henryk Gurgul, h.gurgul@neostrada.pl

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza