• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Ekonomia

Uwarunkowania przekształceń struktury gospodarki Polski w okresie transformacji systemowej

Kierownik: dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw.
Jednostka wiodąca: Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr hab. Marta Czyż, prof. nadzw., dr hab. inż. Andrzej Dura, dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw., dr inż. Bogusława Bek-Gaik, dr Małgorzata Białas, dr Alina Dyduch, dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż. Andrzej Kucharczyk, dr inż. Monika Łada, dr inż. Elżbieta Marcinkowska, dr inż. Zbigniew Mazur, dr Kazimiera Mendys, dr inż. Stanisław Mysza, dr inż. Anna Łasut, dr inż. Marek Obrzut, dr inż. Tadeusz Pindór, dr inż. Krzysztof Posłuszny, dr inż. Joanna Sawicka, dr inż. Anna Stronczek, dr inż. Anna Surowiec, dr inż. Stanisław Szydło, dr inż. Stanisław Urbański, dr Paweł Ziąber, mgr Justyna Muweis, mgr inż. Bartosz Ostrowski, mgr inż. Mariusz Trela.
Cele ogólne badań:
W latach 2007-2008 celem prac wykonywanych w ramach badań statutowych jest identyfikacja i analiza czynników zmian strukturalnych w gospodarce narodowej Polski. Temat ten stanowi kontynuację badań, prowadzonych w latach 2004-2006, dotyczących restrukturyzacji wybranych sektorów przemysłowych w Polsce.
W tym nurcie tematycznym mieszczą się również badania wykonywane w ramach prac własnych w 2007 roku skoncentrowane na uwarunkowaniach zmian systemowych w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, kontynuowane w 2008 roku w zakresie ekonomicznych, finansowych i środowiskowych aspektów transformacji gospodarki w Polsce.
Innym, istotnym segmentem badań statutowych prowadzonych w latach 2008-2009 jest problematyka instrumentów decyzyjnych zarządzania organizacją. Stanowi ona kontynuację prac, wykonanych w 2007 roku, dotyczących optymalizacji w projektowaniu zintegrowanych systemów zarządzania.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
W latach 2003-2006 udział w grancie uczelnianym (KBN) na temat: Badania nad możliwością składowania odpadów bądź ich gospodarczego wykorzystania jako podsadzki
w wyrobiskach poeksploatacyjnych w świetle uwarunkowań związanych z aktualnie wprowadzanymi dyrektywami Unii Europejskiej, kierowanym przez prof. dr hab. inż. Bronisława Barchańskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W latach 2005-2006 grant promotorski, związany z realizacją pracy doktorskiej mgr inż. Anny Łasut, na temat: Analiza kosztów i korzyści wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Wyniki badań były prezentowane, między innymi, w ramach konferencji i seminariów naukowych zorganizowanych przez Katedrę:
2008 – Ryzyko a ubezpieczenia w górnictwie;
2007 – Wyzwania stawiane rachunkowości i finansom w gospodarce rynkowej;
2006 – Przemysł i środowisko - doświadczenia z okresu transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce;
– Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardy międzynarodowe;
2005 – Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie;
2004 – Teaching and Learning Business in a Country in Transition.

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski i rekomendacje skierowane do organów centralnych i samorządowych, w szczególności do Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki oraz Ministra Rozwoju Regionalnego.
Najważniejsze publikacje:
Pindór T., Preisner L., World Coal Sector Restructuring due to Sustainable Development, 21 World Mining Congress, Kraków, 2008.
Pindór T., Financing Environmental Projects in Poland in the Context of Sustainable Development Criteria of Industrial Sectors, Polish Journal of Environmental Studies, Wyd. Hard Olsztyn, Vol. 17, No. 2D, 2008.
Preisner L., Analysis of the Financial Outlays Structure for Environmental Protection in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Wyd. Hard Olsztyn, Vol. 17, No. 2D, 2008.
Finansowe aspekty restrukturyzacji gospodarki, red. nauk. L. Preisner, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2007.
Pindór T., Preisner L., Economic Aspects of Waste Storage Safety, Polish Journal of Environmental Studies, Wyd. Hard Olsztyn, Vol. 16, No. 3B, 2007, ss. 418-422.
Czyż. M., Polityka energetyczna w procesie rozwoju zrównoważonego, [w:] Zarządzanie rozwojem – aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, praca zbiorowa pod red. B. Piontek i F. Piontka, PWE, Warszawa, 2007, ss. 643-657.
Dura A., Controlling we współczesnym zarządzaniu operacyjnym, [w:] Krawczyk W. (red.) „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka”, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 467, Kraków-Zakopane, 2007, ss. 87-104.
Dyduch A., Sprawozdawczość finansowa banku jako baza informacyjna controllingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ”Rachunkowość a controlling”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 121-130.
Dyduch A., Znaczenie rezerw w działalności gospodarczej jednostek [w:] Finanĉni a logistické řizeni – 2007, Vysoka skola banska – Technicka univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii, Malenovice, 7-8.6.2007, Republika Czeska, s. 81-85
Dyduch A., Mendys K., Podstawy finansów, Wyd. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007.
Łada M., Kozakiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 2007.
Kucharczyk A., Sterowanie i kontrola działalności operacyjnej w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Centralny mechanizm zarządzania ekologicznym i społeczno-ekonomicznym rozwojem regionu, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania, Donieck, Ukraina, 2007, ss. 130-144.
Obrzut M., Warunki skuteczności ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska naturalnego, [w:] Krawczyk W. (red.), „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka”, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 467, Kraków-Zakopane, 2007, ss. 423-427.
Szydło S., Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przykładzie Polski, Rozprawy-Monografie Nr 173, AGH Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2007.
Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie rozwojem – aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, praca zbiorowa pod red. B. Piontek i F. Piontka, PWE, Warszawa, 2007, ss. 445-461.
Pindór T., Rynki międzynarodowe czynnikiem rozwoju globalnego sektora węglowego, [w:] Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Kraków, 2007, ss. 205-215.
Pindór T., Przemysł węglowy wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego, Mat. Konf. „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Wyd. AGH, Kraków, 2007, ss. 263-272.
Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989-2006, pod red. T. Pindóra, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, pod red. L. Preisnera, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
Preisner L., Pindór T., Idea of Green Lungs of Poland in Context of Sustainable Development, Polish Journal of Environmental Studies, Wyd. Hard Olsztyn, Vol. 15, No. 5C, 2006, ss. 49-51.
Pindór T., Problematyka zbywalnych uprawnień do emisji w odniesieniu do wybranych instrumentów zarządzania ochroną środowiska, [w:] Kontrola emisji w sektorze energetycznym: regulacje prawne, wdrożenia i ich wpływ na gospodarkę, USI, Kraków, 9-10 luty 2007, s. 23.
Dura A., Optymalizacja zachowań rynkowych przedsiębiorstwa, Rozprawy-Monografie Nr 138, AGH Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, pod red. T. Pindóra, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2005.
Wybrane aspekty równoważenia rozwoju, pod red. M. Czyż, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2005.
Pindór T., Wpływ ekspansji przemysłu stalowego na globalny sektor węglowy, Mat. Konf. „Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie”, Wyd. AGH, Kraków, 2005, ss. 441-450.
Pindór T., Przestrzenny aspekt restrukturyzacji regionów górniczych, W: Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, pod red. T. Łaguny, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, ss. 121-134.
Preisner L., Przekształcenia krajobrazu obszarów poprzemysłowych na przykładzie górnictwa siarki, W: Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, pod red. T. Łaguny, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, ss. 70-82.
Dodatkowe informacje:
W realizacji badań naukowych oraz w organizacji konferencji i seminariów - Katedra współpracuje z jednostkami organizacyjnymi różnych wydziałów AGH oraz ze Szkołą Inżynierii i Ochrony Środowiska im. Walerego Goetla, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Katedrą Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej.

Szczególnie owocna jest wieloletnia współpraca Katedry z Europejskim Stowarzyszeniem Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji w zakresie Biznesu – Oddział Polski.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw.

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza