• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych

Kierownik: dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania
Cele ogólne badań:
Skuteczne i efektywne zarządzanie procesami gospodarowania, w tym szczególnie w zakresie gospodarki paliwami i energią,
wybór optymalnej ścieżki (harmonogramu) rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego, dokonywany w oparciu o analizę kosztów i korzyści proponowanych rozwiązań systemowych,
analiza skuteczności i efektywności instrumentów ekonomicznych (np. podatku węglowego, systemu handlu pozwoleniami zbywalnymi czy dyrektyw UE) na funkcjonowanie krajowego sektora paliwowo-energetycznego oraz gospodarkę,
wyboru strategii dostosowawczych przedsiębiorstw do wymogów środowiskowych,
zarządzanie przedsiębiorstwem w ujęciu systemowym.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Problemy rozwoju przedsiębiorstw polskich w warunkach globalizacji w świetle współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą, prace własne.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Opracowane modele optymalizacyjne, wykorzystujące metodę programowania matematycznego, które stanowią samodzielne narzędzia badawcze wykorzystywane do analiz i optymalizacji rozwoju sektorów gospodarczych w Polsce, w tym przemysłu węglowego, energetyki, spółek węglowych i pojedynczych przedsiębiorstw.
Przykładowe modele:
- model rozwoju krajowego sektora energetycznego,
- model rozwoju technologii czystego węgla,
- model wyboru strategii dostosowawczej do wymogów środowiskowych,
- model oceny funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w elektroenergetyce,
- model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczym,
- model sterowania jakością produkcji w kopalni węgla brunatnego.
Najważniejsze publikacje:
Kudełko M., Model oceny funkcjonowania instrumentów zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki w elektroenergetyce, Studia, Rozprawy, Monografie nr 72, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2000, str. 94.
Kudełko M., Efektywna alokacja zasobów w krajowym systemie energetycznym, Studia, Rozprawy, Monografie nr 121, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2003, str. 184 (rozprawa habilitacyjna).
Kudełko M., Suwała W., Kamiński J., Koszty zewnętrzne w energetyce – zastosowanie w badaniach modelowych, Studia, Rozprawy, Monografie nr. 139, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2007, str. 72.
Kudełko M., Internalisation of external costs in the Polish power generation sector: a partial equilibrium model, Energy Policy, Elsevier Science, Vol. 34, Issue 18, December 2006, str. 3367-4134.
Kudełko M., Kulczycka J., Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej, materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka”, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2006.
Kudełko M., Pękala E., Badania modelowe rozwoju technologii czystego węgla – założenia metodyczne, Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2007, str. 211-224.
Kudełko M, Suwała W., Kamiński J., Wariantowe prognozy dostaw węgla kamiennego dla gospodarki kraju w perspektywie do 2020 roku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, tom 24, zeszyt 2/1, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
Kudełko M., Prognozowanie dostaw węgla kamiennego dla gospodarki krajowej w perspektywie do roku 2020, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, nr 6(449), Katowice 2008.
Kudełko M., Suwala W., External costs of power plants in Poland – modelling approach, NEEDS Forum 2 at AGH – University of Science and Technology, Krakow 5-6 July 2007.
Kudełko M. i in., Scenariusze rozwoju krajowego sektora węgla kamiennego do 2020 roku – foresight technologiczny, Studia, Rozprawy, Monografie, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2008.
Dane osoby kontaktowej:
dr hab. inż. Mariusz Kudełko

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza