• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Badanie rozwoju sektora energetycznego w Polsce i na świecie

Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Łucki
Jednostka wiodąca: Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr inż. Alicja Byrska-Rąpała, dr inż. Alina Kozarkiewicz, dr inż. Krzysztof Kwaśniewski, dr inż.. Jan Sas, dr inż. Bartosz Soliński, dr Izabella Stach, mgr inż. Mateusz Wiernek
Cele ogólne badań:
• Teoretyczne analizy różnorodnych czynników rozwoju sektora
• Analizowanie i projektowanie praktycznych przedsięwzięć na rzecz rozwoju sektora
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Metodyka szacowania godziwej wartości złoża węglowodorów, grant MNiSW.
Badanie rozwoju sektora górnictwa naftowego, gazownictwa i energetyki odnawialnej – czynniki i bariery, prace własne.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• Analiza światowej, europejskiej i krajowej polityki energetycznej
• Opracowanie metody wyceny złóż węglowodorów
• Opracowanie scenariuszy rozwoju krajowego gazownictwa
• Opracowanie strategii marketingowej dla polskiego gazownictwa
• Opracowanie strategii rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce
• Opracowanie koncepcji wprowadzenia gazu ziemnego do napędu pojazdów
Najważniejsze publikacje:
1. Sas J., Kwaśniewski K.: Gaz ziemny dla pojazdów. Podręcznik dla użytkowników. Wydawnictwa AGH, Kraków 2004, s. 80.
2. Łucki Z., Kozarkiewicz-Chlebowska A., Brenk D.: Nowoczesne metody zarządzania w górnictwie naftowym i gazownictwie. Zarys teorii i przykłady. Wydawnictwa AGH, Kraków 2005, s. 152.
3. Łucki Z., Wiernek M.: Gazownictwo węgierskie drogowskazem dla gazownictwa polskiego. „Nowoczesne Gazownictwo”, 2005, nr 4 (X), s.1–12.
4. Byrska-Rąpała A.: Koszt pozyskania informacji geologicznej w rachunku szacowania wartości złoża węglowodorów. [W:] Mat. XVI Konf. „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”, Zakopane, 15–17.11.2006, s. 269–279.
5. Kwaśniewski K.: Case study – Ocena przepływów finansowych i ryzyka w projektach NGV. [W:] Mat. Konf. „Ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV”, Kraków, 11–13.05.2006, CD.
6. Kwaśniewski K., Sas J.: Gaz ziemny do pojazdów. Ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV. Wydawnictwa AGH, Kraków 2006, s. 110.
7. Łucki Z., Byrska-Rąpała A., Soliński B., Stach I.: Badanie świadomości energetycznej społeczeństwa polskiego. „Polityka Energetyczna”, 2006, tom 9, zeszyt 2, s. 5–63.
8. Łucki Z., Paliński A.: Problemy zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem w sektorze handlu energią. „Polityka Energetyczna”, 2006, tom 9, zeszyt 2, s.129–152.
9. Sas J., Kwaśniewski K.:, Barriers to the Use of Natural Gas Vehicles in Poland. [W:] “Proceedings of 10th International Conference and Exhibition on Natural Gas Vehicles”, Cairo, Egypt, 7–9.11.2006, CD.
10. Soliński B.: Present State and Perspectives of the Renewable Energy Development in Poland. [W:] „Proceedings of the Conference The Great Wall World Renewable Energy Forum and Exhibition 2006, 23–27.10.2006, Beijing, China, CD.
11. Kozarkiewicz A.: Proces zarządzania portfelami projektów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2007, nr 11, s. 57–62.
12. Soliński B.: Trendy rozwoju energetyki wiatrowej w świecie, „Czysta Energia”, 2007, nr 2(65), s. 14–15.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łucki

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza