• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne / Zarządzanie i marketing

Modelowanie matematyczne oraz cyfrowe w badaniach naukowych i zarządzaniu

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda
Jednostka wiodąca: Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Wydział Zarządzania
Główni wykonawcy:
dr inż. Andrzej Augustynek, dr inż. Sebastian Kiluk, mgr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski, mgr inż. Bartosz Sawik
Cele ogólne badań:
Rozwijanie metod komputerowej analizy danych, modelowania procesów i komputerowego wspomagania zarządzania.
Efektywne wykorzystanie zasobów danych z Internetu w zarządzaniu.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania własne Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją, nr pracy 10/10.200.166
Badania statutowe Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją, nr pracy 11/11.200.192
Najważniejsze uzyskane wyniki:
1. opracowanie nowych metod analizy zjawisk sorpcyjnych i identyfikacji struktur materiałów porowatych;
2. opracowanie metod matematycznego prognozowania szeregów finansowych;
3. opracowanie nowych algorytmów detekcji zdarzeń w szeregach czasowych;
4. przygotowanie materiałów do opracowania strategii budowy społeczeństwa ;informacyjnego w Polsce w latach 2007-2013 (na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2007 r.);
5. doktorat nt. diagnozowania urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowania.
Najważniejsze publikacje:
1. J.T.Duda, A.Augustynek: A Study of Cross-correlation Non-stationarity of World Economy Indices and Energy Prices. Rozdział w monografii „Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu” UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy J.T. Duda, str.162 – 172.
2. T.Pełech, J.T.Duda: Immune Algorithm of Stock Rates Parallel Monitoring. Rozdział w monografii „Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu” UWND AGH, Kraków 2005, Red. naukowy Jan T. Duda, str.183 – 193.
3. T.Pełech, J.T.Duda: Zastosowanie paradygmatu immunologicznego do monitorowania wskaźników giełdowych. Rozdział w monografii „Zastosowania teorii systemów” (red. Ewa Kochan) Wydawn.Wydz.Inż.Mechan. i Robotyki AGH, Kraków 2005, str. 247-257.
4. J.T. Duda, T. Pełech: Wykrywanie zdarzeń w szeregach finansowych z wykorzystaniem metod statystycznych. Rozdział w monografii: „Systemy Ekspertowe”, Tom 2. Monografia zbiorowa - redaktor Adam Grzech, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006, ss.317-327.
5. A.Augustynek, J.T.Duda, A.Duda-Kękuś: A Quantitavie Evaluation of Globalization Influence on World and East-European Markets. [W].Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu” (red. nauk. J.T.DUDA, WZ AGH, W.WASZKIELEWICZ, WZ AGH), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2006, ss.135-144
6. J.T.Duda. Pozyskiwanie wzorców diagnostycznych w komputerowych analizach sprawności urządzeń. [w] Diagnostyka procesów i systemów, Praca zbiorowa red.nauk. J.Korbicz, K.Patan, M.Kowal, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2007 (str.1-16).
7. T. Pełech-Pilichowski, J.T. Duda: Czynniki warunkujące atrakcyjność usług administracji elektronicznej dla polskich przedsiębiorstw. [w] Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej (red.W.Waszkielewicz). Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.276-285.
8. J.T. Duda, A. Augustynek: Medium-Term Predictions of World Economy Indices Based on Long-Term Trends and Cycles Extrapolation. [w] „Information Technologies in Economics and Innovation Management” (red. Jan T.Duda), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007, s.109-118.
9. A.Augustynek, J.T.Duda: Prognozirowanije bierżewych cen miedi na osnowie regresjonnych modieliej. Rozdział w monografii „Modelirowanije finansowo-ekonomiczeskich processow” (red. W.A.Polownikow.):Wyd. WZFEI, Moskwa, 2005:ss.75 – 85 (j. rosyjski)
10. J.T.Duda, J.Milewska-Duda, M.Kwiatkowski: Evaluation of Adsorption Energy Distribution of Microporous Materials by a Multivariant Identification. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2005, vol 252, pp.570-581.
11. J.T.Duda, J.Milewska-Duda: Modeling of Surface Heterogeneity of Microporous Adsorbents with LBET Approach. LANGMUIR, JOURNAL OF ACHS, 2005, vol.21: pp. 7243-7256.
12. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Computer Modeling and Analysis of Heterogeneous Structures of Microporous Carbonaceous Materials. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, 2005, vol 11, No.4-5:pp.416-430
13. T. Pełech, J.T. Duda: Event Detection in Financial Time Series By Immune-Based Approach. New Trends in Intelligent Information Processing, Lecture Notes (Springer), 2006
14. J.T. Duda, L. Jagiełło, J. Jagiełło, J. Milewska-Duda: Complementary study of microporous adsorbents with DFT and LBET, Applied Surface Science 253 (2007), pp.5616-5621.
15. J.Milewska-Duda, J.T.Duda „High accuracy PVT relationships for compressed fluids and their application to BET-like modeling of CO2 and CH4 adsorption”, Adsorption Science and Technology, Vol. 25 No. 8 2007, pp. 543-559.
16. J.T.Duda, M.Kwiatkowski, J.Milewska-Duda: Numerical Study of Original Mathematical Models for Adsorption on Heterogeneous Surfaces of Carbonaceous Materials. POLISH JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY, 2004, vol. XLVII, No.3-4, pp.93-104
17. M.Kwiatkowski, J.T.Duda, J.Milewska-Duda: New Models for Vapour Adsorption as a Tool in Technology and Science. THE POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, Vol.14. Supplement IV (2005) pp.119-122.
18. S. Kiluk, J.T.Duda: Diagnozowanie sprawności urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowania. Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, nr 9:str. 188-190
19. J.T. Duda J.T.: Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych, Kwartalnik Automatyka, 2007, Tom 11, Zeszyt 1-2, str.103-116
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda

data aktualizacji: 2008-06-30

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza