• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Fizyka

Rozwój i zastosowanie jądrowych technik analitycznych, badań układów dynamicznych oraz właściwości zaawansowanych materiałów

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
Jednostka wiodąca: Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej, Zespół Metod Jądrowych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Główni wykonawcy:
dr inż. Andrzej Bolewski, dr inż. M. Szczerbowska-Boruchowska, dr inż. Joanna Chwiej, dr inż. Marek Ciechanowski. dr inż. Leszek Furman, Prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft,
mgr Beata Ostachowicz, Prof. dr hab. Jarosław Pszczoła, dr inż. Leszek Petryka,
dr inż. Lucyna Samek, dr inż. Zdzisław Stęgowski, mgr inż. P. Guzdek, mgr inż. W. Bodnar,
Cele ogólne badań:
Cele ogólne badań:
1. Rozwijanie metod analitycznych spektrometrii rentgenowskiej i mikroskopii podczerwieni dla potrzeb ochrony zdrowia, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
2. Rozwijanie technik analitycznych opartych oddziaływaniu neutronów z materią.
3. Kompleksowa analiza procesów przepływowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych.
4. Modelowanie procesów przepływowych.
5. Synteza nowych materiałów w tym związków międzymetalicznych ziemia rzadka-metal, zastosowania spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach materiałowych

Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekty zakończone
1. Dwustronna współpraca naukowa pomiędzy Polską i Flandrią, „Właściwe ogrzewanie zabytkowych kościołów drewnianych - charakterystyka cyrkulacji powietrza, osadzania się pyłów, naprężenia drewna”, kier. L.Samek.
2. Investigation of sulfur oxidation states and biological molecules in brain glioma tissue. MD-228 (ESRF), kier.-M. Szczerbowska-Boruchowska.
3. Promieniowanie synchrotronowe w badaniach składu pierwiastkowego i związków organicznych w neuronach dla wybranych schorzeń neurologicznych, projekt 3 T 11E10 29 (PROMOTORSKI), 2006-2007, MNiSzW. Kier. M. Lankosz.
4. Distribution of organic components and light elements inside nerve cells in case o selected neurodegenerative disorders, project MD-103, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France (2004). Kier. M. Lankosz
5. Topographic and quantitative elemental analysis of single neuron of human central nervous system tissue using microbeam of synchrotron radiation, project MD-60, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France.(2004). Kier. M. Lankosz
6. Topographic and quantitative analysis of selected elements in human central nervous system tissue and single neurons, project MD-32, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France (2003). Kier. M. Lankosz
7. The micro-SRXRF and micro-XANES analysis of human central nervous system tissue, project no. II-02-092 DESY-HASYLAB Hamburg, Germany (2002-2005). Kier. M. Lankosz.
8. Topographic and quantitative microanalysis of selected elements in tissue of human central nervous system, project LS 2111, European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, France (2002). Kier. M. Lankosz
9. Optymalizacja procedur analitycznych dla potrzeb analizy rentgenowskiej materiałów biomedycznych, projektu 4T11E02022 (PROMOTORSKI), 01/03/2002 - 31/08/2003. finansowanie Komitet Badań Naukowych, Warszawa, kier. M. Lankosz
10. Topograficzna i ilościowa ocena akumulacji metali w tkance centralnego układu nerwowego w zależności od wieku oraz wybranych zespołów neurologicznych (Parkinsonizm i Stwardnienie Boczne Zanikowe), projekt 7T11E02021 01/09/2001 - 31/08/2004, finansowanie Komitet Badań Naukowych, Warszawa. Kier. M. Lankosz.
SPB nr 112/E-356/SPB/DESY/P-05/DWM 728/2003-2005. kier. M. Lankosz
11. Projekt 26/2003 realizowanego w latach 2003-2005 w ramach umowy międzyrządowej z Austrią pt:” Badanie składu pierwiastkowego próbek biomedycznych dla celów ochrony
zdrowia i diagnostyki chorób neurologicznych. Kier. M. Lankosz
12. Badania własne: P. Guzdek (2005-06, doktorat)
13. Badania własne: W. Bodnar (2007-08, doktorat)
14. „Wytwarzanie związków Dy(Mn0.4-xAlxFe0.6)2 i Dy(Mn0.4Fe0.6-x Alx)2, badania struktury krystalicznej, przewodnictwa elektrycznego oraz badania mössbauerowskie ”; grant KBN nr 4 T08D 033 22, 2002-2004, kier. J. Pszczoła.
15. „Otrzymywanie związków międzymetalicznych ziemia rzadka (Dy) – metal przejściowy
( Mn, Fe, Co ) oraz określenie ich struktury krystalicznej i oddziaływań nadsubtelnych jąder atomowych 57Fe w zależności od składu”; grant promotorski nr 4 T08A 047 25, 2003-2004, kier. J. Pszczoła.
16. „Wytwarzanie związków Dy(Fe0.7-xNixCo0.3)2, Dy(Fe0.7Co0.3-xNix)2, Dy(Fe0.4-xNixCo0.6)2 i Dy(Fe0.4Co0.6-xNix)2, badania struktury krystalicznej, przewodnictwa elektrycznego oraz badania mössbauerowskie ”; grant KBN nr 3 T08D 048 27, 2004-2007, kier. J. Pszczoła.
17. IAEA Coordinated Research Program no. 11562/RBF, “Integration of Residence Time Distribution (RTD) Tracing with Computational Fluid Dynamics (CFD) Simulation for Industrial Process Visualization and Optimization”,2000-2004, kier. Z.Stęgowski


Projekty w realizacji
1. Działalnośc statutowa WFiIS
2. „Diagnostic Application of Synchrotron Infrared Microspectroscopy – DASIM”
6 PR UE, Special Support Activity (01.07.2005 r – 01.07.2008 r.): kier. M. Szczerbowska-Boruchowska,
3. II-20060029 EC (HASYLAB) - Investigations of the role of trace elements in selected diseases of human central nervous system tissue with the use of micro-SRXRF, micro-XANES and EXAFS techniques, kier. M. Lankosz
4. I-20070053 EC (HASYLAB) - The role of trace elements in the pathogenesis and progress of epileptic seizures, kier J. Chwiej.
5. Grant MNiSW: DESY/304/2006 – kier. M.Szczerbowska Boruchowska
6. Grant MNiSW: IA-SFS/94/2007 – kier. J. Chwiej
7.Contract RII3-CT-2004-506008 (IA-SFS) of the European Commision.
Najważniejsze uzyskane wyniki:
. Opracowanie metody identyfikacji neuronów objętych procesem neurodegeneracji w chorobie Parkinsona i stwardnieniem zanikowym bocznym z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego i wielowymiarowej analizy wariancji.
2. Wykrycie złogów kreatyny w strukturach ośrodkowego układu nerwowego człowieka w stwardnieniu zanikowym bocznym.
3. Uzupełnienie bazy danych dla potrzeb analizy szkieł archeologicznych
4. Opracowanie i praktyczne zastosowanie metody pomiaru równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu.
5. Opracowanie metody pomiaru 10B w krwi opartej na absorpcji neutronów termicznych.
6. Zastosowanie nowoczesnych metod numerycznych do predykcji i optymalizacji rzeczywistych procesów transportu, rozdziału, sedymentacji i zagęszczania fazy stałej.
7. Opracowania technologii otrzymywania związków międzymetalicznych.
8. Określenie zależności pomiędzy właściwościami elektrycznymi, magnetycznymi, oddziaływaniami nadsubtelnymi oraz strukturą elektronową w związkach międzymetalicznych ziemia rzadka – metal przejściowy.
Patenty, know how, wdrożenia:
1. J. Pszczoła, M.Onak, P.Stoch, M.Proszowski, Projekt wynalazczy pt.:"Sposób topienia materiałów", Urząd Patentowy RP, nr: P-374 336 z mocą od dnia 12.04.2005.
2. Know how
J. Pszczoła, Technologia otrzymywania związków międzymetalicznych
3. Know how
J. Pszczoła, Metodyka pomiarów oporności elektrycznej w wysokich temperaturach
4. Know how
J. Pszczoła, Rozwiązania aparaturowe dotyczące otrzymywania monokryształów
Najważniejsze publikacje:
1. A. Jabłońska, J. Pszczoła, A. Krawczyk, P. Guzdek, A. Zwoźniak, P. Stoch, J. Chmist, A. Pańta, Crystal structure and electrical resistivity studies of Dy(Fe0.7-xNixCo0.3)2 ,Journal of Alloys and Compounds, 455(2008)55
2. A. Bolewski, M. Ciechanowski, A. Dydejczyk, A. Kreft, On the optimization of the isotopic neutron source method for measuring the thermal neutron absorption cross section: Advantages and disadvantages of BF3 and 3He counters. Applied Radiation and Isotopes, 2008 vol. 66 s. 457–462.
3. M. Onak, P. Guzdek, P. Stoch, J. Chmist, M. Bednarski, A. Pańta, J. Pszczoła, Crystal structure and electrical resistivity studies of Gd(Fe1-xCox)2 intermetallics, Journal of Alloys and Compounds, 433(2007)53.
4. M. Lankosz, M. Szczerbowska-Boruchowska, J. Chwiej, S. Wojcik, D. Adamek
Elemental imaging of human brain glioma tissue with the use of synchrotron radiation, Acta Neuropathologica, 2007, vol. 114, no. 3 s. 317–318.
5. Szczerbowska-Boruchowska M, Dumas P, Kastyak MZ, Chwiej J, Lankosz M, Adamek D, Krygowska-Wajs A. Biomolecular investigation of human substantia nigra in Parkinson's disease by synchrotron radiation Fourier transform infrared microspectroscopy, Arch Biochem Biophys 2007 Mar 15;459(2):241-8.
6. Chwiej J, Adamek D, Szczerbowska-Boruchowska M, Krygowska-Wajs A, Wojcik S, Falkenberg G, Manka A, Lankosz M. Investigations of differences in iron oxidation state inside single neurons from substantia nigra of Parkinson's disease and control patients using the micro-XANES technique, J Biol Inorg Chem., 2007 Feb;12(2):204-211
7. A. Worobiec, L. Samek, Z. Spolnik, V. Kontozowa, E. Stefaniak, R. Van Grieken
Study of the winter and summer changes of the air composition in the church of Szalowa, Poland, related to conservation, Microchimica Acta, 156(2007)253-261.
8. L. Samek, A. Worobiec, Z. Spolnik, L. Bencs, V. Kontozova, Ł. Bratasz, R. Kozłowski, R. Van Grieken, Impact of electric overhead radiant heating on the indoor environment of historic churches, J. of Cultural Heritage, 8(2007)361-369.
9. Z. Spolnik, A. Worobiec, L. Samek, L. Bencs, K. Belikov, R. Van Grieken
Influence of different types of heating systems on particulate air pollutant deposition: The case of churches situated in a cold climate, J. of Cultural Heritage, 8(2007)7-12.
10. Z. Stęgowski, E. Nowak Radiotracer experiments and CFD simulation for industrial hydrocyclone performance, Nucleonika, 2007;52(3):115−123. Z. Stęgowski, E. Nowak, Radiotracer experiments and CFD simulation for industrial hyrocyclone performance, Nukleonika : The International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency, 2007 vol. 53 s. 115–123.
11. M. Bielewski, D. Węgrzynek, M. Lankosz, A. Markowicz, E. Chinea-Cano, S. Akoto Bamford, Micro-beam x-ray fluorescence analysis of individual particles with correction for absorption effects, X-Ray Spectrometry, (2006), vol. 35, p. 238–242.
12. B. Tomik, J. Chwiej, M. Szczerbowska-Boruchowska, M. Lankosz, S. Wójcik, D. Adamek, G. Falkenberg, S. Bohic, A. Simionovici, Z. Stęgowski, A. Szczudlik, Implementation of X-ray fluorescence microscopy for investigation of elemental abnormalities in Amyotrophic Lateral Sclerosis, Neurochemical Research (2006), 4, 321-331.
13. L.Samek, B. Ostachowicz, A.Worobiec, Z.Spolnik, R.Van Grieken, Speciation of selected metals in aerosol samples by TXRF after sequential leaching, X-Ray Spectrometry, 35(2006), 226-231.
14. B. Ostachowicz, M. Lankosz, B. Tomik, D. Adamek, P. Wobrauschek, C. Streli, P. Kregsamer, Analysis of some chosen element of cerebrospinal fluid and serum in amyotrophic lateral sclerosis patients by total reflection X-ray fluorescence, Spectrochimica Acta Part B, 61 (2006), 1210-1213
15. P. Stoch, J. Pszczoła, P. Guzdek, J. Chmist, A. Pańta, Electrical resistivity studies of
Dy(Fe1-x Cox)2,Journal of Alloys and Compounds, 394(2005)116-121.
16. P.Stoch, J. Pszczoła, P. Guzdek, J. Chmist, W. Bodnar, A. Jabłonska, J. Suwalski, A. Pańta, Electrical resistivity and Mössbauer effect studies of Dy(Mn0.4-xAlxFe0.6 )2 and Dy(Mn1-xFex)2 intermetallics, Journal of Alloys and Compounds, 392(2005)62-67.
17. J. Chwiej, K. Fik-Mazgaj, M. Szczerbowska-Boruchowska, M. Lankosz, J. Ostachowicz, D. Adamek, A. Simionovici and S. Bohic. Classification of Nerve Cells from Substantia Nigra of Patients with Parkinson's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis with the Use of X-ray Fluorescence Microscopy and Multivariate Methods. Analyticla Chemistry, 2005, 77, 2895-2900.
18. M. Szczerbowska-Boruchowska, J. Chwiej, M. Lankosz, D. Adamek, S. Wojcik, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, S. Bohic, J. Susini, A. Simionovici, P. Dumas and M. Kastyak.Intraneuronal investigation of organic components and trace elements with the use of synchrotron radiation. X-Ray Spectrometry, 2005; 34: 514-520.
19. J. Chwiej, M. Szczerbowska-Boruchowska, S. Wójcik, M. Lankosz, M. Chlebda, D. Adamek, B. Tomik, Z. Setkowicz, G. Falkenberg, Z. Stęgowski, A. Szczudlik. Implementation of X-ray fluorescence microscopy for investigation of elemental abnormalities in central nervous system tissue. Journal of Alloy and Compounds, 402 (2005) 184-188.
20. Chwiej, M. Szczerbowska-Boruchowska, M. Lankosz, S. Wojcik, G. Falkenberg, Z. Stęgowski, Z. Setkowicz. Preparation of tissue samples for X-ray fluorescence microscopy. Spectrochimica Acta B, 60 (2005) 1531-1537.
21. A. Bolewski, M. Ciechanowski, A. Dydejczyk, A. Kreft, A practical method for measuring the boron equivalent of graphite impurity, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 2005 vol. 237 s. 602–612.
22. A. Bolewski, M. Ciechanowski, A. Dydejczyk, A. Kreft, The measurement of thermal neutron flux depression for determining the concentration of boron in blood – suggestions as to further development of the method. Physics in Medicine and Biology, 2005 vol. 50 s. L21–L24.
23. L. Fuman, J.P.Leclerc, Z. Stęgowski, Tracer investigation of a packed column under variable flow, Chemical Engineering Science, 2005 vol. 60 s. 3043–3048.
24. M. Szczrbowska-Boruchowska, M. Lankosz, J. Ostachowicz, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szczudlik, A. Simionovici and S. Bohic.Topgraphic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation.X-Ray Spectrometry, 33, 3-11 (2004).
25. B. Ostachowicz, M. Boruchowska, M. Lankosz, B. Tomik, A. Szczudlik and D. Adamek.Application of the TXRF method to the elemental analysis of cerebrospinal fluid in amyotrophic lateral sclerosis.X-Ray Spectrometry, 33, 46-49 (2004).
26. M.Lankosz, M.Szczerbowska-Bor uchowska, J.Chwiej, J.Ostachowicz, A.Simionovici, S.Bohic.Research in quantitative microscopic X-ray fluorescence analysis. Spectrochimica Acta Part B 59, 1517-1521 (2004).
27. Z. Stęgowski, L. Furman, Radioisotope tracer investigation and modeling of copper concentrate dewatering process, International Journal of Mineral Processing. 2004 vol. 73 s. 37–43.
28. L.Furman, L. Petryka, Z. Stęgowski, A. Wierzbicki, Data acquisition and processing in radiotracer experiments, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 2003 vol. 211 no. 3 s. 436–442.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr. hab. inż. Marek Lankosz, tel. 012 617 4166 , e-mail: lankosz@novell.ftj.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-05-20

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza