• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Przemiany fazowe i strukturalne w materiałach konstrukcyjnych i specjalnych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
Jednostka wiodąca: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski, prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr hab. inż. Henryk Adrian prof. AGH, dr hab. inż. Anna Zielińska-Lipiec, dr inż. Marta Ciesielka, dr inż. Aneta Ziewiec, mgr inż. Tomasz Kozieł, mgr inż. Sławomir Parzych, mgr inż. Marta Pelczar, mgr inż. Urszula Potaczek, mgr inż. Zbigniew Żurek, mgr inż. Janusz Stępiński, Janusz Ciomborowski
Cele ogólne badań:
- Przemiany fazowe podczas spawania
- Komputerowa symulacja procesów obróbki cieplnej
- Szkła metaliczne w układach z monotektyką
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekty aktualnie realizowane:
- badania statutowe: „Badanie kinetyki przemian fazowych i strukturalnych wpływających na własności materiałów konstrukcyjnych i specjalnych w aspekcie inżynierii i edukacji”
- projekt badawczy promotorski: „Wytwarzanie i charakterystyka mikrostruktury kompozytów amorficzno-krystalicznych w stopach z przemianą monotektyczną”

Projekty zakończone (wybrane):
- projekt celowy: „Wdrożenie technologii walcowania normalizującego blach”
- projekt celowy: „Opracowanie i wdrożenie technologii spawania ścian szczelnych komór spalania i rur wymienników ciepła kotłów przeznaczonych do spalania odpadów”
- projekt badawczy promotorski: „Wpływ mikrododatków i azotu na hartowność stali średniowęglowej z 2%Cr”
- badania własne: „Struktura i własności połączeń spajanych stali węglowej ze stalą wysokomanganową”
- zlecenie z przemysłu: „Badanie przyczyn pękania złącz spawanych”
- zlecenie z przemysłu: „Analiza wielkości węglików sferoidalnych w stali łożyskowej 100Cr6 w zależności od parametrów procesów walcowania, sferoidyzacji i rekrystalizacji”
- zlecenie z przemysłu: „Badania przyczyn pękania pierścienia turbiny i ocena możliwości spawania stali 26H2MF”
Badania jakości metalurgicznej złącz spawanych wykonanych metodami GTAW i wiązką elektronową oraz opracowanie zaleceń technologicznych spawania superwytrzymałych stali wysokostopowych – 1.17.110.899
- Opracowanie i wdrożenie technologii spawania nowej stali bainitycznej TP24 (&CrMoVTiB10-10) przeznaczonej na elementy kotłów – 16.16.110.902
- Badanie struktury i własności materiału zbiornika wodoru po eksplozji – 5.5.110.890
- Określenie przyczyn pękania matryc okrawających – 30.30.110.867
- Analiza możliwości wykorzystania potencjału nowej walcowni Gorącej w zakresie dostaw wsadu dla walcowni Zimnej oraz opracowanie założeń technologicznych do uruchomienia produkcji taśm z nowych gatunków stali – 5.5.110.904
- Wykonanie badań materiałowych, składu chemicznego, własności mechanicznych, struktury oraz określenie przyczyn pękania cylindra zewnętrznego rury 457x40 – 30.30.110.845
Najważniejsze uzyskane wyniki:
- Wyjaśniono rolę wodoru i jego wpływu na powstawanie niezgodności spawalniczych. Wykazano, że wodór oprócz pęknięć zimnych wywołuję również pęknięcia gorące;
- Wprowadzono technologię napawania stopami niklu i wykazano, że przy odpowiednio dobranych parametrach spawania można przy jednościegowym napawaniu uzyskać warstwy spełniające wymagania odbiorcze (poniżej 6 % Fe) co gwarantuje wysoką odporność korozyjną;
- Opracowano program komputerowy do obliczania hartowności stali na podstawie składu chemicznego i wielkości ziarna austenitu wraz z prognozowaniem krzywej hartowności. Ponadto opracowano program obliczania pola temperatury w przedmiocie stalowym poddawanym obróbce cieplnej prognozujący powstającą mikrostrukturę i własności mechaniczne;
- Wykazano możliwość wykorzystania zakresu niemieszlaności w stanie ciekłym istniejącego w stopach z przemianą monotektyczną do otrzymania kompozytów amorficzno-krystalicznych poprzez szybkie chłodzenie z zakresu ciekłego.
Patenty, know how, wdrożenia:
- Patent nr EP 0467881 A1: „Sposób łączenia elementów rozjazdów z utwardzanego staliwa manganowego względnie szyn ze stali manganowej z szynami ze stali węglowej“ (Prof. E. Tasak)
- Patent nr PCT/EP97/02614: „Sposób wytwarzania części nawierzchni toru kolejowego“ (Prof. E. Tasak)
- Wdrożenie: „Wdrożenie technologii walcowania normalizującego blach“ (Prof. Z. Kędzierski)
Najważniejsze publikacje:
1. E. Tasak, A. Ziewiec: Pękanie spoin w procesie krzepnięcia, Przegląd Spawalnictwa, r. 79, nr 1 (2007), s. 14–18
2. E. Tasak, G. Henel, Z. Żurek: Technologia wytwarzania rozjazdów kolejowych ze staliwa manganowego spajanego ze stalą węglową, Przegląd Spawalnictwa, r. 79, nr 5 (2007), s. 30–33
3. H. Adrian, A. Adrian: Numeryczne obliczanie twardości stali konstrukcyjnych po obróbce cieplnej, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, r. 74, nr 4, (2007), s. 196–201
4. R. Staśko, H. Adrian, A Adrian: Effect of Nitrogen and Vanadium on Austenite Grain Growth Kinetics of Low Alloy Steel, Materials Characterization, 2006, 56, s.340-347
5. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz: Characterisation of the micro- and nanoscale structure of new creep-resistant steels for use in advanced USC steam power plants, Materials Transactions, vol. 48, no. 5 (2007), s. 931–935
6. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz: Influence of long-time stresses on the microstructure of the martensitic high chromium steels for advanced power engineering, Inżynieria Materiałowa, r. 28, nr 3-4 (2007), s. 499–502
7. M. Ciesielka: Project method in information and communication technology teaching in gymnasium – graphics, Proc. of INFOTECH 2007, Olomouc, Česká Republika 11.9.2007, s. 513-517
8. M. Ciesielka: Information and communication technology in technical university – the main aspects of application, Proc. of XX DIDMATTECH 2007, Olomouc, 20–21 června 2007, s. 425–428
9. T. Kozieł, Z. Kędzierski, A. Zielińska-Lipiec, K. Ziewiec: The microstructure of liquid immiscible Fe-Cu-based in situ formed amorphous/crystalline composite, Scripta Materialia, vol. 54 (2006), s. 1991–1995.
10. T. Kozieł, A. Zielińska-Lipiec, Z. Kędzierski, T. Czeppe: Transmission electron microscopy study of crystallization in Fe-Si-B-Cr-C amorphous alloy, Journal of Microscopy, vol. 224, Pt. 1 (2006), s. 27-29.
11. E. Tasak, A. Ziewiec; Metalurgiczne problemy spawania wybranych stali konstrukcyjnych, Przegląd Spawalnictwa, R. 80 nr 10, 2008, s. 59–64
12. E. Tasak, A. Ziewiec, J. Adamiec; Rola wodoru w procesie pękania spoin – nowe spojrzenie, Naukowo-techniczna konferencja spawalnicza, Sosnowiec, 21–23.10.2008 r, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R. 52 nr 5, 2008, s. 138–145
13. K. Cudek, E. Tasak, A. Ziewiec; Technologia spawania i własności złączy spawanych nowych stali bainitycznych i martenzytycznych ze stalami żarowytrzymałymi, Przegląd Spawalnictwa, R. 80, nr 2, 2008, s. 9–13
14. E. Tasak, A. Ziewiec, B. Wasilewska, J. Walczyk; Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności połączeń spawanych stali nierdzewnych chromowo-niklowych z miękkim martenzytem, Przegląd spawalnictwa, R. 80, nr 7, 2008, s. 3–8
15. E. Tasak, A. Ziewiec, J. Adamiec; Wpływ wodoru na pękanie spoin w stalach bainitycznych i mikrostopowych, Hutnik Wiadomości Hutnicze, R. 75, nr 4, 2008, s. 170–176
16. H. Adrian, R Staśko; The effect of nitrogen and vanadium on hardenability of medium carbon 0.4%C and 1.8%Cr steel, Archives of Materials Science and Engineering, vol 33, no. 2, 2008, s. 69–74,
17. M. Łomozik, A. Zielińska-Lipiec; Microscopic analysis of the influence of multiple thermal cycles on simulated HAZ toughness in P91 steel, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 53, 2008, 1025-1034.
18. T. Kozieł, Z. Kędzierski, A. Zielińska-Lipiec, J. Latuch; The microstructure of melt-spun alloys with liquid miscibility gap, Journal of Physics: Conference Series, vol. 144, 2009, s. 012093
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, tel. +48(12) 617-26-24,
email: tasak@metal.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-03

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza