• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nowe materiały i technologie / Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe

Wykorzystanie analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach mikro- i nanostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
Jednostka wiodąca: Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Główni wykonawcy:
mgr inż. Grzegorz Cempura, dr inż. Beata Dubiel, dr inż. Grzegorz Michta
dr inż. Tomasz Moskalewicz, mgr inż. Marta Lipińska-Chwałek, doktorant, doktorant, mgr inż. Bogdan Rutkowski, doktorant, mgr inż. Maciej Ziętara, doktorant
Cele ogólne badań:
- charakterystyka mikro i nanostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych dla przemysłu lotniczego, energetycznego, maszynowego i samochodowego
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Projekty zrealizowane:

• „Power Generation in the 21st Century: Ultra Efficient, Low Emission Plant”, COST522, (1999-2003), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• „Korelacja mikrostruktury warstw powierzchniowych na stopach tytanu z właściwościami użytkowymi endoprotez”, grant promotorski KBN nr 4 T08C 039 22, 2002-2004, AGH Kraków, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• „Zmiany mikrostruktury podczas pełzania nowej stali martenzytycznej na wirniki turbin parowych”, grant promotorski KBN nr 4 T08B 048 24, 2003-2004, AGH Kraków, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• Analiza faz w stopach żarowytrzymałych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej”, badania własne AGH, 2001-2002, AGH Kraków, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• Badania struktury i właściwości biomateriałów metalicznych”, badania własne AGH, 2003-2005, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• „Optymalizacja mikrostruktury heterofazowych warstw powierzchniowych w celu poprawy właściwości użytkowych stopów tytanu”, grant KBN nr 4 T08C 024 24, 2003-2005, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• Wpływ powłok żaroodpornych na odporność na pełzanie monokrystalicznych nadstopów niklu (grant nr 3 T08C 02127, kierownik: dr inż. B. Dubiel)
• Sieć Doskonałości KMM-NoE: "Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance" (Nowoczesne materiały wieloskładnikowe o podwyższonej trwałości i niezawodności), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska- Filemonowicz
• Projekt realizowany we współpracy bilateralnej z Forschungszentrum Jülich „Badania i rozwój materiałów dla nowoczesnych elektrowni – analiza struktury, procesów odkształcenia i zastosowanie powłok ochronnych” (Investigation and development of advanced power plant materials - structural analysis, deformation behaviour and potential for coatings), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz)

Aktualnie realizowane projekty:

6 Program Ramowy UE
• Sieć Doskonałości CMA-NoE: "Complex Metallic Alloys" (Złożone Stopy Metali), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• Projekt ESTEEM “Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience” (Udostępnianie europejskiej infrastruktury z zaawansowanej mikroskopii elektronowej dla nanonauki), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• “Quantitative micro/nanostructural characterisation of new martensitic and austenitic steels for superclean thermal power plants” (Ilościowa charakterystyka mikro/nanostruktury nowych martenzytycznych i austenitycznych stali dla elektrowni parowych o niskiej emisji zanieczyszczeń) - Projekt UE w programie COST 536, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• “Quantitative characterisation of microstructural evolution of Ni-base superalloys as a function of high temperature service conditions” (Ilościowa charakterystyka zmian mikrostruktury nadstopów niklu w zależności od warunków eksploatacyjnych) - Projekt UE w programie COST 538, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• “Opracowanie technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych części gorącej silników lotniczych metodą krystalizacji kierunkowej”, PBZ-MNiSW-03/I/2007 , kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• "Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego", projekt realizowany w Programie Operacyjnym: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• „Hard nanocomposite coatings”, MNT ERA-NET, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz

Projekty międzynarodowe
• 3 Projekty w ramach globalnej umowy o usługi badawczo-rozwojowe z UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, Pratt & Whitney Division, USA, koordynator: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz
• Projekt realizowany we współpracy bilateralnej z Polytechnic of Torino, „Nowoczesne warstwy gradientowe dla przemysłu energetycznego, samochodowego i lotnictwa” (High performance graded/multilayered coatings for energy systems, automotive and aerospace industry), kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz)

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kompleksowa charakterystyka mikrostruktury nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów gradientowych (działalność statutowa, kierownik: prof. dr hab. inż. A. Czyrska-Filemonowicz)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
• kompleksowa analiza mikro- i nanostruktury przy użyciu zaawansowanych metod mikroskopowych (LM, SEM, TEM) oraz jednoznaczna identyfikacja faz tworzących się w materiałach konstrukcyjnych i funkcjonalnych
• ustalenie wpływu składu fazowego i mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych na właściwości mechaniczne, tribologiczne i odporność na utlenianie
Najważniejsze publikacje:
Redakcja monografii

1. A.Czyrska-Filemonowicz- „Mikroskopia elektronowa w badaniach poznawczych
i stosowanych”, w książce „Postępy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej”, M.Hetmańczyk (red), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, s.94-166

2. A.Czyrska-Filemonowicz, P.J.Ennis, A.Zielińska-Lipiec– „High Chromium Creep Resistant Steels for Modern Steam Power Plant”, w książce „Metallurgy on the Turn of the 20th Century”, Komitet Metalurgii PAN, Świątkowski (red), Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków, 2002, s.193-217 (w języku angielskim)

3. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel, (red.) – “Advanced ample preparation techniques for TEM”, Materiały 1st Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Elektron Microscopy, Krakow, 30.06-5.07.2003, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Krakow 2003, ISBN 83-7108-118-9, stron 73

4. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel, (red.) – “Modern materials characterisation by TEM”, Materiały 1st Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Elektron Microscopy, Krakow, 30.06-5.07.2003, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Krakow 2003, ISBN 83-7108-118-9, stron 322

5. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel, A. Wasilkowska- książka p.t. „Żaroodporne i żarowytrzymałe stopy ODS umocnione nanocząstkami tlenków”, Fotobit 2004

6. A. Czyrska-Filemonowicz, S. Skrzypek (editors) - Experimental investigations of physico-mechanical properties and deformation mechanisms on micro and makroscale, 1-95, KMM State of the art report, tom 3, http://www.kmm-noe.org/

7. A. Czyrska-Filemonowicz, T. Moskalewicz, (red.) Materiały “1-st Intensive Session of Skill Path on Electron Microscopy'' - KMM-NoE (Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance – Network of Excellence) Integrated Post-Graduate School: 29th May – 2nd June, 2006 Kraków, stron 308

8. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel (red.) - Materiały “Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM”, Krakow, 24-29.06.2007, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2007, ISBN 978-83-89541-94-9, stron 178

9. A. Czyrska-Filemonowicz, G. Cempura (red.) - Materiały “Polish-German Workshop Materials for Advanced Energy Systems”, Krakow, 17-18.04.2008, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2008, ISBN 978-83-60958-12-4, stron 93

10. B. Dubiel, E. Stępniowska, A. Czyrska-Filemonowicz, (red.) – Materiały “2nd Stanisław Gorczyca Workshop on Electron microscopy: new TEM techniques” Kraków 1–4.10.2008, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2008, ISBN 978-83-60958-23-0, stron 311

Artykuły opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

11. A.Wasilkowska, M.Bartsch, U.Messerschmidt, R.Herzog, A.Czyrska-Filemonowicz - „Creep Mechanism of Ferritic Oxide Dispersion Strengthed Alloys”, Journal of Materials and Processing Technology, Elsevier Science, 133(2003)218-224

12. T.Moskalewicz, M.Wróbel, M.Blicharski, S.Dymek, - „Influence of shear bands on recrystallization of (110)[001] Cu single crystal deformed with a change in the direction of plastic flow”, La Revue de Métallurgie-CIT/Science et Génie des Matériaux, 9(2003)859-870

13. B.Dubiel, A.Czyrska-Filemonowicz - „Determination of Microstructural Parameters of CM 186 LC Nickel-Base Superalloy using Quantitative TEM Metallography Methods", Materials Chemistry and Physics, 81(2003)427-429

14. M.Wróbel, T.Moskalewicz, J.Krawczyk, M.Blicharski, S.Dymek - „Development of microstructure and texture during recrystallization of Cu-Al single crystal with (100)[011] orientation”, Materials Chemistry and Physics, Elsevier, 81(2003)524-527

15. M.Biel, M.Łucki, T.Moskalewicz, J.Lekki, T.Wierzchoń, A.Czyrska–Filemonowicz- „TEM and SFM investigation of nitrided Ti-1Al-1Mn alloy for medical applications”, Materials Chemistry and Physics, Elsevier, 81(2003)430-433

16. H.J.Penkalla, J.Wosik, A.Czyrska-Filemonowicz – „Quantitative microstructural characterisation of Ni-base superalloys", Materials Chemistry and Physics, Elsevier, 81(2003)417-423

17. A.Czyrska-Filemonowicz, T.Moskalewicz, P.A.Buffat, K.Spiradek-Hahn- „Analytical TEM and SFM studies of the multilayered titanium biomaterials”, Microscopy and Microanalysis, 9(2003)322-323

18. B.Dubiel, A.Czyrska-Filemonowicz - „Estimation of Microstructural parameters of CM186LC Single Crystal Nickel-base Superalloy at Meso- and Microscale by Conventional TEM", Microscopy and Microanalysis, 9(2003)326-327

19. T.Moskalewicz, M.Wróbel, M.Blicharski- „The effect of strain path on microstructure and texture development during deformation and recrystallization of (110)[001] fcc single crystals”, Microscopy and Microanalysis, 9(2003)346-347

20. A.Czyrska-Filemonowicz, PA.Buffat, M.Łucki, T.Moskalewicz, W.Rakowski, J.Lekki, T.Wierzchoń- „Transmission electron microscopy and atomic force microscopy characterisation of titanium-base biomaterials nitrided under glow discharge”, Acta Materialia, 53/16(2005)4367-4377

21. A.Czyrska-Filemonowicz, PA.Buffat, T.Wierzchoń – „Microstructure and properties of hard Ni-P-Ti layers formed by duplex surface treatment on the Ti-6Al-4V alloy”, Scripta Materialia, 53(2005)1439-1442

22. T.Galek, C.Hébert, D.Eyidi, T.Moskalewicz, P.Schattschneider, H.Figiel- „Electron energy-loss spectroscopy investigations of the electron density in ErMn2 and ErMn2D2 compounds“, Journal of Physics: Condensed Matter, 17(2005)3657–3664

23. M.Balden, BT.Cięciwa, I.Quintana, E de Juan Pardo, F.Koch, M.Sikora, B.Dubiel– “Metal-doped carbon films obtained by magnetron sputtering”, Surface & Coatings Technology 200(2005)413–417

24. A. Czyrska-Filemonowicz, A. Zielińska-Lipiec, P.J. Ennis – “Modified 9-12%Cr Steels for Advanced Power Generation: Microstructure and Properties”, Journal of Achievements and Manufacturing Engineering 19 (2006) 43-48

25. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat – “Analytical TEM and electron diffraction for microstructure characterization of multiphase Ni-P-Ti surface layers on Ti-6Al-4V alloy”, Journal of Microscopy 224 (2006) 21-23

26. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat, E. Czarnowska, T. Wierzchoń – „Microstructure, properties and biocompatibility of the nitrided Ti-6Al-4V alloy”, Materials Science Forum 513 (2006) 15-24

27. B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz – “Microstructural changes of CM186LC single crystal superalloy during creep deformation at 750°C”, Journal of Microscopy 224 (2006) 8-11

28. F. Ciura, B. Dubiel, W. Osuch, G. Michta – “The influence of thermo-mechanical treatment on the microstructure of Fe-30Ni alloy”, Kovové Materiály -Metallic Materials 44 (2006) 199–204

29. F. Ciura, G. Michta, B. Dubiel, W. Osuch – “The influence of thermo-mechanical treatment on the reverse martensitic transformation in Fe-30Ni alloy”, Kovové Materiály-Metallic Materials 44 (2006) 205–210

30. F. Ciura, B. Dubiel, K. Satora – “Quantitative microstructural characterisation of Fe-30Ni alloy after martensitic transformations by means of stereological and magnetic methods”, Materials Characterization 56 (2006) 290–296

31. T. Moskalewicz, W. Grogger, A. Czyrska – Filemonowicz – “Microstructural characterization of nitrided Timetal 834”, Journal of Microscopy 223 (2006) 195-199

32. T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz - “Microstructure and properties of surface treated Timetal 834”, International Journal of Materials Research 97 (2006) 1059-1066

33. T. Moskalewicz, S. Zimowski, Y. Kitano, T. Wierzchon, A. Czyrska-Filemonowicz – “Microstructure and properties of the oxynitrided Ti-6Al-4V alloy” Kovove Materialy - Metallic Materials 44 (2006) 133-138

34. T. Moskalewicz, M. Wróbel, S. Dymek, M. Blicharski – “Differences in microstructure and texture development during deformation and recrystallization of copper and aluminium (110)[001] single crystals” Archives of Metallurgy and Materials 51 (2006) 177-186

35. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat - „Phase analysis of multilayered, nanostructured Ti-base alloys by analytical electron microscopy”, Materials Transactions 48 (2007) 899-902

36. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz - „Characterisation of micro- and nanoscale structure of new creep-resistant steels for advanced USC steam power plants”, Materials Transactions 8 (2007) 931-935

37. T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz, A.R. Boccaccini - „Microstructure of nanocrystaline TiO2 films produced by electrophoretic deposition on Ti-6Al-7Nb alloy”, Surface and Coatings Technology 201 (2007) 7467-7471

38. T. Moskalewicz, B. Schaffer, A. Manescu, F. Rustichelli, A. Czyrska-Filemonowicz – „Microstructure characterisation and stress analysis of the Ti-48Al-2Ag coating on the near-alpha titanium alloy”, Surface and Coatings Technology 201 (2007) 7635-7640

39. F. Ciura, G. Michta, B. Dubiel, W. Osuch – “The influence of thermo-mechanical treatment on the reverse martensitic transformation in Fe-30Ni alloy”, Kovové Materiály-Metallic Materials 44 (2006) 205–210

40. F. Ciura, G. Michta, B. Dubiel, W. Osuch, P. Jonsta – „The influence of plastic deformation on the reverse transformation α→γ in Fe-30Ni alloy”, Kovove Materialy-Metallic Materials 6(2007)327-330

41. M. Feurerbacher, C. Thomas, J.P.A. Makongo, S. Hoffmann, W. Carrillo-Cabrera, R. Cardoso, Y. Grin, G. Kreiner, J.M. Joubert, T. Schenk, J. Gastaldi, H. Nguyen-Thi, N. Mangelinck-Noel, B. Billia, P. Donnadieu, A. Czyrska-Filemonowicz, A. Zielińska-Lipiec, B. Dubiel et al - “The Samson phase, beta Mg2Al3, revisited”, Zeitschrift f. Krystallographie, 222 (2007) 259-288

42. H. Figiel, Ł. Gondek, B. Dubiel, F. Ciura, J. Chmist, A. Czyrska-Filemonowicz – “Correlation between the real Co particle size distributions and the magnetic properties of GMR Cu–10Co alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320 (2008) 2022–2029

43. B. Dubiel, T. Moskalewicz, L. Swadźba, A. Czyrska-Filemonowicz – „Analytical TEM and SEM characterisation of aluminide coatings on nickel based superalloy CMSX-4”, Surface Engineering 24(2008) 327-33

44. T. Moskalewicz, B. Wendler, F. Smeacetto, M. Salvo, A. Manescu, A. Czyrska-Filemonowicz, Microstructure, mechanical properties and oxidation behaviour of the Ti-Al(Si,Ag) coating on near-α titanium alloy, Surface & Coatings Technology 202 (2008) 5876–5881

45. F. Ciura, B. Dubiel, G. Michta, W.Osuch, Z.Kędzierski, A.Czyrska-Filemonowicz – “The influence of thermo-mechanical treatment on microstructure and properties of Fe-30Ni alloy”, Kovove Materialy-Metallic Materials 47 (2009) 1-6

Artykuły opublikowane w czasopismach krajowych

46. F. Ciura, E. Tasak, B. Dubiel – „Zmiany struktury i właściwości w procesie spawania stopu Fe-30Ni”, Przegląd Spawalnictwa 5-6 (2006) 50-52

47. T. Moskalewicz, A.Gil, A Czyrska-Filemonowicz – „Mikrostruktura i właściwości warstwy kompozytowej Ti-48Al-2Ag na stopie Timetal834”, Inżynieria Materiałowa 5 (2006) 1144–1147

48. F. Ciura, B. Dubiel, G. Michta, W. Osuch – „Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na temperaturę początku przemiany martenzytycznej w stopie Fe-30Ni”, Archiwum Odlewnictwa 21 (2006) 151-158

49. G. Cempura, H.J. Penkalla, F. Schubert, A. Czyrska-Filemonowicz - „Microstructure and properties of 3rd generation γ-TiAl intermetallics for advanced gas turbines components”, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 370-374

50. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel, M. Ziętara, A. Cetel - „Development of single crystal Ni-based superalloys for advanced aircraft turbine blades”, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 128-133

51. B. Dubiel, T. Moskalewicz, W. Ratuszek, L. Swadzba, B. Mendala, A. Czyrska-Filemonowicz - „Microstructural investigations of aluminide coatings deposited on CMSX-4 single crystal Ni-base alloy”, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 387-392

52. T. Moskalewicz, B. Rutkowski, B. Wendler, F. Smeacetto, H.J. Penkalla, A. Czyrska-Filemonowicz - „Microstructure and properties of the protective Ti-Al-Si-Ag coatings on Timetal 834”, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 698-701

53. F. Ciura, B. Dubiel, G. Michta, W. Osuch, A. Czyrska-Filemonowicz – „Optimisation of a microstructure and properties of Fe-30Ni alloy by thermomechanical treatment“, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 377-380

54. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz - „Influence of long-term stresses on the microstructure of martensitic high chromium steels for advanced power engineering”, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 499-502

55. M. Kot, T. Moskalewicz, S. Zimowski, A. Czyrska-Filemonowicz, W. Rakowski - „Właściwości mikromechaniczne i tribologiczne stopów tytanu po azotowaniu i tlenoazotowaniu jarzeniowym”, Trybologia 38 (2007) 261-271

56. T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz- „High temperature oxidation-resistant coatings sputter-deposited on Timetal 834”, Advances in Materials Science 7 (2007) 80-85

57. M. Ziętara, A. Cetel, A. Czyrska-Filemonowicz, „Measurements of microstructure parameters in single crystal nickel-base superalloys”, Inżynieria Materiałowa 4(2008)188-191

58. T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz – “Mikrostruktura i właściwości warstwy SiO2-Al2O3-CaO-Na2O na stopie TIMETAL834”, Inżynieria Materiałowa 6 (2008) 653-656
59. T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz – “Mikrostruktura warstw odpornych na erozje na kompozycie węglowym”, Inżynieria Materiałowa 6 (2008) 707-710
60. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat– “Characterisation of phases in nanostructured, multilayered titanium alloys by analytical and high-resolution electron microscopy”, Micron 40 (2009) 15-21
Adres strony internetowej:
Dodatkowe informacje:
Współpraca Międzynarodowa

Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Badań Fizycznych współpracuje z 46
ośrodkami naukowymi z 19 krajów. Główny nurt współpracy związany
jest z projektami realizowanymi w ramach 6 Programu Ramowego Unii
Europejskiej a także współpracą w ramach umów bilateralnych.
Pracownicy naukowi PMEiBF wykładają gościnnie za granicą, w Niemieczech oraz Szwajcarii (w ramach programu Erasmus-Socrates) a także często uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, przynależą do międzynarodowych stowarzyszeń.
Od ponad 25 lat PMEiBF współpracuje z jedna z największych placówek badawczychEuropy - Forschungszentrum Jűlich. Współpraca ta zaowocowała wieloma wspólnymi projektami oraz publikacjami.

Lista placówek z którymi współpracuje PMEiBF:

• Austrian Research Centers Seibersdorf, Austria
• Christian-Albrechts-University Kiel, Germany
• CRNS: Grenoble, Marseille and Toulose, France
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland
• European institutions participating in COST 536
• European institutions participating in COST 538
• European Institutions participating in ESTEEM
• European Institutions participating in Network of Excellence KMM-NoE (36 institutions)
• European Institutions participating in Network of Excellence CMA-NoE (20 institutions)
• Forschungszentrum Jülich (FZJ), Institut für Energieforschung
• Forschungszentrum Jülich (FZJ), Ernst Ruska Centre for Electron Microscopy and Spectroscopy with Electrons
• Graz University of Technology, Austria
• Hoganas AB, Hoganas/Helsinborg, Sweden
• Loughborough University of Technology, Loughborough, UK
• Max-Planck Institute for Microstructure Physics, Halle/Saale, Germany
• Shiname University, Japan
• Slovak Akademy of Sciences, Kosice, Slovak Republic
• Strojnicka Fakulta STU v Bratislave, Slovak Republik
• Swedish Institute of Metal Research, Stockholm, Sweden
• Technical University in Prague, Czech Republic
• University of Alberta, Canada
• University of Antwerp, Belgium
• Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
• University of Mining and Metallurgy in Leoben, Austria
• University of Torino, Italy
• Universytet Techniczny in Kosice
• Vysoka Szkola Bańska, Ostrawa-Poruba, Czech Republic
• WSK PZL Rzeszów
• PZL Świdnik
• ArcelorMittal
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
tel. 012 617 2929
e-mail: czyrska@agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-04-06

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza