• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Opracowanie podstaw teoretyczno-metodycznych odwiertowych. Nowe modyfikacje metodyczno interpretacyjne.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Gawin
Jednostka wiodąca: Katedra Geofizyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
prof. Adam Gawin, mgr inż. Helena Gawin – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
Cele ogólne badań:
Opracowanie dokładniejszych podstaw teoretyczno-metodycznych tradycyjnych profilowań akustycznych (AL - Acoustic Logging) i ogólniejszych, azymutalno-radialnych profilowań akustycznych (ARAL – Azimuth-Radial Acoustic Logging), realizowanych w otworach wiertniczych. Profilowania ARAL, zostały zaproponowane przez autorów w 1982 roku. Profilowania akustyczne są, obok profilowań elektromagnetycznych, jedną z najbardziej obiecujących metod badania górotworu i w szczególności poszukiwania oraz szczegółowego badania złóż, m.in. ropo-gazonośnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
MNiSW, numer projektu badawczego 4 T12B 058 29, termin rozpoczęcia projektu - 17 października 2005, termin zakończenia realizacji projektu - 16 stycznia 2008 (nr umowy: 1797/T12/2005/29)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Analizowano ogólny model ośrodka skalnego (dowolnie anizotropowy i niejednorodny) w ujęciu tradycyjnej, symetrycznej teorii sprężystości – STS i teorii niesymetrycznej NTS (ośrodek skalny jako hemitropowe, niecentrosymetryczne kontinuum mikropolarne). Przedstawia się ogólne – matematyczne rozwiązanie i jego analizę, zagadnienia propagacji fal sprężystych wzbudzonych w otworze wiertniczym przy założeniu możliwie realnego modelu ośrodka skalnego. Ogólnie przyjęto model rozmaitościowy górotworu, operując ogólniejszymi przestrzeniami i związanymi z nimi geometriami (Riemanna, Riemanna-Cartana i nie-rieamannowskimi). Podano i szczegółowo analizowano rozwiązania analityczne dla modelu lepko-sprężystego ośrodka skalnego z warstwą o ograniczonej miąższości (odwiert wypełniony płuczką lepką) zarówno dla profilowań AL i ich tradycyjnych modyfikacji (BHTV- Borehole Televiewer) oraz ARAL i ich dalszych modyfikacji (głównie pola sprzężone). Analizowane ogólnie metody pól sprzężonych, elektromagneto-sprężystych (i ogólnie elektromagnetotermo-sprężystych), to bardzo obiecująca przyszłość badania górotworu.
Najważniejsze publikacje:
1. Adam Gawin, Helena Gawin - Zagadnienie jednoczesnego określenia przewodności właściwej, przenikalności elektrycznej i magnetycznej niejednorodno – anizotropowego ośrodka skalnego. Część I – Nafta-Gaz, styczeń 2007, str. 28-42.
2. Adam Gawin, Helena Gawin – Zagadnienie jednoczesnego określenia przewodności właściwej, przenikalności elektrycznej i magnetycznej niejednorodno – anizotropowego ośrodka skalnego. Część II – Nafta-Gaz, luty 2007, str. 101-114.
3. Adam Gawin, Helena Gawin – Tradycyjne i nowe możliwości poszukiwania i badania złóż z wykorzystaniem metod pól sprężystych i elektromagnetycznych. WUG 4(152)/2007 – III Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Lądek Zdrój 10.IV-13.IV. 2007, str. 13-15.
4. Adam Gawin – Zagadnienie określenia pola sprężystego, wzbudzonego w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym z warstwą o ograniczonej miąższości – przez nadajniki tradycyjnych sond akustycznych. Nafta-Gaz, wrzesień 2007, str. 521-538.
5. Adam Gawin – Zagadnienie opisu pól sprężystych w dowolnie anizotropowym i niejednorodnym ośrodku skalnym. Nafta-Gaz, październik 2007, str. 595-612.
6. Adam Gawin – Dokładniejsze możliwości poszukiwania i badania złóż ropogazonośnych metodami pól sprężystych (NTS) oraz sprzężonych z nimi pól termicznych i elektromagnetycznych. Nafta-Gaz, luty 2008, str. 97-113.
7. Adam Gawin – Analiza pola sprężystego wzbudzonego – w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym z warstwą o ograniczonej miąższości, przez nadajniki tradycyjnych sond akustycznych i ich modyfikacji. Nafta-Gaz, marzec 2008, str. 164-183.
8. Adam Gawin – Analiza pola sprężystego wzbudzonego w otworze wiertniczym przez realne nadajniki azymutalno – radialnych (ARAL) i tradycyjnych (AL) profilowań akustycznych i ich modyfikacji. Nafta-Gaz, kwiecień 2008, str. 231-245.
9. Adam Gawin, Helena Gawin – Podstawy teoretyczno – metodyczne tradycyjnych i nowych modyfikacji badań akustycznych w otworach wiertniczych. PAN – Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Geologicznych. Str. 161 – w druku.
Dane osoby kontaktowej:
Adam Gawin, tel. AGH (0-12) 617 24 22,
tel. domowy (0-12) 266 79 10

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza