• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych

Kierownik: prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Jednostka wiodąca: KKatedra Geologii Złożowej i Górniczej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
Zadanie 1: dr hab.inż. J. Mucha, prof. AGH
Zadanie 2: dr hab.inż. Marian Wagner, prof. AGH, dr inż. Jacek Misiak, dr. D. Botor
Zadanie 3: dr hab.inż. Jan Bromowicz, prof. AGH
Zadanie 4: dr inż. Andrzej Szybist
Zadanie 5: prof. A. Piestrzyński, dr inż. J. Pieczonka
Cele ogólne badań:
Zadanie 1
Unowocześnienie metodyki dokumentowania złóż kopalin stałych.
Zadanie 2
Ustalenie zasad nazewnictwa litologicznego litotypów torfu. Ustalenie zasad nazewnictwa macerałów torfów (obecnie brak takich zasad) w porównaniu do miękkiego węgla brunatnego – redefinicja macerałów grupy huminitu, liptynitu i inertynitu. Zdefiniowanie nowych macerałów w torfie: tekstoulminitu, detrynitu i degradynitu.
Zadanie 3
Określenie optymalnego wykorzystania surowców skalnych ze względu na ich właściwości.
Zadanie 4
Określenie możliwości eksploatacji soli metodą ługowania w zależności od składu petrograficznego.
Zadanie 5
Określenie czynników kontrolujących rozmieszczenie okruszcowania w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Wskaźniki do poszukiwań złóż miedzi.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Badania statutowe nr 11.11.140.562
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Zadanie 1
Obserwowane w ostatnich latach ożywienie górnictwa złóż kopalin stałych spowodowane sprzyjającą koniunkturą cenową oraz konieczność sprostania standardom Unii Europejskiej wymaga unowocześnienia metodyki dokumentowania złóż kopalin stałych. Działanie to winno obejmować:
- zrewidowanie, ujednolicenie i doprecyzowanie terminologii stosowanej w geologii górniczej,
- wypracowanie i wdrożenia nowych metod szacowania jakości i zasobów kopaliny,
- zaproponowanie nowych sposobów wizualizacji rozmieszczenia przestrzennego parametrów złożowych,
- znalezienie bardziej efektywnych metod opróbowania złóż w otworach wiertniczych i wyrobiskach górniczych.

Zadanie 2
Zdefiniowano litotypy jednorodne i złożone w torfach, stosując zasady nazewnictwa stosowane w opisie kopalnego węgla, tj w oparciu o charakter facjalny węgla. Tematyka poruszana w tej pracy jest przedmiotem aktualnych badań koordynowanych przez Międzynarodowy Komitet Petrologii Węgla i Materii Rozproszonej i przedstawia oryginalny wkład polskich badaczy dotyczący krajowych torfów.

Zadanie 3
Planowane prace mają na celu charakterystykę zmienności litologicznej skał tworzących się w różnych środowiskach sedymentacyjnych, co wpływa na wielkość parametrów złożowych i jakościowych oraz odmienne właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin, warunkujące ich optymalne wykorzystanie surowcowe.

Zadanie 4
Głównym celem badań osadów formacji solonośnej miocenu będzie opracowanie szczegółowej charakterystyki petrologicznej oraz tektoniki wewnętrznej poszczególnych złóż solnych. Pozwoli to m. in. na określenie zależności pomiędzy cechami genetycznymi soli kamiennej a przebiegiem eksploatacji złoża metodą podziemnego ługowania.

Zadanie 5
Wykonano mapy konturowe rozmieszczenia głównych minerałów kruszcowych w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej.
Wykonano analizę porównawczą złoża lubińskiego z formację Mitu w Peru.
Najważniejsze publikacje:
Nieć M., Mucha J. 2007: Od statystyki do geostatystyki w dokumentowaniu geologicznym dolnośląskich złóż rud miedzi – 50 lecie badań.
Botor D., „Modelowania numeryczne ewolucji paleotermicznej utworów karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym”, Kwartalnik Górnictwo i Geologia Politechniki Śląskiej w Gliwicach (submitted).
Botor D., „Modelowania numeryczne ewolucji paleotermicznej utworów karbonu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym” Abstract accepted na I Polski Kongres Geologiczny Kraków 25-27.06.2008. ,
Bromowicz J. 2007: Zmiany własności materiału kamiennego w procesie pozyskiwania kruszyw. Surowce i Maszyny Budowlane 4, 15-17.
Bukowski K., Czapowski G., Karoli S., Bąbel M. 2007: Sedimentology and geochemistry of the Middle Miocene (Badenian) salt-bearing succession from East Slovakian Basin (Zbudza Formation) From: SCHREIBER, B. C., LUGLI, S. & BA˛BEL, M. (eds) Evaporites Through Space and Time. Geological Society, London, Special Publications, 285, 247–264.
Pieczonka J., Piestrzyński A., Lenik P., Czerw H., 2007: Rozmieszczenie minerałów kruszcowych w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Biul. PIG no 423: 95-108
Pieczonka J., Piestrzyński A., Lutyński P., 2007: Comparison between stratabound Copper-Silver mineralization of Mitu formation, Peru, and Polish Kupferschiefer Deposit. In: Digging Deeper, Proceedings of the ninth Biennial SGA Meeting, Dublin 2007, C.J. Andrew et.al. (eds): 241-244.
Adres strony internetowej:
Laboratoria w których realizowany jest temat:
Dane osoby kontaktowej:
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński,
e-mail: piestrz@geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza