• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Nauki ścisłe i przyrodnicze / Geologia i geofizyka

Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców“.

Kierownik: dr hab.inż. Marian Wagner, prof. ndzw. AGH
Jednostka wiodąca: Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Zespół Geologii Złóż Węgla
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Główni wykonawcy:
doc. Dr inż. Kazimierz Matl – Katedra Geologii Złożowej i Górniczej AGH
prof. dr hab.inż. Barbara Kwiecińska – Katedra Mineralogi ,Petrografii i Geochemii AGH
dr inż. Jacek Kasiński – Państwowy Instytut Geologiczny, oddział
w Warszawie
dr Elżbieta Worobiec – Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie
Cele ogólne badań:
1. Zasieg i zmienność geologiczna kredy jeziornej na tle warunków paleotektonicznych w nawiązaniu do stratygrafii sedymentacji w zapadlisku Kleszczowa,
2. Stratygrafia kredy jeziornej badana metodami: palinologiczną i oznaczeń malakofauny,
3. Skład mineralny kredy jeziornej w świetle badań litologicznych, chemicznych, mikroskopowych, rentgenograficznych i termiczną analizą różnicową,
4. Zmienność regionalna (lateralna) i lokalna (w profilu) kredy jeziornej w odmiennych strefach sedymentacji,
5. Własności technologiczne kredy (zmienność składu chemicznego w przeliczeniu na technologiczne formuły), gęstość, porowatośc, nasiakliwość, itp),
6. Model sedymentacji kredy w jeziorze typu alkalidystroficznego.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
1.Projekt badawczy (grant) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (KBN) nr 2 PO4D 05828 (zakończony w maju 2007 roku i oceniony jako wybitny),
2.Badania statutowe za rok 2006 – 2007 (nr w AGH 11.11.140.47)
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Pionierska praca w kraju, a także w wymiarze światowym, prezentująca wyniki badań geologicznych (kartograficznych, stratygraficznych, mineralogicznych, technologicznych i sedymentologicznych) dotyczacych kredy jeziornej, tj. mało poznanych osadów towarzyszących węglowi brunatnemu w złożach pochodzenia limnicznego. Uzyskano wyniki dotyczące regionalnego rozprzestrzenienia, składu skał węglanowych w wymiarze chemicznym (włącznie z zawartością pierwiastków rzadkich i śladowych), mineralnym oraz ich sedymentologii (genezy). Okreslono także podstawowe własności technologiczne kredy. Wyniki tej pracy mogą być pomocne do szczegółowej charakterystyki tzw. wapieni jeziornych, szczególnie w wymiarze technologicznym.
Najważniejsze publikacje:
1.Wagner M. 2007. Zmienność petrologiczno-sedymentologiczna i własności technologiczne kredy jeziornej w osadach neogenu typu wapiennego zapadliska tektonicznego na przykładzie złoża węgla brunatnego „Szczerców“. Wyd.: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, p. 99

2. Wagner M., Matl K. 2007. Stratygrafia kredy jeziornej ze złoża węgla brunatnego
„Szczerców“. Kwartalnik AGH Geologia, t. 33, z.3. pp.:289-316. Kraków.

Dodatkowe informacje:
Jednostki współpracujące:
1.Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, ul. Rakowiecka
2.Instytut Botaniki w Krakowie, ul. Lubicz
Dane osoby kontaktowej:
Wagner Marian, tel.: 012 617 3838, mail: wagner@ geol.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2008-06-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza